1. Điều kiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BCA quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2022.

Hệ thống thông tin của các cơ quan và tổ chức kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải tuân thủ các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin ở cấp độ 3 trở lên theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.

Trước khi thực hiện kết nối hoặc sau khi đã thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống thông tin của các cơ quan và tổ chức phải điều chỉnh và thay đổi thiết kế hệ thống một cách cẩn thận. Sau đó, việc này phải được kiểm tra và đánh giá về mặt an ninh và an toàn thông tin.

Quá trình kiểm tra và đánh giá này được thực hiện bằng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng của lực lượng Công an nhân dân. Nội dung kiểm tra và đánh giá bao gồm:

- Thiết lập cấu hình bảo mật cho thiết bị hệ thống, máy chủ, ứng dụng và cơ sở dữ liệu. 

- Phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, và thử nghiệm xâm nhập hệ thống đối với thiết bị hệ thống, máy chủ và ứng dụng.

- Bảo vệ thông tin mã nguồn của ứng dụng.

- Đảm bảo an ninh và an toàn cho phần cứng.

- Ban hành các quy định, chính sách quản lý tài khoản, quản lý truy cập và mật khẩu, cũng như các văn bản thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ cho hệ thống thông tin.

Đối với các hệ thống thông tin thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an chịu trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn các đơn vị chuyên môn của Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện đánh giá và kiểm tra an ninh và an toàn thông tin theo quy định.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đứng đầu và hợp tác chặt chẽ với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, cùng với cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an và các đơn vị có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau đây:

- Tiến hành kiểm tra và đánh giá về an ninh và an toàn thông tin của các hệ thống thông tin trước khi chúng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc này đảm bảo rằng các hệ thống thông tin đều tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về bảo mật. Đối với các hệ thống đã kết nối với nền tảng định danh và xác thực điện tử, không cần thực hiện kiểm tra đánh giá an ninh và an toàn thông tin theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra đột xuất để đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của hệ thống thông tin kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang hoạt động hiệu quả và đáp ứng được các rủi ro an ninh mạng.

- Tổ chức kiểm tra và đánh giá định kỳ (một lần trong mỗi năm) về bảo đảm an ninh và an toàn thông tin của các hệ thống thông tin kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định. Điều này bao gồm việc xem xét các biện pháp bảo mật hiện tại và đề xuất cải thiện nếu cần thiết. Đối với các hệ thống thông tin do Bộ Quốc phòng quản lý hoặc đã được chia sẻ trực tuyến dữ liệu về giám sát an ninh mạng và an toàn thông tin cho Bộ Công an, hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và đánh giá an ninh và an toàn thông tin trong vòng 01 năm, thì không cần thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ theo quy định.

2. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

Căn cứ vào tiểu mục 5 Mục III Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư như sau:

Thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 03 năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 4 năm 2022.

- Kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai (về chủ sử dụng đất) và các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường khác (thông tin liên quan đến công dân); kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai (quốc gia, địa phương) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6 năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Tài chính.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12 năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Nội vụ.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12 năm 2023.

b) Thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ Liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thuế.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Tài chính.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 3 năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu số sức khỏe điện tử.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Y tế.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 3 năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 3 năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Tư pháp.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 3 năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 3 năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu bản án, quyết định của Tòa án.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 4 năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12 năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12 năm 2022.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành.

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12 năm 2022.

3. Quy định về mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

Căn cứ vào tiểu mục 1 Mục II Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định như sau:

Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau:

- Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

- Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

- Phục vụ công dân số

- Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

- Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Xem thêm: Ai có quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!