cá nhân trong, ngoài nước tài trợ mà không phải từ ngân sách nhà nước cấp.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900 6162

1. Quyền và trách nhiệm của du học sinh tự túc và du học sinh học bổng khác

  Du học sinh học bổng khác Du học sinh tự tục
Quyền của du học sinh

- Du học sinh được về nước thực tập, thu thập tài liệu đề phục vụ chương trình học tập; được hưởng các kỳ nghỉ trong thời gian học tập theo quy định của cơ sở giáo dục nước ngoài; được về nước, đi thăm thân nhân ở nước khác (nước thứ ba) nếu được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại đồng ý;

- Du học sinh được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bảo hộ về lãnh sự, bảo vệ quyền lợi chính đáng trong thời gian học tập ở nước ngoài theo quy định;

- Được tiếp nhận các hỗ trợ liên quan đến việc học tập do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ (không phải bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước).

- Du học sinh được về nước thực tập, thu thập tài liệu đề phục vụ chương trình học tập; được hưởng các kỳ nghỉ trong thời gian học tập theo quy định của cơ sở giáo dục nước ngoài; được về nước, đi thăm thân nhân ở nước khác (nước thứ ba) nếu được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại đồng ý;

- Du học sinh được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bảo hộ về lãnh sự, bảo vệ quyền lợi chính đáng trong thời gian học tập ở nước ngoài theo quy định;

Trách nhiệm của du học sinh

1. Du học sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật và phong tục tập quán của nước sở tại; nếu vi phạm, tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật của các bên có liên quan;

2. Du học sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục nước ngoài và cam kết, quy định của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác), cơ quan cử đi học; có trách nhiệm giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nước sở tại;

3. Du học sinh phải thực hiện đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài theo quy định hiện hành và cập nhật thông tin vào Hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định.

4. Du học sinh phải thực hiện các quy định hiện hành về cán bộ, công chức, viên chức và các quy định của Đảng (đối với trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức và là đảng viên);

5. Du học sinh có trách nhiệm bảo vệ các tài liệu, thông tin có bí mật nhà nước được quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin bảo vệ chính trị nội bộ;

6. Du học sinh không lợi dụng việc học tập hay bất kỳ hình thức nào khác để thực hiện các hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam, làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nước đối tác.

7. Thực hiện theo thỏa thuận hợp pháp với tổ chức, cá nhân tài trợ học bổng;

8. Thực hiện theo các quy định của cơ sở giáo dục Việt Nam, cơ sở giáo dục nước ngoài đối với trường hợp du học sinh ra nước ngoài học tập theo thỏa thuận hợp tác đào tạo được ký kết giữa cơ sở giáo dục Việt Nam với cơ sở giáo dục nước ngoài;

9. Thực hiện theo thỏa thuận với cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có), thực hiện báo cáo và chịu sự quản lý của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác) trong quá trình học tập tại nước ngoài;

10. Không ở lại nước ngoài trái phép sau khi kết thúc chương trình học tập.

- Trách nhiệm tương tự trách nhiệm thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 của du học sinh học bổng khác và các trách nhiệm sau:

1. Kê khai trung thực hồ sơ, giấy tờ khi làm hồ sơ đi học ở nước ngoài;

2. Phải có hợp đồng tư vấn du học với tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trước khi ra nước ngoài học tập (đối với du học sinh tự túc ra nước ngoài học tập thông qua tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học);

3. Giữ mối liên hệ, cập nhật tình hình học tập đến tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học về việc chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học, tạm dừng học, lưu ban và học lại, gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài (đối với du học sinh tự túc ra nước ngoài học tập thông qua tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học).

2. Trách nhiệm của các tổ chức tư vấn du học với du học sinh tự túc và du học sinh học bổng khác

Hiện nay, các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập hợp pháp có vai trò rất quan trọng trong việc tư vấn và hỗ trợ cho các công dân Việt Nam có thêm hiểu biết và nắm bắt được các quy trình để thực hiện việc du học tự túc.

Một trong các trách nhiệm bắt buộc của các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hợp pháp là Giữ mối liên hệ, phối hợp với cơ sở giáo dục nước ngoài, theo dõi và hỗ trợ du học sinh trong suốt thời gian học tập ở nước ngoài nên về cơ bản, du học sinh nếu hoàn toàn chưa biết gì về trình tự, thủ tục và hồ sơ du học cần thiết thì có thể liên hệ với các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học để được hỗ trợ chi tiết hoặc tiếp cận với nhiều chính sách học bổng, chính sách hỗ trợ từ các nguồn tài trợ trong và ngoài nước.

Trách nhiệm của các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đối với việc hỗ trợ các du học sinh được quy định tại Điều 15 Nghị định 86/2021/NĐ-CP, trong đó, tiêu biểu là:

- Tư vấn thông tin liên quan đến việc du học một các trung thực, chính xác về các điều kiện liên quan đến tình trạng kiểm định chất lượng của chương trình giáo dục và cơ sở giáo dục nước ngoài; trung thực về học phí và sinh hoạt phí dự kiến và các loại phí liên quan; điều kiện sinh sống, chính sách làm thêm giờ theo quy định của nước tiếp nhận du học sinh; nhưng khó khăn, rủi ro và bất trắc có thể gặp phải trong quá trình du học;

- Nội dung hợp đồng tư vấn du học phải ghi rõ ngành, nghề học, tên trường, nước đến học, thời hạn học tập, văn bằng, chứng chỉ sau khi tốt nghiệp; các khoản chi phí, thù lao liên quan đến dịch vụ tư vấn du học mà người học, cha mẹ hoặc người giám hộ phải nộp; quyền lợi, trách nhiệm và cam kết của mỗi bên; biện pháp xử lý rủi ro;

- Chỉ ký hợp đồng tư vấn du học; không ký hợp đồng vừa đi du học vừa đi làm việc.

