1. Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì?

Câu hỏi: Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì:

A. Chúng đều có giá trị và giá trị sử dụng

B. Chúng đều có giá trị sử dụng khác nhau

C. chúng có giá trị bằng nhau

D. Chúng đều là sản phẩm của lao động

Đáp án: C

Trao đổi hàng hóa giữa những người khác nhau thường diễn ra dựa trên tỉ lệ nhất định, thực chất là sự trao đổi các đơn vị lao động ẩn chứa trong chúng có giá trị tương đương. Do đó, đáp án chính xác là "C. chúng có giá trị bằng nhau."

 

2. Lý thuyết GDCD 11 Bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường

2.1. Hàng hóa

a. Hàng hóa là gì?

Hàng hóa là kết quả của quá trình lao động, phục vụ để đáp ứng nhu cầu của con người thông qua các hoạt động trao đổi và mua bán.

b. Đặc điểm của hàng hóa:

- Hàng hóa tồn tại từ thời kỳ lịch sử của nền sản xuất hàng hóa.

- Để trở thành hàng hóa, sản phẩm phải được mua bán trên thị trường. Hàng hóa có thể là vật chất hoặc phi vật chất.

c. Hai thuộc tính chính của hàng hóa:

* Giá trị sử dụng:

  - Đại diện cho khả năng của sản phẩm trong việc thỏa mãn nhu cầu của con người.

  - Với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, giá trị sử dụng của hàng hóa ngày càng đa dạng và phong phú.

  - Giá trị sử dụng của hàng hóa là ổn định theo thời gian.

* Giá trị hàng hóa:

  - Đại diện cho lượng lao động cần để sản xuất một đơn vị hàng hóa.

  - Thời gian lao động cá nhân tạo ra giá trị cá nhân của hàng hóa.

  - Trong nền sản xuất hàng hóa, giá trị không được đo bằng thời gian lao động cá nhân mà bằng thời gian lao động cần thiết.

  - Thời gian lao động cần thiết để sản xuất hàng hóa là thời gian mà một lao động có trình độ trung bình và làm việc với cường độ trung bình trong điều kiện xã hội trung bình.

  - Thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra giá trị xã hội của hàng hóa.

  - Nếu thời gian lao động cá nhân ít hơn thời gian lao động xã hội, sẽ có lợi nhuận; nếu lớn hơn, sẽ gánh chịu thiệt hại.

Do đó, hàng hóa là sự kết hợp của hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị. Thiếu một trong hai, sản phẩm sẽ không trở thành hàng hóa. Hàng hóa thể hiện mối quan hệ sản xuất xã hội giữa người sản xuất và quá trình trao đổi hàng hóa.

 

2.2. Tiền tệ

a. Nguồn gốc và bản chất tiền tệ

- Về nguồn gốc: Sự xuất hiện của tiền tệ là kết quả của quá trình dài hạn của sự phát triển sản xuất, trao đổi hàng hóa và các hình thức giá trị:

   + Hình thức giá trị đơn giản

   + Hình thức giá trị đầy đủ hoặc mở rộng

   + Hình thức chung của giá trị

   + Hình thức tiền tệ

- Bản chất: Tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt được phân biệt ra để đóng vai trò làm phương tiện trung gian chung cho việc đánh giá giá trị của tất cả các hàng hóa, đồng thời cũng là biểu hiện tổng quát của giá trị. Tiền tệ cũng thể hiện mối quan hệ sản xuất giữa người sản xuất hàng hóa.

b. Các chức năng của tiền tệ

- Thước đo giá trị:

   + Tiền được sử dụng để đánh giá và biểu hiện giá trị của hàng hóa (giá cả).

   + Giá cả của hàng hóa được ảnh hưởng bởi các yếu tố như giá trị của hàng hóa, giá trị của tiền tệ và tình trạng cung - cầu của hàng hóa.

- Phương tiện lưu thông:

   + Theo quy trình: Hàng hóa - Tiền tệ - Hàng hóa (trong đó, tiền tệ đóng vai trò là môi giới trong quá trình trao đổi).

   + Quá trình Hàng hóa - Tiền tệ là khi thương lượng, còn Tiền tệ - Hàng hóa là khi mua.

- Phương tiện cất trữ:

Tiền tệ được rút khỏi vòng lưu thông và được lưu trữ, và khi cần thiết, nó được sử dụng để mua hàng, bởi vì tiền tệ đại diện cho tài sản của xã hội dưới hình thức giá trị.

- Phương tiện thanh toán:

Tiền tệ được sử dụng để thanh toán sau khi giao dịch, mua bán (bao gồm thanh toán tiền mua hàng, thanh toán nợ, nộp thuế...).

