1. Bối cảnh, tầm quan trọng của việc hoàn thiện Nghị định CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng

- Bối cảnh:

+ Chuyển đổi số quốc gia: Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, trong đó ngành Xây dựng đóng vai trò quan trọng. Việc hoàn thiện hệ thống dữ liệu số là nền tảng thiết yếu cho chuyển đổi số ngành Xây dựng.

+ Phát triển Chính phủ điện tử: Chính phủ Việt Nam đang hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến là mục tiêu quan trọng. Hoàn thiện CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ giúp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến ngành Xây dựng một cách hiệu quả, minh bạch.

+ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước: Hoạt động xây dựng hiện nay còn nhiều bất cập, như thủ tục hành chính rườm rà, công tác quản lý chưa chặt chẽ, dẫn đến lãng phí nguồn lực và tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng. Hoàn thiện CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn.

- Tầm quan trọng:

+ Đáp ứng yêu cầu phát triển: Hoàn thiện Nghị định CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

+ Nâng cao hiệu quả quản lý: CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất về hoạt động xây dựng trên cả nước, giúp cho công tác quản lý nhà nước được hiệu quả.

+ Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính: CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ tạo cơ sở để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, giúp giảm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

+ Phát triển dịch vụ công trực tuyến: CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ là nền tảng để phát triển các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến ngành Xây dựng, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành chính công.

+ Thu hút đầu tư: Môi trường đầu tư minh bạch, an toàn sẽ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện Nghị định CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

2. Mục tiêu của việc hoàn thiện Nghị định trong Quý III/2024

Quyết định số 576/QĐ-BCĐCĐS ngày 17/6/2024 về Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã giao cho các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về quản trị số, cụ thể:

- Xây dựng và ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản:

+ Chủ trì: Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản

+ Phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

+ Thời hạn hoàn thành: Quý III/2024

- Hoàn thiện Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng:

+ Chủ trì: Cục Quản lý hoạt động xây dựng

+ Phối hợp: Các đơn vị liên quan

+ Thời hạn hoàn thành: Quý III/2024

- Việc hoàn thành các nhiệm vụ trên có ý nghĩa quan trọng:

+ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước: Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, cũng như cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất về các lĩnh vực này, giúp cho công tác quản lý nhà nước được hiệu quả.

+ Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính: Hệ thống thông tin điện tử sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

+ Phát triển dịch vụ công trực tuyến: Hệ thống thông tin điện tử sẽ tạo cơ sở để phát triển các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực nhà ở và hoạt động xây dựng, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành chính công.

+ Thu hút đầu tư: Môi trường đầu tư minh bạch, an toàn sẽ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực nhà ở và xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

* Mục tiêu chung của việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát về chuyển đổi số của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng bao gồm hai mục tiêu chính:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát về chuyển đổi số:

+ Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi số tại Bộ Xây dựng.

+ Giải pháp:

-> Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng cần thường xuyên tổ chức họp để theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

-> Các đơn vị trực thuộc Bộ cần tăng cường báo cáo về tình hình triển khai chuyển đổi số cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng theo quy định.

-> Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng cần tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định.

- Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ, nhất là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ (với vai trò là Thành viên ban chỉ đạo) trong việc triển khai chuyển đổi số:

+ Mục tiêu: Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai chuyển đổi số.

+ Giải pháp:

-> Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số, chủ động tham gia, chỉ đạo, điều hành việc triển khai chuyển đổi số tại đơn vị.

-> Các đơn vị trực thuộc Bộ cần xây dựng kế hoạch cụ thể về triển khai chuyển đổi số tại đơn vị, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể.

-> Các đơn vị trực thuộc Bộ cần thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số.

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch nhằm đạt mục tiêu đề ra của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số:

+ Mục tiêu: Đảm bảo việc triển khai chuyển đổi số tại Bộ Xây dựng đi đúng hướng, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

+ Giải pháp:

-> Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số.

