1. Cơ quan đăng ký kinh doanh là gì?

Đăng ký kinh doanh là một hoạt động quan trọng trước tiên khi thành lập một doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đăng ký kinh doanh được hiểu là sự ghi nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về sự ra đời về mặt pháp lý của một chủ thể kinh doanh. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh được hiểu là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ở cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Hay còn gọi hai cơ quan này là phòng đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạc và Đầu tư thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trưc thuộc trung ương); phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện, thị xã thuộc Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện, thị xã (gọi tắt là phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện). Về thẩm quyền, hai cấp cơ quan này có sự khác nhau, trong đó:

- Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Nhà nước, các loài hình công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội, các hợp tác xã kinh doanh những ngành nghề kinh doanh đặc biệt theo quy định của Chính phủ và liên hiệp hợp tác xã. Phòng đăng ký kinh doanh của tỉnh có thể tổ chức các địa điểm nhận và trả hồ sơ khác trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố đó. 

- Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện là Phòng tài chính - kế hoạch thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng đăng ký kinh doanh 

2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Căn cứ Điều 15 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp. nhiệm vụ và quyền hạn của phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất: Về việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm hướng dẫn người đăng ký doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Nếu từ chối cấp cần phải có văn bản nêu rõ lý do không cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Thực hiện việc đăng ký hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Về quản lý thông tin, dữ liệu về đăng ký kinh doanh

Phòng đăng ký kinh doanh phối hợp, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Thứ ba: Giám sát, quản lý hoạt động kinh doanh và đăng ký kinh doanh

Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp. Phòng đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đăng ký hộ kinh doanh.

Ngoài ra, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

 

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Thứ nhất: Về việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có thẩm quyền tiếp nhận, đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, cơ quan này phải hướng dẫn người thành lập hộ kinh doanh hoàn thiện đủ hồ sơ. Ngoài ra, khi hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện đăng ký thì cơ quan này có quyền từ chối việc đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký họ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Về quản lý thông tin, dữ liệu về đăng ký kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm phối hợp, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh trên địa bàn huyện mình. Ngoài ra, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có thẩm quyền cung cấp các thông tin về đăng ký hộ kinhd oanh cho các cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền và các cá nhân tổ chức yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Thứ ba: Giám sát hoạt động kinh doanh và đăng ký kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có thẩm quyền yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ quy định của pháp luật về Doanh nghiệp. Trong một số trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

 

3. Phòng đăng ký kinh doanh ở Hà Nội

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quản lý dữ liệu về đăng ký kinh doanh và giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Nội được thực hiện tại bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Hiện nay, theo thông báo số 751/TB-KH&ĐT ngày 10/07/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có trụ sở làm việc tại: Tòa nhà Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận một cửa) của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm việc tại Tầng 1, 2 - Tòa nhà 7 tầng;

- Cán bộ, công chức thuộc phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm việc tại Tầng 6 - Tòa nhà 27 tầng.

 

4. Thời gian làm việc của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoach và Đầu tư thành phố Hà nội làm việc theo giờ hành chính. Việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục liên quan đến giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp sẽ đươc thực hiện vào:

- Buổi sáng: 8h00 đến 11h00 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy;

- Buổi chiều: 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu;

Lưu ý: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sẽ nghỉ ngày chủ nhật và các ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật. 

Ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội áp dụng việc nộp hồ sơ online thông qua trang Web: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số 19006162 hoặc gửi qua email: [email protected]