- Tiền tệ quốc tế:

Tiền tệ chịu trách nhiệm di chuyển tài sản từ một quốc gia sang một quốc gia khác, qua đó thực hiện việc trao đổi tiền tệ giữa các quốc gia theo tỷ giá hối đoái.

c. Quy luật lưu thông hàng hóa

- Quy luật lưu thông tiền tệ là nguyên tắc quy định lượng tiền cần thiết cho việc giao dịch hàng hóa trong mỗi chu kỳ thời gian cụ thể.

- Quy luật này được biểu diễn theo công thức: M = (P x Q) / V

   Trong đó:

     + M: Số tiền cần thiết cho việc lưu thông

     + P: Giá của mỗi đơn vị hàng hóa

     + Q: Số lượng hàng hóa được đưa vào lưu thông

     + V: Số lần trung bình mà một đơn vị tiền tệ được sử dụng trong giao dịch.

 

2.3. Thị trường

- Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi và mua bán, trong đó các đại diện kinh tế tác động lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa và dịch vụ.

- Các chức năng cơ bản của thị trường:

   + Chức năng thể hiện (hoặc chấp nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa.

   + Chức năng cung cấp thông tin.

   + Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.

=> Hiểu và áp dụng các chức năng của thị trường sẽ giúp người sản xuất và người tiêu dùng đạt được lợi ích kinh tế cao nhất, và chính phủ cần thực hiện các chính sách kinh tế phù hợp để định hướng nền kinh tế đạt được các mục tiêu cụ thể.

 

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền của nước khác được gọi là

A. mệnh giá

B. giá niêm yết.

C. chỉ số hối đoái

D. tỉ giá hối đoái.

Câu 2: Một sản phẩm trở thành hàng hóa cần có bao nhiêu điều kiện?

A. Hai điều kiện

B. Bốn điều kiện

C. Ba điều kiện

D. Một điều kiện

Câu 3: Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

A. Điện.

B. Nước máy.

C. Không khí

D. Rau trồng để bán.

Câu 4: Hàng hóa có hai thuộc tính là

A. Giá trị và giá cả

B. Giá trị trao đổi và giá trị sử dụng

C. Giá cả và giá trị sử dụng

D. Giá trị và giá trị sử dụng

Câu 5: Khi lạm phát xảy ra thì giá cả của hàng hóa sẽ:

A. giảm đi

B. không tăng

C. tăng lên

D. giảm nhanh.

Câu 6: Hàng hóa chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa, ở hai dạng là vật thể và phi vật thể. Vì vậy, hàng hóa là một phạm trù mang tính?

A. Xã hội

B. Lịch sử

C. Vĩnh viễn

D. Bất biến

Câu 7: Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi:

A. tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.

B. tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hoá

C. tiền được dùng để chỉ trả sau khi giao dịch.

D. tiền dùng để cất trữ

Câu 8: Yếu tố nào sau đây không được coi là hàng hóa?

A. Dịch vụ cắt tóc

B. Đồ ăn bán ngoài chợ

C. Dịch vụ giao hàng tại nhà

D. Rau nhà trồng để ăn

Câu 9: Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền tệ làm chức năng

A. phương tiện lưu thông.

B. phương tiện thanh toán.

C. tiền tệ thế giới.

D. giao dịch quốc tế.

Câu 10: Các vật phẩm được trở thành hàng hóa khi nào?

A. Do lao động tạo ra.                

B. Có công dụng nhất định.

C. Thông qua mua bán.             

D. Cả a, b, c đúng.

Câu 11: Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi số gà của bác B có bao nhiêu con gà là hàng hoá?

A. 5 con

B. 20 con

C. 15 con

D. 3 con.

Câu 12: Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng

A. Thước đo giá trị.

B. Phương tiện cất trữ

C. Phương tiện lưu thông

D. Phương tiện thanh toán.

Câu 13: Nói hàng hoá là một phạm trù lịch sử là vì:

A. hàng hoá chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hoá.

B. hàng hoá xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển loài người.

C. hàng hoá ra đời gắn liền với sự xuất hiện của con người trong lịch sử.

D. hàng hoá ra đời là thước đo trình độ phát triển sản xuất và hoạt động thương mại của lịch sử loài người.

Câu 14: Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là gì?

A. Giá cả.                             

B. Lợi nhuận.                  

C. Công dụng của hàng hóa.                    

D. Số lượng hàng hóa.

Câu 15: Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết định?

A. Người sản xuất.

B. Thị trường

C. Nhà nước

D. Người làm dịch vụ.

Bài viết liên quan: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua? - GDCD lớp 11

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về bài tập: Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì? Giáo dục công dân 11. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!