Xưởng đóng tàu, nhà máy đóng tàu (Yard) là nơi tàu biển được đóng (sản xuất), sửa chữa, bảo dưỡng, hoán cải, lắp đặt thêm thiết bị... Thuật ngữ này còn được gọi là “shipyard”.

Xưởng đóng tàu, nhà máy đóng tàu (Shipyard) là thuật ngữ này còn được gọi là “yard”.