1. Vấn đề phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh trong công ty hợp danh tán thành?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 182 của Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên được trao quyền quyết định tất cả các công việc kinh doanh của công ty. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định cụ thể, việc quyết định những vấn đề sau đây yêu cầu sự đồng thuận của ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh:

- Định hướng và chiến lược phát triển của công ty: Hội đồng thành viên có thẩm quyền quyết định về hướng đi và chiến lược phát triển của công ty, nhằm đảm bảo sự phù hợp với môi trường kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty: Hội đồng thành viên có thẩm quyền quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, nhằm điều chỉnh cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty sao cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh.

- Tiếp nhận thêm thành viên mới: Hội đồng thành viên quyết định về việc tiếp nhận thêm thành viên mới vào công ty, đảm bảo sự đồng thuận của đa số thành viên và sự phù hợp với mục tiêu và quy định của công ty.

- Chấp thuận thành viên rút khỏi công ty hoặc khai trừ thành viên: Hội đồng thành viên có thẩm quyền quyết định về việc chấp thuận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên, dựa trên các quy định và quy trình quyết định nội bộ của công ty.

- Quyết định về dự án đầu tư: Hội đồng thành viên có thẩm quyền quyết định về việc đầu tư vào dự án cụ thể, đảm bảo tính khả thi và lợi ích của công ty.

- Quyết định về vay và huy động vốn: Hội đồng thành viên quyết định về việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, bao gồm cho vay với giá trị từ 50% vốn điều lệ của công ty trở lên, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn.

- Quyết định mua bán tài sản có giá trị: Hội đồng thành viên quyết định về việc mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn.

- Thông qua báo cáo tài chính: Hội đồng thành viên quyết định về việc thông qua báo cáo tài chính hằng năm, bao gồm việc phân chia tổng số lợi nhuận và lợi nhuận chia cho từng thành viên.

- Quyết định giải thể và yêu cầu phá sản: Hội đồng thành viêncó thẩm quyền quyết định về việc giải thể công ty và yêu cầu phá sản công ty, dựa trên các quy định và thủ tục quyết định nội bộ của công ty.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 182 của Luật Doanh nghiệp 2020, các vấn đề khác không được quy định tại đây có thể được quyết định thông qua nếu ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành. Tuy nhiên, tỷ lệ cụ thể này có thể khác nếu Điều lệ công ty quy định. Điều này đảm bảo tính chất quyết định của Hội đồng thành viên và sự thống nhất trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng khác.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 182 của Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên của công ty. Điều này đảm bảo tính đại diện và toàn diện của Hội đồng thành viên, đồng thời tạo điều kiện cho sự tham gia và đóng góp của tất cả các thành viên trong quá trình quyết định công việc kinh doanh của công ty.

Hơn nữa, Hội đồng thành viên có quyền bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Đồng thời, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác, Chủ tịch Hội đồng thành viên cũng có thể đảm nhận chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty. Điều này nhằm tạo sự linh hoạt và hiệu quả trong việc quản lý và điều hành công ty, đồng thời đảm bảo tính chuyên nghiệp và sự phù hợp với quy định pháp luật.

Tóm lại, theo quy định tại khoản 3 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020, các vấn đề khác không được quy định tại đây có thể được quyết định thông qua nếu đạt được sự đồng thuận của ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh, với tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên của công ty và có quyền bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời có thể đảm nhận chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Những quy định này nhằm đảm bảo tính chất quyết định, sự đại diện và hiệu quả trong quản lý và điều hành công ty, đồng thời tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy trình nội bộ của công ty.

 

2. Thời hạn gửi tài liệu thảo luận trong cuộc họp Hội đồng thành viên công ty hợp danh 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 183 của Luật Doanh nghiệp 2020 về việc triệu tập họp Hội đồng thành viên, chúng ta có một số điều cần lưu ý.

Đầu tiên, thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể được gửi bằng nhiều phương thức khác nhau như giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc theo các phương thức khác mà Điều lệ công ty quy định. Tuy nhiên, trong thông báo mời họp, chúng ta cần nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung cuộc họp, cùng với chương trình và địa điểm tổ chức họp. Thêm vào đó, chúng ta cần ghi rõ tên của thành viên yêu cầu triệu tập cuộc họp.

