1. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thu học phí của học sinh hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 của Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về nhiệm vụ của giáo viên. Theo đó: 

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục:

+ Tuân thủ kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chuyên môn.

+ Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức.

+ Tham gia các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Trau dồi đạo đức và nâng cao tinh thần trách nhiệm:

+ Gương mẫu trước học sinh về đạo đức và trách nhiệm.

+ Duy trì phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo.

+ Thương yêu và đối xử công bằng, tôn trọng nhân cách của học sinh.

+ Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của học sinh.

- Học tập và rèn luyện:

+ Nâng cao sức khỏe và trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục.

- Tham gia tập huấn và bồi dưỡng:

+ Tham gia các chương trình tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia công tác phổ cập giáo dục: Đóng góp vào công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.

- Thực hiện nghĩa vụ công dân và quy định của pháp luật:

+ Tuân thủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật và ngành Giáo dục.

+ Thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

- Phối hợp với các tổ chức và đoàn thể: Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gia đình học sinh, và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác: Thực hiện mọi công việc khác theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của nhà trường.

Như vậy, việc thu học phí không phải trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm. 

 

2. Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên 

Trình độ chuẩn và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và nhân viên trường trung học:

- Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên:

+ Giáo viên trường trung học:

  • Phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm).
  • Hoặc có bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học) chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật.

+ Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo: Các giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ được nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

- Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên:

+ Giáo viên trường trung học phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương ứng với cấp học đang giảng dạy.

+ Thực hiện đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

3. Quy định về quyền của giáo viên chủ nhiệm 

Theo quy định tại Điều 29 của Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về quyền của giáo viên chủ nhiệm như sau: 

- Quyền của Giáo viên và Nhân viên:

+ Tự chủ nhiệm vụ chuyên môn:

Giáo viên được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với sự hỗ trợ và phân công của tổ chuyên môn và nhà trường.

+ Quyền lợi về lương và chế độ:

  • Hưởng lương, chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định.
  • Thay đổi chức danh nghề nghiệp và hưởng quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

+ Quyền học tập, bồi dưỡng:

  • Tạo điều kiện để giáo viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Hưởng nguyên lương và các chế độ chính sách khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.

+ Hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học:

Được ký hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi công tác và có sự đồng ý bằng văn bản từ hiệu trưởng.

+ Tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm:

Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

+ Nghỉ hè và ngày nghỉ khác:

Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

+ Quyền khác: Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Quyền của Giáo viên làm công tác chủ nhiệm:

+ Dự giờ học và hoạt động giáo dục:

Được dự các giờ học và hoạt động giáo dục của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm.

+ Dự các cuộc họp quan trọng:

Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi giải quyết vấn đề của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm.

+ Dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề:

Tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

+ Quyền giảm giờ dạy:

Giảm định mức giờ dạy theo quy định, giúp giáo viên có thời gian dành cho công tác chủ nhiệm một cách hiệu quả.

Như vậy, giáo viên chủ nhiệm được đặc quyền và đánh giá cao về sự tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với sự hỗ trợ từ tổ chuyên môn và nhà trường. Họ có quyền hưởng lương, các chế độ phụ cấp, cũng như chính sách ưu đãi (nếu có), kèm theo khả năng thay đổi chức danh nghề nghiệp và nhận các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

Đặc biệt, giáo viên được đảm bảo quyền lợi về học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn, với việc hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và các chế độ khác khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng. Quyền hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục hay nghiên cứu khoa học khác cũng là một đặc quyền cho giáo viên có năng lực và động lực. Trong khi đó, giáo viên làm công tác chủ nhiệm có thêm những quyền lợi như được tham gia các hoạt động giáo dục của học sinh, dự các cuộc họp quan trọng và các sự kiện liên quan đến lớp học của mình. Quyền giảm định mức giờ dạy cũng là một chính sách hỗ trợ cho công tác chủ nhiệm, giúp họ có thêm thời gian để quản lý, hỗ trợ và theo dõi học sinh.

 

4. Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên chủ nhiệm 

Trong hệ thống giáo dục, quy định về hành vi của giáo viên và nhân viên trường trung học đóng vai trò quan trọng để tạo ra một môi trường học tập tích cực và an toàn. Các nguyên tắc sau đây được đề ra để bảo vệ danh dự, phẩm chất và quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Hạn chế và không được thực hiện những hành động sau:

- Xúc phạm danh dự và nhân phẩm: Nghiêm cấm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của học sinh và đồng nghiệp, đặt sự tôn trọng lên hàng đầu.

 - Không được thực hiện gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh; cũng như không được bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục.

- Nghiêm cấm xuyên tạc nội dung dạy học, giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, sai với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.

- Cấm ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; không được lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

- Nghiêm cấm hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi tham gia các hoạt động dạy học, giáo dục, nhằm duy trì môi trường lành mạnh.

- Không được cản trở, gây khó khăn trong việc hỗ trợ, phục vụ công tác dạy học, giáo dục, nhằm đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc.

Ngôn ngữ và ứng xử: Ngôn ngữ và ứng xử của giáo viên, nhân viên phải bảo đảm tính sư phạm, đúng mực và có tác dụng giáo dục đối với học sinh, tạo ra môi trường học tập tích cực.

Trang phục của giáo viên, nhân viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

Giáo viên và nhân viên không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật, để duy trì tính chất chính trị và pháp lý của hệ thống giáo dục.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Quy định về thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi mới nhất

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.