1. Đầu tư chứng khoán cho vay (ON MARGIN) là gì ?

Đầu tư chứng khoán cho vay (ON MARGIN) là từ chỉ các chứng khoán được mua chưa được trả tiền đầy đủ. Chúng được nhập vào tài khoản cho vay mua chứng khoán, một phần của giá mua phải mượn của người môi giới. Xem Margin.

Term referring to purchased securities which have not been fully paid for. They are held on margin, part of the purchase price having been borrowed from the broker. See Margin.

 

2. Danh mục đầu tư chứng khoán (PORTFOLIO) là gì ?

Danh mục đầu tư chứng khoán (PORTFOLIO) là tổng số các chứng khoán được một tổ chức hoặc một cá nhân giữ vì các mục đích đầu tư hoặc đầu cơ. Xem Aggressive portfolio; Defensive portfolio.

The total securities held by an institution, or a private individual, for investment, or speculative purposes. See Aggressive portfolio; Defensive portfolio.

 

3. Tín thác đầu tư chứng khoán hóa tài sản tài chính (FASIT) là gì ?

Tín thác đầu tư chứng khoán hóa tài sản tài chính (FASIT) là cấu trúc ít được sử dụng (viết tắt của Tín thác Đầu tư chứng khoán hóa Tài sản tài chính) cho hỗn hợp thẻ tín dụng phải thu, khoản vay mua nhà và khoản vay mua xe, bán chứng khoán nhiều loại cho các nhà đầu tư. FASIT hết hạn theo Đạo luật Tạo Việc làm cho Công dân Mỹ năm 2004.

 

4. Công ty bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (SIPC) là gì ?

Công ty bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán ((SECURITIES INVESTOR PROTECTION CORPORATION - SIPC) là Công ty thành viên được chính phủ tài trợ, phi lợi nhuận, được cấp phép năm 1970 nhằm bảo vệ khách hàng của các thương nhân - môi giới có bảo hiểm, lên đến 500,000$ mỗi tài khoản.

SIPC không có quyền giám sát và không hỗ trợ các công ty thua lỗ. Công ty, được cấp vốn bởi sự thẩm định của thành viên và thu nhập trên danh mục đầu tư, cũng có một hạn mức tín dụng với Kho bạc Mỹ. Năm trong số bảy ủy viên thống đốc được chỉ định bởi Tổng thống; hai thành viên còn lại được chỉ định bởi ủy ban Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang và thư ký kho bạc. Ngoài sự bảo hiểm của SIPC, nhiều thương nhân - môi giới cũng được bảo vệ chống thua lỗ thông qua bảo hiểm tư nhân.

 

5. mẫu sổ chi tiết Đầu tư chứng khoán, trái phiếu (Mẫu số S45-DN)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ chi tiết Đầu tư chứng khoán, trái phiếu được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Đơn vị:……………………

 Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S45-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết Đầu tư chứng khoán, trái phiếu

(Dùng cho các TK: 121, 128)

Tài khoản:........................

Loại chứng khoán:...................Đơn vị phát hành.................

Mệnh giá..........Lãi suất............Thời hạn thanh toán..........

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

đối ứng

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày tháng

Mua vào

Xuất ra

Số lượng

Thành tiền

Số

 lượng

Thành tiền

Số

lượng

Thành tiền

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

..........

..........

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

x

x

x

x

        - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

        - Ngày mở sổ: ...      

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)