Định giá đủ chi phí, phương pháp (full cost pricing) là phương pháp mà các công ty sử dụng để định giá hàng hoá và dịch vụ của mình như trong hình 25. Nhược điểm của phương pháp này là nó không tính đến nhu cầu và bởi vậy cũng không tính đến tác động của giá cả đối với doanh thu.

Hình 25. Định giá đủ chi phí.

Giá OP được tạo thành từ 3 yếu tố: phần bù đắp chi phí chung (AFC - chi phí cố định bình quân) - đoạn AB; chi phí biến đổi bình quân (AVC) để sản xuất mức sản lượng dự kiến OQ - đoạn BC và lãi gộp (còn gọi là thặng số) được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm cố định so với tổng chi phí (chi phí cố định bình quân cộng chi phí biến đổi bình quân) - đoạn CD.