1. Điều kiện chung đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá?

Theo quy định tại Điều 63 Luật thủy sản năm 2017, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đóng mới hoặc cải hoán tàu cá, cơ sở cần đáp ứng một số điều kiện sau đây. Đầu tiên, cơ sở cần có cơ sở vật chất và trang thiết bị phù hợp, cùng với phương án tổ chức sản xuất và kinh doanh phù hợp với chủng loại và kích cỡ của tàu cá được đề xuất đóng mới hoặc cải hoán. Điều này đảm bảo rằng cơ sở có đủ khả năng thi công và hoàn thiện tàu cá theo yêu cầu.

- Tiếp theo, cơ sở cần có bộ phận giám sát và quản lý chất lượng, đảm bảo rằng các sản phẩm đạt đủ tiêu chuẩn và yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Điều này đảm bảo rằng tàu cá đóng mới hoặc cải hoán sẽ được vận hành một cách an toàn và bảo vệ môi trường biển.

- Cơ sở cũng cần có đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất và kinh doanh. Điều này đảm bảo rằng cơ sở có đội ngũ công nhân có đủ kỹ năng và hiểu biết để làm việc trên tàu cá đóng mới hoặc cải hoán.

- Cuối cùng, cơ sở cần có hệ thống quản lý chất lượng và quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu. Điều này đảm bảo rằng quá trình đóng mới hoặc cải hoán tàu cá được thực hiện một cách chính xác và tuân thủ các quy định quy trình.

Theo phân loại, cơ sở đóng mới hoặc cải hoán tàu cá được chia thành ba loại. Cơ sở loại I có thể đóng mới hoặc cải hoán tất cả các loại tàu cá dựa trên vật liệu vỏ. Cơ sở loại II có thể đóng mới hoặc cải hoán tàu cá có chiều dài tối đa dưới 24 mét dựa trên vật liệu vỏ. Cơ sở loại III có thể đóng mới hoặc cải hoán tàu cá có chiều dài tối đa dưới 15 mét dựa trên vật liệu vỏ.

 

2.  Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá cần đáp ứng điều kiện riêng nào?

Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép:

Theo quy định tại Điều 51 của Nghị định 26/2019/NĐ-CP, để đáp ứng điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép, các yêu cầu sau đây phải được đáp ứng:

- Cơ sở phải có nhà xưởng và trang thiết bị tối thiểu theo quy định tại Mục 1 Phụ lục VI được ban hành kèm theo Nghị định này. Điều này đảm bảo rằng cơ sở có đủ điều kiện về không gian làm việc và các trang thiết bị cần thiết để tiến hành đóng mới hoặc cải hoán tàu cá vỏ thép.

- Cơ sở cần có bộ phận giám sát và quản lý chất lượng, cùng với đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 4 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này. Điều này đảm bảo rằng cơ sở có khả năng kiểm soát và quản lý chất lượng trong quá trình đóng mới hoặc cải hoán tàu cá vỏ thép.

- Cơ sở phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I và loại II). Điều này đảm bảo rằng cơ sở có hệ thống quản lý chất lượng đáng tin cậy và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Ngoài ra, cơ sở loại III cần có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá, nhằm đảm bảo quá trình đóng mới hoặc cải hoán tàu cá vỏ thép được thực hiện đúng quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Việc đáp ứng các điều kiện trên là cần thiết để đảm bảo cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép hoạt động hiệu quả, an toàn và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ:

Theo quy định tại Điều 52 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, những cơ sở đóng mới và cải hoán tàu cá vỏ gỗ cần đáp ứng một số điều kiện nhất định. Đầu tiên, cơ sở này phải có nhà xưởng và trang thiết bị tối thiểu theo quy định tại Mục 2 Phụ lục VI đi kèm Nghị định này. Điều này đảm bảo rằng cơ sở có đủ khả năng để thực hiện quá trình đóng mới và cải hoán tàu cá vỏ gỗ.