Để đảm bảo quyền được tham gia và tham khảo ý kiến của tất cả các thành viên, các tài liệu thảo luận liên quan đến các vấn đề được quy định tại khoản 3 Điều 182 của Luật này cần được gửi trước đến tất cả thành viên. Thời hạn gửi trước tài liệu này phải tuân theo những quy định được quy định trong Điều lệ công ty.

Như vậy, các tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 phải được gửi trước đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ công ty quy định.

Hay nói cách khác, hiện nay pháp luật không quy định cụ thể về thời hạn gửi các tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 trong cuộc họp Hội đồng thành viên công ty hợp danh mà giao toàn quyền quyết định cho công ty, cụ thể là Điều lệ công ty.

Việc đảm bảo việc thông báo mời họp Hội đồng thành viên đầy đủ và kịp thời là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính chất minh bạch và công bằng trong quá trình ra quyết định của Hội đồng. Bằng cách nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung cuộc họp, các thành viên có thể chuẩn bị và tham gia hiệu quả trong cuộc họp. Đồng thời, việc gửi trước tài liệu thảo luận giúp thành viên có đủ thời gian để nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến của mình, đảm bảo tính công bằng và đúng quy định trong quá trình ra quyết định.

Tổ chức họp Hội đồng thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 là một quy trình quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Việc tuân thủ đầy đủ các quy định về triệu tập họp và gửi trước tài liệu thảo luận giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình ra quyết định của Hội đồng thành viên. Điều này đồng thời củng cố sự chắc chắn và quyết đoán trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của công ty.

 

3. Đối tượng có trách nhiệm triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên công ty hợp danh?

Theo Điều 184 của Luật Doanh nghiệp 2020 về điều hành kinh doanh của công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc mang trọng trách không nhỏ và một loạt các nghĩa vụ quan trọng cần phải thực hiện.

- Trước hết, họ có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty với tư cách là thành viên của hợp đồng. Điều này bao gồm việc đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ, tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo tính liên tục và ổn định của doanh nghiệp.

- Họ cũng có trách nhiệm triệu tập và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng thành viên, cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Nhiệm vụ này không chỉ đòi hỏi khả năng tổ chức hiệu quả mà còn yêu cầu họ có khả năng thúc đẩy sự tham gia và đưa ra quyết định chín chắn, phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty.

- Thêm vào đó, họ phải phân công và phối hợp các hoạt động kinh doanh giữa các thành viên hợp danh. Điều này đòi hỏi họ phải có khả năng quản lý và tương tác với nhiều bộ phận, đảm bảo sự hợp tác và hiệu suất làm việc của toàn bộ công ty.

- Ngoài ra, việc tổ chức sắp xếp và lưu giữ chính xác các tài liệu kế toán, hóa đơn và chứng từ là một phần không thể thiếu trong nhiệm vụ của họ. Điều này đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật về kế toán và tài chính, cũng như giúp công ty có thể dễ dàng kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động của mình.

- Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cũng là người đại diện cho công ty trong các vấn đề pháp lý. Họ phải tham gia vào quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự và đại diện cho công ty trước trọng tài hoặc tòa án khi cần thiết. Điều này yêu cầu họ có kiến thức vững chắc về pháp luật và khả năng đại diện và bảo vệ quyền lợi của công ty một cách tốt nhất có thể.

- Cuối cùng, họ phải tuân thủ mọi nghĩa vụ khác được quy định trong Điều lệ của công ty. Điều này bao gồm việc thực hiện các quy định và quy trình nội bộ của công ty và đảm bảo rằng mọi hoạt động được thực hiện theo đúng quy định và nguyên tắc.

Như vậy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp danh có trách nhiệm triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên.

Xem thêm >> Tài sản của công ty hợp danh gồm những gì? Trách nhiệm tài sản của công ty hợp danh?

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê, hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến bài viết, hay có nhu cầu được tư vấn pháp luật, xin vui lòng liên hệ hotline 1900.6162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn.