1. Điều chỉnh giấy phép xây dựng như thế nào là đúng ?

Thưa Luật sư, tôi đang xây nhà phố riêng lẻ ở đô thị theo giấy phép xây dựng được uỷ ban quận 9 TP.HCM cấp ngày 1/6/2016. Ngày 22/8/2016, tôi làm hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng nhằm tăng diện tích sử dụng so với giấy phép ban đầu. Hồ sơ điều chỉnh nộp và bên bộ phận tiếp nhận hồ sơ cho giấy hẹn là ngày 12/9/2016. Đến ngày hẹn mình lên nhận nhưng hồ sơ chưa có.
Nên mình cho tiến hành thi công phần điều chỉnh, đến nay công trình đã hoàn thành (vì theo nghị định 64, điều 19: chủ đầu tư có quyền tiếp tục thi công). Đến ngày 21/9/2016 tôi mới nhận công văn trả lời của quận là phần xin điều chỉnh đã thi công rồi nên không cấp phép. Trong công văn ghi là đại diện quận và phường kiểm tra ngày 10/9/2016 là thi công phần điều chỉnh rồi (khi kiểm tra không có xác nhận của tôi). Vậy, cho tôi hỏi trường hợp của tôi có vi phạm quy định không (nếu có thì mức phạt thế nào) hay lỗi ở quận cấp phép chậm.
Lưu ý: từ lúc thi công đến ngày có công văn trả lời của quận, không có bất kỳ công văn hay biên bản thanh tra đình chỉ cả.
Mong được phản hồi sớm

Điều chỉnh giấy phép xây dựng như thế nào là đúng ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi:1900.6162

Trả lời:

Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp phép xây dựng là nghị định hướng dẫn theo quy định của Luật xây dựng năm 2003. Nhưng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 khi Luật xây dựng năm 2014 có hiệu lực thì Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết liệu lực thi hành (thay thế bởi: Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13).

Như vậy, hiện nay Luật xây dựng năm 2003 nên bạn sẽ phải tuân theo quy định của Luật xây dựng năm 2014; Nghị định 64/2012/NĐ-CP cũng đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Do đó việc bạn căn cứ theo Điểm a Khoản 1 Điều 19 Nghị định 64/2012/NĐ-CP: "Sau thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không cấp phép hoặc không có văn bản trả lời thì chủ đầu tư được khởi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã nộp cho cơ quan cấp phép, khi đã đáp ứng các điều kiện khởi công quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng và các quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này." là không đúng nên việc bạn dựa vào quy định này để tiến hành thi công phần điều chỉnh, đến nay công trình đã hoàn thành là trái pháp luật.

Khoản 1 Điều 102 Luật xây dựng năm 2014 quy định về quy trình điều chỉnh giấy phép xây dựng như sau:

"Điều 102. Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng

1. Quy trình cấp giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng được quy định như sau:

a) Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

d) Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

đ) Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

e) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này."

Căn cứ theo Điểm eKhoản 1 Điều 102 Luật xây dựng năm 2014 thì Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp giấy phép xây dựng điều chỉnh. Ngày 22/8/2016, bạn làm hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng nhằm tăng diện tích sử dụng so với giấy phép ban đầu. Nên đến ngày 22/9/2016, sau khi cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ để cấp giấy phép thì bạn được cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh.

Đến ngày 21/9/2016 bạn mới nhận công văn trả lời của quận là phần xin điều chỉnh đã thi công rồi nên không cấp phép (tức là vẫn trong thời hạn 30 ngày đối với trường hợp giấy phép xây dựng điều chỉnh). Trong công văn ghi là đại diện quận và phường kiểm tra ngày 10/9/2016 là thi công phần điều chỉnh rồi (khi kiểm tra không có xác nhận của bạn). Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 102 Luật xây dựng năm 2014 thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Như vậy, việc kiểm tra của đại diện quận và phường là đúng quy định dù kiểm tra không có xác nhận của bạn.

Theo Điều 12 của Luật Xây dựng năm 2014 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

"Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Quyết định đầu tư xây dựng không đúng với quy định của Luật này.

2. Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định của Luật này.

3. Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này.

4. Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

5. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán của công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước trái với quy định của Luật này.

6. Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng.

7. Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng.

8. Xây dựng công trình không tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được lựa chọn áp dụng cho công trình.

9. Sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, môi trường.

10. Vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống cháy, nổ, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng.

11. Sử dụng công trình không đúng với mục đích, công năng sử dụng; xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.

12. Đưa, nhận hối lộ trong hoạt động đầu tư xây dựng; lợi dụng pháp nhân khác để tham gia hoạt động xây dựng; dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lập dự án, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình.

13. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; bao che, chậm xử lý hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng.

14. Cản trở hoạt động đầu tư xây dựng đúng pháp luật."

Theo quy định trên thig bạn đã có các hành vi vi phạm sau:

- Quyết định đầu tư xây dựng không đúng với quy định của Luật này.

- Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định của Luật này.

- Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

- Sử dụng công trình không đúng với mục đích, công năng sử dụng; xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.