Cơ sở cần có bộ phận giám sát và quản lý chất lượng, cùng với một đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 5 Phụ lục VI đi kèm Nghị định này. Điều này đảm bảo rằng cơ sở có đủ nhân lực chuyên môn và đảm bảo việc thực hiện công việc đóng mới và cải hoán tàu cá vỏ gỗ được thực hiện chính xác và đạt chất lượng cao.

Cuối cùng, cơ sở cần có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương đối với cơ sở loại I. Đối với cơ sở loại II và loại III, cần có quy trình công nghệ tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá. Điều này đảm bảo rằng cơ sở tuân thủ các quy định và quy trình chất lượng cần thiết để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình đóng mới và cải hoán tàu cá vỏ gỗ.

Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới:

Việc đóng mới và cải hoán tàu cá với vỏ từ vật liệu mới là hoạt động quan trọng trong ngành đóng tàu cá. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và an toàn cho các tàu cá mới và cải hoán, cần phải tuân thủ các quy định và điều kiện được quy định tại Điều 53 của Nghị định 26/2019/NĐ-CP.

- Đầu tiên, cơ sở đóng mới và cải hoán tàu cá cần có nhà xưởng và trang thiết bị tối thiểu theo quy định tại Mục 3 Phụ lục VI của Nghị định này. Nhà xưởng và trang thiết bị này đảm bảo đủ tiêu chuẩn và công nghệ cần thiết để thực hiện quy trình đóng mới và cải hoán tàu cá.

- Thứ hai, cơ sở cần có bộ phận giám sát và quản lý chất lượng để đảm bảo quy trình đóng mới và cải hoán diễn ra một cách chính xác và tuân thủ quy định. Đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật cũng cần đủ theo quy định tại Mục 6 Phụ lục VI để đảm bảo khả năng thực hiện công việc và kiểm soát chất lượng.

- Thứ ba, cơ sở đóng mới và cải hoán tàu cá cần có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. Điều này áp dụng cho cơ sở loại I và loại II. Đối với cơ sở loại III, ngoài việc có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, còn cần có quy trình công nghệ tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá.

 

3. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá

Quyền và nghĩa vụ của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá được quy định theo Điều 65 Luật Thủy sản năm 2017 như sau:

- Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá được đặc quyền những quyền sau:

+ Có quyền tiến hành đóng mới hoặc cải hoán tàu cá theo quy định của pháp luật.

+ Có quyền thu phí cho việc đóng mới hoặc cải hoán tàu cá theo thỏa thuận.

+ Có quyền sở hữu các quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá phải chịu trách nhiệm với những nghĩa vụ sau:

+ Chỉ được tiến hành đóng mới hoặc cải hoán tàu cá khi được cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản và khi có yêu cầu đề nghị từ tổ chức hoặc cá nhân có Giấy phép khai thác thuỷ sản.

+ Phải tuân thủ sự giám sát kỹ thuật từ tổ chức đăng kiểm.

+ Thực hiện đóng mới hoặc cải hoán tàu cá theo thiết kế đã được tổ chức đăng kiểm thẩm định và phê duyệt.

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng của tàu cá sau khi đóng mới hoặc cải hoán.

+ Phải tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về quá trình đóng mới hoặc cải hoán tàu cá theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển tập trung kiểm soát nghiêm ngặt quá trình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo quy định và hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ và chính xác các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật của tàu cá. Bộ NN&PTNT đã ban hành Chỉ thị số 49/CT-BNN-TCTS nhằm tăng cường công tác quản lý tàu cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá trong hoạt động thủy sản.

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết: Đăng ký tàu cá là gì? Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hay phản ánh nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi xin trân trọng khuyến nghị quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua các thông tin sau đây: hotline: 1900.6162 hoặc địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ nhanh chóng và kịp thời hỗ trợ quý khách giải quyết mọi thắc mắc và vấn đề một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.