Thường viết tắt là VA. Giá trị gia tăng là phần chênh lệch giữa doanh thu hay sản lượng của một doanh nghiệp và chi phí nguyên liệu và dịch vụ hay đầu vào trung gian để sản xuất ra nó. Nếu ký hiệu giá trị gia tăng là VA, doanh thu hay sản lượng (tính theo giá bán) của một doanh nghiệp là TO và giá trị đầu vào trung gian (tính theo giá mua) là //, chúng ta có thể viết:

VA = TO - ỉl

Dựa vào công thức này, chúng ta có thể tính được tổng giá trị gia tăng mà nền kinh tế sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định bằng cách lấy tổng của cả hai vế như sau:

2V'A = ỵro - Hỉ

Nếu chú ý rằng 27ỡ bao gồm sản phẩm cuối cùng (FO) và sản phẩm trung gian (ỈO) và 27/ = 27ỡ, tức đầu vào trung gian của doanh nghiệp này cũng là sản phẩm trung gian của doanh nghiệp khác và chúng phải bằng nhau nếu tính cho toàn bộ nền kinh tế, thì chúng ta có thể suy ra:

2VA = GDP

Đây chính là cơ sở cho việc vận dụng phương pháp giá trị gia tăng để tính GDP.