- Giữ mối liên hệ, phối hợp với cơ sở giáo dục nước ngoài, theo dõi và hỗ trợ du học sinh trong suốt thời gian học tập ở nước ngoài,... Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của du học sinh;

- Lưu trữ hồ sơ gửi công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập trong suốt quá trình du học sinh học tập ở nước ngoài và tiếp tục giữ mối liên hệ với du học sinh sau khi tốt nghiệp, cung cấp thông tin đánh giá về hiệu quả của việc tư vấn công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu;

3. Tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, NCKH, trao đổi học thuật

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 86/2021/NĐ-CP, công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Công dân Việt Nam phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt (do cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận).

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Công dân có trình độ, năng lực phù hợp với nội dung, chương trình tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại nước ngoài.

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại nước ngoài.

- Và được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử ra nước ngoài.

4. Quy định về cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, NCKH, trao đổi học thuật

Công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật do được phía nước ngoài mời cần phải thông nhất các nội dung sau đây với phía nước ngoài:

- Đối với giảng dạy: Phải thống nhất nội dung môn học hoặc chuyên đề, thời gian giảng dạy và trách nhiệm tài chính, bảo hiểm của các bên;

- Đối với nghiên cứu khoa học: Phải thống nhất nội dung nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thời gian ở nước ngoài và trách nhiệm tài chính, bảo hiểm của các bên;

- Đối với trao đổi học thuật: Phải thổng nhất hương trình trao đổi hoặc dự án trao đổi học thuật, cách thức trao đổi, thời gian ở nước ngoài và trách nhiệm tài chính, bảo hiểm của các bên.

Cơ quan quản lý trực tiếp công dân Việt Nam có trách nhiệm:

Tạo điều kiện cho các cá nhân được tham gia các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại nước ngoài.

- Tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác về giáo dục và nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục, các tổ chức khoa học công nghệ ở nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân được tham gia trao đổi, giảng dạy ở nước ngoài,..

- Ra quyết định cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Nếu không đủ thẩm quyền thì phải báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền để ra quyết định cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

5. Quyền và trách nhiệm của công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, NCKH, TĐHT

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 86/2021/NĐ-CP, công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học có các quyền và trách nhiệm sau:

Quyền của công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học Nghĩa vụ của công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học

1. Trong thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại nước ngoài, công dân Việt Nam được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận, pháp luật và thông lệ quốc tế.

2. Công dân được chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập và tài sản khác của cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước đang thực hiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

3. Nếu công dân Việt Nam là người của cơ quan, tổ chức có hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được hưởng tiền lương, tiền công, thu nhập khác, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, BHXH và các quyền lợi khác trên cơ sở thống nhất với cơ quan quản lý trực tiếp và được cơ quan cử đi tiếp nhận quay trở lại công tác sau khi hoàn thành công việc ở nước ngoài.

1. Công dân có trách nhiệm chấp hành quyết định cử đi giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật ở nước ngoài;

2. Công dân Việt Nam trong thời gian ở nước ngoài vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Việt Nam và nước sở tại; thực hiện đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài theo quy định hiện hành;

3. Công dân Việt Nam có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và các khoản chi phí bắt buộc khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nếu  Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định về thuế thu nhập cá nhân khác quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện theo Điều ước quốc tế;

4. Bảo vệ các tài liệu, thông tin có bí mật nhà nước được quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin bảo vệ chính trị nội bộ;

5. Không lợi dụng công việc giảng dạy, các hoạt động chuyên môn hay bất kỳ hình thức nào khác để thực hiện các hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam, làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nước đối tác hoặc lợi dụng để thực hiện mục đích đi lao động hoặc ở lại nước ngoài trái phép trừ trường hợp phải kéo dài thời gian ở lại nước ngoài do ốm đau, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh;

6. Không vi phạm quy định về hoạt động khoa học công nghệ của Việt Nam và nước sở tại; các quy định pháp luật hiện hành về nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà giáo làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Việt Nam tại nước đối tác;

7. Làm việc đúng nơi quy định; thực hiện nghiêm túc nội quy nơi làm việc; về nước sau khi kết thúc chương trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật theo quy định của nước đối tác;

8. Phải thực hiện đúng thỏa thuận, cam kết đã ký kết với cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền cử cá nhân đi giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật tại nước ngoài (nếu có);

9. Thực hiện theo các quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và các quy định của Đảng (đối với trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức và là đảng viên);

10. Gửi báo cáo định kỳ về cơ quan quản lý trực tiếp 03 tháng một lần và báo cáo sau khi kết thúc thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật theo quy định

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Các thông tin trên có giá trị tham khảo. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê