1. Khái niệm hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định là hội đồng do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập ra nhằm xem xét, đánh giá, cho ý kiến bằng văn bản để tư vấn về chuyên môn đối với một vấn đề cụ thể trước khi vấn đề đó được chính thức thông qua hoặc giải quyết.

Hội đồng thẩm định có thể được thành lập ở phạm vi quốc gia, phạm vi từng ngành hay từng địa phương có nhiệm vụ xem xét, phản biện, đánh giá về nội dung các dự thảo chương trình, các dự án, đề án hay các vấn đề thực tiễn cần tiến hành thẩm định, đồng thời, phát biểu ý kiến chính thức về việc xét ban hành hay quyết định các dự thảo chương trình, các dự án, đề án, vấn đề đã được thẩm định nhằm đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, tính hiệu quả trong quá trình ban hành và tổ chức triển khai. Hội đồng thẩm định có quyền kiến nghị, chất vấn tác giả, nhóm tác giả, tổ chức và cá nhân có liên quan đến các dự thảo chương trình, dự án, đề án, vấn đề được thẩm định; có quyền đề xuất với cơ quan tiến hành thẩm định các vấn đề liên quan đến hoạt động thẩm định.

Hội đồng tñẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, phiên họp của hội đồng phải đảm bảo có mặt ít nhất là 2/3 tổng số thành viên thì mới hợp lệ. Ý kiến thẩm định thông qua bằng biểu quyết, với ít nhất quá nửa tổng số thành viên tán thành thì được coi là ý kiến chính thức của hội đồng, những ý kiến khác với ý kiến chính thức của hội đồng được bảo lưu và trình thủ trưởng cơ quan tiến hành thẩm định xem xét. Việc công bố các ý kiến chính thức của hội đồng cũng như các ý kiến bảo lưu do thủ trưởng cơ quan tiến hành thẩm định quyết định.

Hội đồng thẩm định được đảm bảo các điều kiện, phương tiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Thành phần của Hội đồng thẩm định

Thành phần của hội đồng gồm những cán bộ khoa học, kĩ thuật, cán bộ quản lí thuộc lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến nội dung cần thẩm định có thể có đại diện của các tổ chức xã hội và đại diện nhân dân địa phương với số lượng do cơ quan tiến hành thẩm định quyết định; trong đó, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên thư kí và các ủy viên.

Chủ tịch hội đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng. Phó Chủ tịch hội đồng chịu trách nhiệm về phần việc do Chủ tịch hội đồng phân công. Uỷ viên thư kí hội đồng giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức các phiên họp của hội đồng. Thành viên hội đồng có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành đúng thời hạn các công việc của hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng; giữ gìn bí mật về các thông tin và tư liệu được cung cấp theo pháp luật hiện hành và nộp lại tất cả các tư liệu được cung cấp sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khi không có các điều kiện để hoàn thành công việc sẽ được thay thế bằng thành viên khác theo quy định.

3. Khái niệm Hội đồng thẩm định dự án

Hội đồng thẩm định dự án là hình thức tổ chức thẩm định mà người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định đầu tư tiến hành thành lập hội đồng thẩm định dự án.

Hội đồng thẩm định dự án là một trong những hình thức tổ chức thẩm định dự án đầu tư.

Hội đồng thẩm định dự án được thành lập có thể ở cấp trung ương (hội đồng thẩm định Nhà nước), ở cấp địa phương (hội đồng thẩm định cấp tỉnh) hoặc hội đồng thẩm định do các cơ quan, tổ chức thành lập.

Hội đồng thẩm định được thành lập gồm chuyên gia của các bộ ban ngành, các phòng ban có liên quan hoặc am hiểu về dự án, cùng tiến hành xem xét đánh giá mọi khía cạnh của dự án hoặc chỉ một nội dung quan trọng nào đó của dự án một cách thấu đáo để giúp người ra quyết định đầu tư được chính xác.

4. Ưu - nhược điểm của Hội đồng thẩm định dự án

Ưu điểm của hội đồng thẩm định dự án

– Hội đồng thẩm định dự án là tập hợp được các chuyên gia có kiến thức chuyên môn, am hiểu về dự án

– Các nội dung của dự án được đánh giá một cách đầy đủ, chi tiết và toàn diện

Nhược điểm của hội đồng thẩm định dự án

– Thời gian thẩm định lâu

– Chi phí thẩm định lớn

– Phát sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình thẩm định

5. Quy định về thành lập Hội đồng thẩm định dự án nhà nước

Quy định về thành lập hội đồng thẩm định dự án của một số hội đồng thẩm định dự án nhà nước

Quy định về thành lập hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư ( Quyết định số 784/TTg ngày 01/12/1995). Theo đó tại Điều 1 của quyết định này quy định về:

Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Hội đồng thẩm định Nhà nước).

