1. Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Theo Nghị định số 65/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/6/2024, đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bao gồm:

- Doanh nghiệp sản xuất ô tô: Là doanh nghiệp được cấp giấy phép sản xuất ô tô theo quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh ô tô.

- Tổ chức sản xuất ô tô: Là tổ chức được cấp giấy phép sản xuất ô tô theo quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh ô tô.

Lưu ý:

- Quy định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ áp dụng đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của các kỳ tính thuế được quy định.

- Doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm khai báo, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo đúng thời hạn quy định và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Nghị định 65/2024/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8, và 9 năm 2024 đã được ban hành, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước. Cụ thể, nghị định quy định rằng thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của các kỳ tính thuế này sẽ được gia hạn đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2024. Chi tiết các thời hạn nộp thuế như sau:

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024.

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024.

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024.

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024.

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 9 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Ngoài ra, nghị định cũng đưa ra các quy định cụ thể cho một số trường hợp đặc biệt như :

- Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn, nếu việc khai bổ sung này làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và được gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế đã gia hạn, thì số thuế được gia hạn sẽ bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

- Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn khi thực hiện kê khai và nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

- Đối với các doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc này cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô, thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc đó sẽ không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước, giúp họ vượt qua những khó khăn về tài chính trong giai đoạn hiện nay.

3. Thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn cần gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP. Giấy đề nghị có thể gửi bằng phương thức điện tử, gửi trực tiếp bản giấy đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính. Giấy đề nghị này phải được gửi một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không được nộp cùng với hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thời hạn cuối cùng để nộp Giấy đề nghị gia hạn là ngày 20 tháng 11 năm 2024. Cơ quan thuế vẫn sẽ thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định nếu người nộp thuế nộp Giấy đề nghị đúng hạn này.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn, đảm bảo rằng mình thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định của Nghị định. Cơ quan thuế không cần thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn. Trong thời gian gia hạn, nếu cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn, sẽ có văn bản thông báo về việc dừng gia hạn. Người nộp thuế khi đó phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Nếu sau thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế sẽ không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế được gia hạn. Nếu cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc trường hợp được gia hạn, cơ quan thuế sẽ điều chỉnh lại để không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt này.

4. Một số quy định khác

- Các doanh nghiệp và tổ chức được hưởng quyền gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Nghị định 65/2024/NĐ- vẫn phải đảm bảo trách nhiệm nộp đầy đủ số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh đúng theo quy định của pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt. Mặc dù có sự gia hạn về thời hạn nộp thuế, các doanh nghiệp và tổ chức không được lơ là trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.

- Nếu các doanh nghiệp và tổ chức không tuân thủ đúng các quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế như đã nêu trong Nghị định, họ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Điều này bao gồm việc chịu các hình phạt và chế tài cần thiết để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng trong việc quản lý thuế. Cơ quan thuế sẽ tiến hành các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp và tổ chức không tuân thủ các quy định về gia hạn nộp thuế, nhằm đảm bảo mọi đối tượng đều thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và không gây thất thu ngân sách nhà nước.

Nghị định 65/2024/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định đối tượng và thời hạn gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước cần nắm rõ quy định này để thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đầy đủ và đúng thời hạn.

Xem thêm: Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!