1. Đối tượng, hồ sơ, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

1.1. Trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

a. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước:

Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái hoặc đến làm hợp đồng không thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

- Ở những nơi có tổ chức đảng: Được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến TCCS đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.

- Ở những nơi chưa có tổ chức đảng: Nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp... ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.

- Đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhận làm việc thì đảng ủy nhà trường có thể để đảng viên sinh hoạt ở đảng bộ nhà trường trong 12 tháng (hoặc chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng nơi cư trú theo đề nghị của đảng viên.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm:

- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô).

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra Trường (đối với sinh viên pho to Bằng tốt nghiệp), hoặc thôi việc.

- Thẻ đảng viên.

- Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên, có xác nhận của cấp uỷ cơ sở.

- Hồ sơ đảng viên (có bổ sung quá trình công tác đến thời điểm chuyển đi trong lý lịch đảng viên ).

- Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.

- Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.

- Bản kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm (của 05 năm gần nhất); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm; kế hoạch đăng ký học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Sổ Liên hệ,….

Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức như sau:

- Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi uỷ nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. 

Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

- Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, cấp uỷ nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

- Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

b. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài:

Đối tượng: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng số ở đảng bộ) đối với những đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho đi thăm người thân... ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên.

Nếu ở nước ngoài đã có TCCS đảng: Đảng uỷ cấp trên cơ sở tiến hành chuyển sinh hoạt đảng chính thức như thủ tục ở trong nước, giới thiệu đảng viên đến Ban Cán sự đảng ngoài nước để thực hiện tiếp thủ tục.

Thủ tục:

Thủ tục chuyển như ở trong nước, ở ô số 3 giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô), Đảng uỷ cấp trên cơ sở viết giới thiệu đảng viên đến Đảng ủy ngoài nước.

Hồ sơ: Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài như hồ sơ chuyển đảng chính thức ở trong nước.

>> Tham khảo: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mới nhất 

 

1.2. Trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Đối tượng: Đối với đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm... trong thời gian 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời gồm:

- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô)

- Quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, hoặc học tập…

- Thẻ đảng viên.

- Bản tự kiểm điểm quá trình học tập, công tác của đảng viên có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.

- Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở tháng chuyển sinh hoạt cho đảng viên.

 

1.3. Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ

- Khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ chi bộ này sang chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (loại 5 ô, mẫu 03) giới thiệu lên đảng ủy cơ sở.

- Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 chuyển cho chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

- Chi ủy chi bộ nơi đảng viên đến sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 5 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, sau đó chuyển giấy sinh hoạt này lên đảng ủy cơ sở lưu giữ trong hồ sơ đảng viên.

- Về thủ tục gồm có: Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra Trường hoặc thôi việc (đối với sinh viên pho to Bằng tốt nghiệp).

- Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.

- Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.

- Bản kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm (của 05 năm gần nhất); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm; kế hoạch đăng ký học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Sổ Liên hệ,….

>> Tham khảo: Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng và Cách viết

 

2. Mẫu bản tường trình chậm chuyển sinh hoạt Đảng

>> Tải ngay: Mẫu bản tường trình chậm chuyển sinh hoạt Đảng file Word

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm ………..

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc chậm chuyển sinh hoạt Đảng) 

                         
Kính gửi: ………………………………………………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………….. Giới tính: …………………

Thẻ đảng viên số: ………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân số: ……………………………………

Cấp ngày: ………………………………………… Nơi cấp: ………………………….

Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………..

Bằng văn bản này, tôi xin trình bày về nguyên nhân chuyển sinh hoạt Đảng chậm cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan mọi thông tin trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong ……………………………. có thể xem xét tạo điều kiện và có thể hỗ trợ tôi, cho tôi được tiếp tục được sinh hoạt Đảng ở đơn vị mới.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI GIẢI TRÌNH

(ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Xử lý chuyển sinh hoạt Đảng chậm

Theo Điểm 4, mục II, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 hướng dẫn cụ thể về giới thiệu sinh hoạt đảng như sau:

Thủ tục xoá tên đảng viên vi phạm quy định chuyển sinh hoạt đảng:

Cấp ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đến, qua kiểm tra phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng, cần liên hệ, thông báo để đảng viên đó kịp thời đến làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. Nếu quá 3 tháng kể từ ngày nhận được phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng mà đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng thì làm văn bản báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

Cấp ủy có thẩm quyền nơi đảng viên chuyển đến xem xét, nếu đảng viên chậm nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng quá 3 tháng mà không có lý do chính đáng thì ra quyết định xoá tên đảng viên đó theo thẩm quyền với lý do “tự ý bỏ sinh hoạt Đảng”, đồng thời gửi thông báo việc xoá tên đảng viên tới chi bộ và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi đảng viên chuyển đi biết.

>> Tìm hiểu thêm: Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Mẫu bản tường trình chuyển sinh hoạt Đảng chậm mới nhất 2023. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.