Thành phần Hội đồng thẩm định Nhà nước gồm có:

– Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Đậu Ngọc Xuân.

– Các ủy viên kiêm nhiệm: Bộ trưởng, hoặc Thứ trưởng của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ thương mại, Bộ khoa học, công nghệ và môi trường.

– Tùy từng dự án đầu tư cụ thể, Chủ tịch hội đồng sẽ mời đại diện có thẩm quyền của các bộ khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tham gia thẩm định dự án.

Tại Điều 2 của quyết định này quy định này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thẩm định nhà nước:

Hội đồng thẩm định Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn chính sau đây:

– Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

– Khi cần thiết, được yêu cầu các chủ dự án bổ sung, sửa đổi, cung cấp tài liệu và các hồ sơ có liên quan đến dự án, nhằm phục vụ việc thẩm định dự án.

– Được mời chuyên gia trong và ngoài nước tham gia phản biện nội dung của dự án.

Hội đồng có tổ chuyên viên giúp việc thuộc biên chế của văn phòng Chính phủ. Địa điểm làm việc, kinh phí và phương tiện hoạt động của hội đồng do văn phòng Chính phủ bố trí.

Quy chế làm việc cụ thể của Hội đồng do chủ tịch hội đồng ban hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định về việc thành lập dự Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo NCTKT điều chỉnh dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020 ( Quyết định 606/TTg ngày 06/5/2020)

Theo đó,

Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (gọi tắt là Dự án) gồm các thành viên sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

3. Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Điều 2 của quyết định này, theo đó:

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.”

Các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định nhà nước có văn bản cử người gửi về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong ngày 07 tháng 5 năm 2020.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Dự án, chi trả chi phí thẩm định theo yêu cầu của Hội đồng.

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 ( Quyết định số 265/QĐ- TTg ngày 08 tháng 3 năm 2019), theo đó thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long thành giai đoạn 1( sau đây viết tắt là Hội đồng ) gồm các thành viên sau:

– Chủ tịch Hội đồng: Là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Phó Chủ tịch Hội đồng: Là một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Các ủy viên Hội đồng, gồm:

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Xây dựng

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư Pháp

+ Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Đại diện Lãnh đạo Ủy ban quản lý nhà nước tại doanh nghiệp

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

– Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên của Hội đồng, cơ quan thường trực của Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ- CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài bảo đảm tính độc lập, khách quan với tư vấn lập Dự án để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra Dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ kế hoạch và Đầu tư( nếu cần) để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng có văn bản cử người tham gia gửi về Bộ kinh tế và Đầu tư trước ngày 15 tháng 3 năm 2019

Bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn Chủ đầu tư dự án sớm hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc lập, thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thẩm định ( Quyết định số 3439/QĐ- UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019). Theo đó:

Kinh phí hoạt động của Hội đồng, phụ cấp trách nhiệm, bồi dưỡng cho các thành viên Hội đồng, Tổ nghiệp vụ, bộ phận thường trực của Tổ nghiệp vụ và các tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định dự án thực hiện theo quy định hiện hành.

Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn: Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thẩm định; yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp thông tin phục vụ công tác thẩm định dự án và giải trình khi cần thiết; mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của pháp luật để thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định dự án; trong quá trình hoạt động, Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Giao thông vận tải.

Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức hoạt động thẩm định dự án theo nhiệm vụ được giao; xem xét, phê chuẩn kế hoạch thẩm định, quyết định triệu tập các cuộc họp Hội đồng, chủ trì các phiên họp; phân công trách nhiệm đối với Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng; Báo cáo kết quả thẩm định dự án và tổng hợp các văn bản có liên quan của Hội đồng; chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và kết quả thẩm định dự án; yêu cầu chủ đầu tư giải trình nội dung và các vấn đề liên quan đến dự án bằng văn bản hoặc tại các phiên họp Hội đồng; trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể yêu cầu các sở, ngành, các cơ quan liên quan, tổ chức tư vấn thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, thẩm định riêng mang tính chất chuyên môn sâu.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.