1. Điều kiện hưởng lương hưu là gì?

Căn cứ pháp lý theo điều 54 luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Điều 219 và 169 bộ luật lao động năm 2019

Theo đó thì điều kiện hưởng lương hưu theo quy định pháp luật đó là:

Người lao động quy định tại các điểm a, b,c, d,g,h và i khoản 1 điều 2 của luật bảo hiểm xã hội trừ những trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đống bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của bộ luật lao động tức là độ tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam năm 2022 là 60 tuổi 6 tháng, còn đối với lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng. 

- Người lao động đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 điều 169 của bộ luật lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do bộ lao động- thương binh và xã hội ban hành hoặc là có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021. Theo khoản 3 điều 169 bộ luật lao động thì người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Tức là vào năm 2022 thì những người làm việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm , hoặc đặc biệt độc hại nguy hiểm hoặc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể nghỉ hưu ở độ tuổi là 55 tuổi 6 tháng đối với lao động là nam và 50 tuổi 8 tháng đối với lao động là nữ. 

- Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 điều 169 của bộ luật lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác trong hầm lò. Tức là vào năm 2022 thì người lao động làm trong hâm lò có thể nghỉ hưu ở độ tuổi 50 tuổi 6 tháng đối với lao động nam và 45 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ, kèm theo điều kiện đó là có đủ 15 năm làm công việc khai thác trong hầm lò. 

- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Người lao động là sĩ 1. Điều kiện hưởng lương hưu.

Căn cứ pháp lý.  Điều 54 luật bảo hiểm xã hội 2014, Điều 219 và 169 bộ luật lao động 201

Theo đó thì điều kiện hưởng lương hưu theo quy định pháp luật đó là: 

Người lao động quy định tại các điểm a, b,c, d,g,h và i khoản 1 điều 2 của luật bảo hiểm xã hội trừ những trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đống bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau

- Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của bộ luật lao động tức là độ tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam năm 2022 là 60 tuổi 6 tháng, còn đối với lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng

- Người lao động đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 điều 169 của bộ luật lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do bộ lao động- thương binh và xã hội ban hành hoặc là có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021. Theo khoản 3 điều 169 bộ luật lao động thì người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Tức là vào năm 2022 thì những người làm việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm , hoặc đặc biệt độc hại nguy hiểm hoặc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể nghỉ hưu ở độ tuổi là 55 tuổi 6 tháng đối với lao động là nam và 50 tuổi 8 tháng đối với lao động là nữ

- Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 điều 169 của bộ luật lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác trong hầm lò. Tức là vào năm 2022 thì người lao động làm trong hâm lò có thể nghỉ hưu ở độ tuổi 50 tuổi 6 tháng đối với lao động nam và 45 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ, kèm theo điều kiện đó là có đủ 15 năm làm công viẹc khai thác trong hầm lò

- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao

Người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân;hạ sĩ quan chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an,cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. Nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của bộ luật lao động, trừ trường hợp mà luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật cơ yếu, Luật quan nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác. 

- Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 điều 169 của bộ luật lao động và có đủ 15 năm làm nghề công việc nặng nhọc nguy hiểm hoặc là đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc trong danh mục do bộ lao động- thương binh và xã hội ban hành. Hoặc là lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Người lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc  là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có đủ từ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định của pháp luật thì được hưởng lương hưu. 

Một số trường hợp đặc biệt thì theo quy định của chính phủ. 

 

2. Mức hưởng lương hưu hàng tháng. 

Căn cứ pháp lý: Điều 56 luật bảo hiểm xã hội 2014. 

Đối với lao động nữ thì đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%, nhưng tỷ lệ phần trăm ( %) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75 %

Còn đối với lao động nam thì đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45 %, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2 %. Nhưng tỷ lệ phần trăm ( %) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%

Còn đối với trường hợp mà người lao động nghỉ hưu sớm, trước so với độ tuổi theo quy định do suy giảm khả năng lao động thì tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó thì cứ mỗi năm nghỉ hữu trước tuổi quy định thì giảm 2%

Trên đây là toàn bộ quy định liên quan đến điều kiện hưởng và mức hưởng lương hưu hàng tháng.Hi vọng rằng những thông tin phía trên mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho các bạn trong việc hưởng lương hưu, sao cho đảm bảo quyền lợi của bản thân mình nhất có thể. Nếu còn có những vấn đề thắc mắc liên quan đến việc hưởng lương hưu thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn pháp luật lao động19006162 để được hỗ trợ một cách tốt nhất và nhanh chóng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.