1. Hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng có thực hiện trong lĩnh vực nhà ở không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 439/QĐ - BXD về ban hành bộ tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành xây dựng có quy định về hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng được thực hiện trong 08 lĩnh vực dưới đây:

  • Hoạt động tư vấn hỗ trợ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng;
  • Hoạt động tư vấn hỗ trợ trong lĩnh vực nhà ở;
  • Hoạt động tư vấn hỗ trợ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
  • Hoạt động tư vấn hỗ trợ trong lĩnh vực phát triển đô thị;
  • Hoạt động tư vấn hỗ trợ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;
  • Hoạt động tư vấn hỗ trợ trong lĩnh vực kiến trúc;
  • Hoạt động tư vấn hỗ trợ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng;
  • Hoạt động tư vấn hỗ trợ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Như vậy, hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng có thực hiện trong lĩnh vực nhà ở. 

Xem thêm: Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất năm 2023

2. Các tiêu chí xét công nhận đối với tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng trong lĩnh vực nhà ở

2.1 Đối với tổ chức

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 2 Quyết định số 439/QĐ - BXD về ban hành bộ tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng có quy định về tiêu chí xét công nhận đối với tổ chức tư vấn trong lĩnh vực nhà ở. Theo đó, yêu cầu tổ chức phải đáp ứng đủ 02 tiêu chí xét công nhận thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng trong lĩnh vực nhà ở là:

Thứ nhất, tổ chức phải là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị hoặc hoạt động tư vấn được thành lập theo quy định của pháp luật

- Thứ hai, tổ chức có ít nhất 02 cá nhân đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm a khoản 6 Điều 2 của Bộ tiêu chí này phù hợp với lĩnh vực tư vấn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem thêm: Điều kiện của tổ chức thi công xây dựng công trình

2.2 Đối với cá nhân

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 2 Quyết định số 439/QĐ -BXD về ban hành bộ tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng có quy định về tiêu chí xét công nhận đối với cá nhân tư vấn trong lĩnh vực nhà ở. Theo đó, yêu cầu cá nhận phải đáp ứng đủ 02 tiêu chí xét công nhận thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng trong lĩnh vực nhà ở là:

Thứ nhất, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trí hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Thứ hai, cá nhân có trình độ chuyên môn được đào tại từ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực thực hiện tư vấn và có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trở lên thuộc lĩnh vực phát triển đô thị đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem thêm: Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thiết kế, thi công và xây dựng

3. Mẫu đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng trong lĩnh vực nhà ở đối với tổ chức, cá nhân mới nhất hiện nay.

3.1 Mẫu đơn đăng ký đối với tổ chức

Căn cứ theo Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Quyết định số 439/QĐ - BXD năm 2022 quy định mẫu Đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng trong lĩnh vực nhà ở đối với tổ chức tư vấn như sau:

                                                                                                                                                                                                                      Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                           ........, ngày .......tháng......năm............

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA

MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG 

(Đối với tổ chức tư vấn)

Kính gửi: Bộ Xây dựng

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC TƯ VẤN

1. Tên của tổ chức tư vấn: ............................................................................................................................

2. Tên người đứng đầu : .................................................................3. Chức vụ: ...........................................

(Nam hay nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên? .............................................................)

4. Loại hình đăng ký hoạt động của Tổ chức tư vấn: ....................................................................................

5. Số Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập: ..........................................................................................

do ........................................................... cấp ngày ...............................tháng....................năm....................

5. Tổng nguồn vốn năm gần nhất của tổ chức tư vấn: ........................................................................triệu đồng

6. Tổng doanh thu năm gần nhất từ hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp ...........................................triệu đồng

7. Số tư vấn cá nhân đóng BHXH bình quân trong năm (năm gần nhất): ...........................người, trong đó tư vấn cá nhân nữ là: ...............người

8. Trụ sở chính của tổ chức tư vấn: ........................................................................................................

9. Điện thoại liên lạc: .........................................10.Fax: ..............................11. Email:..........................................

II. THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM

1. Thời gian đã tham gia hoạt động tư vấn: từ năm ........................... đến năm ................................

2. Lĩnh vực tư vấn: (ghi tên lĩnh vực tư vấn chính đang thực hiện)

Sau khi nghiên cứu quy định, chúng tôi đề nghị được tham gia Mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng (xin gửi kèm theo hồ sơ năng lực và bản sao hợp lệ các giấy tờ liên quan).

Chúng tôi cam kết những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn./.

                                                                                                                                       Đại diện hợp pháp của tổ chức tư vấn

                                                                                                                                        (ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

3.2 Mẫu đơn đăng ký đối với cá nhân

Căn cứ theo Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Quyết định số 439/QĐ - BXD năm 2022 quy định mẫu Đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng trong lĩnh vực nhà ở đối với cá nhân tư vấn như sau:

                                                                                                                                                                                                          Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                  ..........., ngày ...........tháng...........năm...............

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA

MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG

(Đối với cá nhân tư vấn)

Kính gửi: Bộ Xây dựng

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN TƯ VẤN

1. Họ và tên: (chữ in hoa) ................................................2. Nam/Nữ: ........................3. Quốc tịch:.......................................

4. Sinh ngày: ....................tháng.............năm ....................5. Nơi sinh: .................................................................................

6. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ....................... cấp ngày .................tháng..................năm..................Nơi cấp:.........................

7. Địa chỉ liên lạc: .....................................................................................................................................................

8. Số điện thoại di động:................................................................................9. Địa chỉ email:........................................................

10. Đơn vị công tác: ......................................................................................................................................................................

II.THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM

1. Trình độ chuyên môn: Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành)

2. Lĩnh vực tư vấn: (ghi tên lĩnh vực tư vấn chính đang thực hiện)

3. Qúa trình hoạt động chuyên môn về tư vấn (có bản sao hợp lệ các hợp đồng và thanh lý hợp đồng tư vấn liên quan đến lĩnh vực tư vấn đăng ký mà cá nhân đã thực hiện trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm kê khai thông tin gửi kèm)

TT Thời gian hoạt động chuyên môn về tư vấn (từ tháng, năm nào đến tháng năm nào) Hoạt động tư vấn trong Cơ quan, tổ chức nào hay hoạt động độc lập? Các hợp đồng tư vấn đã trực tiếp thực hiện (liệt kê tên hợp đồng, giá trị hợp đồng, ngày tháng ký hợp đồng, ngày tháng thanh lý hợp đồng mô tả sơ bộ về nội dung đã tư vấn và kết quả sau khi tư vấn) Tên khách hàng thụ hưởng dịch vụ tư vấn
         

Sau khi nghiên cứu quy định, tôi đề nghị được tham gia Mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng (xin gửi kèm theo sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các giấy tờ liên quan).

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn./.

                                                                                                                                                                 Người làm đơn

                                                                                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Mẫu đơn xin việc ngành Kỹ sư xây dựng mới nhất 2023

Công ty Luật Minh Khuê xin gửi đến quý khách hàng thông tin về "Hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng có thực hiện trong lĩnh vực nhà ở không?". Nếu quý khách hàng đag gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162 . Chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ để giúp quý khách hàng vượt qua những khó khăn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và giải đáp thắc mắc của quý khách hàng trong thời gian ngắn nhất.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.