Luật sư tư vấn:

1. Vi phạm các quy định về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tổ chức Đảng bị kỷ luật bằng hình thức nào ?

Trả lời:

1.     Vi phạm một trong các trường họp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a)     Không lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định theo chưong trình, kế hoạch về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại dẫn đến vi phạm.

b)     Không lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ dẫn đến vi phạm.

c)     Không lãnh đạo, chỉ đạo việc xem xét, xử lý vi phạm về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại hoặc có biểu hiện bao che cho đối tượng vi phạm.

d)     Không chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân, công tác xây dựng, huấn luyện, sử dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hoặc các chính sách hậu phương quân đội.

đ) Đồng ý cho thành viên của tổ chức đảng, cán bộ theo quy định của Đảng và Nhà nước ra nước ngoài không đúng quy định hoặc chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

e)     Tổ chức các hoạt động đối ngoại không đúng quy định của Đảng và Nhà nước hoặc chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

2.     Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường họp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a)     Ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch công tác về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trái nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

b)     Có hành vi vi phạm mang tính tập thể dẫn đến lộ bí mật của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

3.     Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức giải tán

a)     Cố ý chống lại quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Cố ý ban hành nghị quyết, quyết định về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại trái quy định hoặc không thực hiện, không châp hành đúng nghị quyêt, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Cố ý chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, thực hiện sai quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Tổ chức kích động, lôi kéo, mua chuộc người khác chống đối đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

b)     Cố ý tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng các hoạt động đối ngoại để phá hoại đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

c)     Tổ chức, kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng bức quàn chúng mít tinh, biểu tình trái quy định của pháp luật hoặc có hành động phá hoại các cơ sở quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

 

2. Vi phạm các quy định về phòng, chống tội phạm, tổ chức đảng bị kỷ luật bằng hình thức nào ?

Trả lời:

1.     Vi phạm một trong các trường họp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a)    Không lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; không chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp dưới trực tiếp thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm.

b)     Không chỉ đạo xử lý thông tin, báo cáo, tin báo, tố giác về hoạt động của tội phạm trên địa bàn; không có biện pháp chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

c)     Chỉ đạo thực hiện không đúng các quy định về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, giám định, thi hành án.

-    Chỉ đạo cấp dưới thực hiện không đúng hoặc trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thực hiện chức năng giám định tư pháp và việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm.

-    Chỉ đạo cấp dưới tạm giữ tiền, tài sản là tang vật, vật chứng trong các vụ án không đúng quy định của pháp luật hoặc chỉ đạo gửi tiền tạm giữ, tạm thu hồi trong các vụ án nhằm trục lợi.

-    Không có biện pháp chỉ đạo xử lý cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp dưới và cán bộ, đảng viên trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đó khi có các vi phạm quy định của pháp luật về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, giám định tư pháp, thi hành án và áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

d)     Đe cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên trực tiếp vi phạm pháp luật nhưng không có biện pháp chỉ đạo khắc phục, xử lý dứt điểm hoặc bao che vi phạm.

2.     Vi phạm lần đầu những trường họp quy định tại Khoản 1, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường họp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a)    Cố ý ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định về phòng, chống tội phạm trái nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b)     Chỉ đạo cấp dưới che giấu, không báo cáo hoặc tiêu hủy chứng cứ, hồ sơ, tài liệu vụ án; cho chủ trương hoặc chỉ đạo việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra, truy tố, xét xử trái quy định.

c)     Chỉ đạo cấp dưới, cán bộ trực tiếp điều tra, kiểm sát, xét xử làm sai lệch hồ sơ vụ án để không khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hoặc miễn, giảm tội, thay đổi tội danh cho người phạm tội hoặc gây cản trở, bao che, tiếp tay cho tội phạm.

-    Chỉ đạo lập tài liệu, văn bản, chứng cứ không đúng thực tế vụ việc đã xảy ra hoặc thực hiện không đúng quy trình, thủ tục, chế độ công tác nhằm làm thay đổi hướng điều tra, làm sai lệch hồ sơ vụ án, thay đổi biên bản, tài liệu ghi lời khai, xét hỏi để làm sai lệch nội dung vụ án, để vụ án không đủ điều kiện khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hoặc đe giảm nhẹ hậu quả của hành vi vi phạm so với thực tế.

-    Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử theo sự áp đặt của cấp ủy, tổ chức đảng hoặc chỉ đạo làm sai lệch hồ sơ vụ án để bao che cho quyết định sai trái của tổ chức, cá nhân có liên quan.

-    Chỉ đạo cấp dưới hoặc cán bộ trực tiếp điều tra, kiểm sát, xét xử cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án để cản trở quá trình điều tra, truy tố, xét xử nhằm bao che, hoặc tiếp tay cho tội phạm.

d)     Cho chủ trương, chỉ đạo khởi tố hoặc không khởi tố, truy tố, xét xử, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt trái quy định của pháp luật.

đ) Chỉ đạo không khởi tố, điều tra, truy tố hoặc xét xử vụ án trái quy định dẫn đến quá thời hạn hoặc hết thời hiệu xử lý vụ việc.

e)     Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý để cán bộ, đảng viên lợi dụng cương vị công tác, chức vụ, quyền hạn gây tổn hại lợi ích Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, hoặc bị lệ thuộc, lôi kéo bởi tội phạm.

3.     Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường hợp có chủ trương, hành động chổng lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)