Hệ số co giãn (elasticity) là đại lượng cho biết sự thay đổi tính bằng phần trăm của một biến số khi biến số khác thay đổi một phần trăm. Xem hệ số co giãn củơ nhu cầu, hệ số co giãn của cung.