Như vậy, việc bạn tự ý cho tiến hành thi công phần điều chỉnh, đến nay công trình đã hoàn thành mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép điều chỉnh là trái quy định pháp luật. Hành vi này sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, cụ thểđối với hành vi xây dựng gia đình nhà bạn không phù hợp với giấy phép xây dựng thì sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định Khoản 5 Điều 13 của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản về vi phạm quy định về tổ chức thi công xây dựng như sau:

"Điều 13. Vi phạm quy định về tổ chức thi công xây dựng

5. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình."

Những hành vi trên mà không vi phạm chỉ giới xây dựng, không gây ảnh hưởng các công trình lân cận, không có tranh chấp, xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với công trình là nhà ở riêng lẻ và bằng 50% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị được duyệt đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng hoặc công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. Tham khảo thêm văn bản pháp lý liên quan:

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án, công trình thuộc dự án

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án, công trình thuộc dự án để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn. hỗ trợ.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-----------------------------------------------------

>> Tải ngay: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cho dự án, công trình thuộc dự án ..................

Kính gửi: ... . (cơ quan cấp GPXD). . . . . . . . . . . .. . . . . .

1. Tên chủ đầu tư­: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .............................. .......

- Ngư­ời đại diện . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .

- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ...... . ......

Sè nhµ: . . . . . . . .§­­êng. . .. .. . . . . . . Phư­êng (x·). . .. . . . . ......... ..

Tỉnh, thành phố: . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . ..

Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . .. . .

2. Địa điểm xây dựng: . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . .

- Lô đất số . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .Diện tích . . . . ... .. . . ........ . .m2.

- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Đư­ờng: . . .. . . . . . . . .. . ......... .. . .

- Phư­ờng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). .......... . . ...... . . . .

- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . .

3. Nội dung đề nghị cấp phép: . . . .. ...... . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . ..

- Tên dự án:............................................................................................

- Đã được: ..............phê duyệt, theo Quyết định số: ........... ngày............

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

- Loại cụng trình: ....................................Cấp công trình: .......................

- Diện tớch xây dựng tầng 1: ..............................................................m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rừ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rừ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rừ số tầng hầm, tầng trờn mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Nội dung khác:..........................................................................................

4. Tổ chức t­ư vấn thiết kế: .. . . . . . . . . . . ....................... . . . . . . . . . . . . . .

+ Công trình số (1-n): ..................................................................................

- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . .

- Điện thoại . . . . . . . . . .......... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ..........cấp ngày:.............

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: . .......................................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đ­ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 - ...... .., Ngày ..... tháng .... năm ....

2 - Ngư­ời làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng cho công trình

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng cho công trình ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: .................................................................................................

- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: .....................................

- Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..........................................

Tỉnh, thành phố: ...................................................................................................

Số điện thoại: .........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................

- Lô đất số:...............................................Diện tích .......................................... m2.

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ........................................

- Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép :

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

-

-

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh: ...............................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: .......................... Cấp ngày: ..........................................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Điện thoại: ………………….................................................................................

- Địa chỉ: .......................................................... Điện thoại: .....................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ......................................cấp ngày .....................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ....... tháng.

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

........ ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ ở đô thị

Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ ở đô thị ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở đô thị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ hộ: ........................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp (số, ngày, cơ quan cấp): ...............................

Nội dung giấy phép:

-

-

4. Nội dung giấy phép đề nghị điều chỉnh:

-

-

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế điều chỉnh (nếu có): ...................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ..........................cấp ngày ..................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ................ tháng

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

5. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở nông thôn

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở nông thôn.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-----------------------------------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

Kính gửi: UBND xã ..........................................................

1. Tên chủ hộ gia đình: ...............................................................................

- Số chứng minh thư: ..............................Ngày cấp: ....................................

- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................

- Số điện thoại: .............................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .................................................................................

3. Nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp: ............................................

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh:

-

-

5. Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1-

2-

........,ngày........tháng........năm........ Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

6. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh/ gia hạn/ cấp lại giấy phép xây dựng

Luật Minh Khuê cung cấp đến quý khách hàng Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh/ gia hạn/ cấp lại giấy phép xây dựng (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh/ gia hạn/ cấp lại giấy phép xây dựng

---------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN/ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Kính gửi: ………………………………….

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): …………………………………………………………………

- Người đại diện: ………………………………… Chức vụ: ……………………………….

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………….

- Số nhà: ……………………… Đường (phố) ………………. Phường (xã) ………………

- Quận (huyện) ………………………………………. Tỉnh, thành phố: ……………………

- Số điện thoại: ………………………………………………………………………………….

2. Địa Điểm xây dựng: …………………………………………………………………………

- Lô đất số: ……………………………………………. Diện tích ………………………..m2.

- Tại: ………………………………………………………. Đường: ………………………….

- Phường (xã) …………………………………………. Quận (huyện) ………………………

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………….

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (s, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

-

4. Nội dung đề nghị Điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):

-

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………….

- Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………………………

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ……………. Cấp ngày ……………

- Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………..

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………….do …………… Cấp ngày: ……………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………………………………………….

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………….. cấp ngày ………………………….

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế Điều chỉnh/gia hạn: ……. tháng.

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép Điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

2 -

………. ngày……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)