Điều khoản tối huệ quốc (most-favored nation clause) là một nguyên tắc cơ bản của Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan (GATT). Nó yêu cầu các nước áp dụng mức thuế quan như nhau đối với tất cả các nước bạn hàng. Nguyên tắc không phân biệt đối xử này có nguồn gốc ở việc chấp thuận trước đây của GATT đối với các hiệp định thương mại song phương, trong đó nếu nước A thoả thuận cắt giảm thuế quan với nước B, sau đó B lại thỏa thuận cắt giảm thuế nhiều hơn với nước c, thì mức thuế quan thỏa thuận giữa B và c cũng áp dụng cho Â.