-> Các đơn vị trực thuộc Bộ cần chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng trong quá trình triển khai chuyển đổi số.

-> Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng cần thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp.

* Mục tiêu cụ thể của việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát về chuyển đổi số của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng:

- Kiểm tra, giám sát:

+ Thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại Bộ Xây dựng trong năm 2024.

+ Nội dung kiểm tra bao gồm:

-> Việc thực hiện các quy định về chuyển đổi số của Bộ Xây dựng.

-> Tiến độ triển khai các dự án chuyển đổi số tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

-> Hiệu quả hoạt động của các hệ thống thông tin đã được số hóa.

-> Việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống thông tin của Bộ Xây dựng.

- Nâng cao năng lực quản trị số:

+ Tổ chức ít nhất 02 hội nghị, tập huấn về nâng cao năng lực quản trị số cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng trong năm 2024.

+ Nội dung tập huấn bao gồm: Kiến thức về chuyển đổi số; Kỹ năng quản trị số; Cách thức sử dụng các hệ thống thông tin đã được số hóa.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị số cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng.

- Số hóa thủ tục hành chính:

+ Số hóa tối thiểu 80% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng trong năm 2024.

+ Cung cấp dữ liệu mở Bộ Xây dựng theo quy định.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo quy định.

+ Phát triển các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

- Phát triển hạ tầng số:

+ Ứng dụng công nghệ hiện đại để triển khai phát triển hạ tầng số tại cơ quan Bộ Xây dựng, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả hoạt động, an toàn, an ninh thông tin.

+ Hoàn thành việc kết nối hệ thống thông tin báo cáo của Bộ với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin:

+ Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đáp ứng các mục tiêu đề ra của Chính phủ.

+ 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng được hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn thông tin theo quy định trong năm 2024.

+ Thực hiện định kỳ đánh giá, kiểm tra, giám sát an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng.

Việc triển khai hiệu quả Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng sẽ góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

3. Lợi ích mà việc hoàn thiện Nghị định mang lại cho hoạt động xây dựng

Việc hoàn thiện Nghị định về CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

* Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước:

- CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất về hoạt động xây dựng trên cả nước, giúp cho công tác quản lý nhà nước được hiệu quả.

- Cụ thể, CSDL sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thể:

+ Theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động xây dựng trên địa bàn.

+ Phát hiện sớm các vi phạm trong hoạt động xây dựng.

+ Ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng.

+ Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên đất đai, tài nguyên môi trường trong lĩnh vực xây dựng.

* Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính:

- CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ tạo cơ sở để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, giúp giảm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

- Cụ thể, CSDL sẽ giúp:

+ Tự động hóa nhiều thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xây dựng.

+ Giảm thiểu việc kê khai hồ sơ thủ tục hành chính theo giấy tờ.

+ Giảm thiểu việc đi lại, chờ đợi của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

* Phát triển dịch vụ công trực tuyến:

- CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ là nền tảng để phát triển các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực xây dựng, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành chính công.

- Cụ thể, CSDL sẽ giúp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến như:

+ Xin cấp phép xây dựng.

+ Báo cáo tiến độ thi công công trình.

+ Thanh toán phí, lệ phí liên quan đến hoạt động xây dựng.

* Thu hút đầu tư:

- Môi trường đầu tư minh bạch, an toàn sẽ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Cụ thể, CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ giúp:

+ Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các dự án xây dựng trên cả nước.

+ Giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng.

+ Tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

* Nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý:

- Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống CSDL sẽ góp phần nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng.

- Cụ thể, thông qua việc sử dụng CSDL, cán bộ quản lý sẽ được tiếp cận với thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, từ đó có thể đưa ra quyết định một cách khoa học, hiệu quả.

Nhìn chung, việc hoàn thiện Nghị định về CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Việc khai thác dữ liệu về giống vật nuôi trong cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi được quy định thế nào. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.