1. Phân biệt thiết kế xây dựng và biện pháp thi công

Thiết kế xây dựng và biện pháp thi công là hai khái niệm quan trọng trong quá trình xây dựng công trình. Dưới đây là sự phân biệt cụ thể giữa chúng:

Thiết kế xây dựng:

- Định nghĩa: Là quá trình tạo ra bản vẽ chi tiết về hình dạng, kích thước, cấu trúc, và vật liệu của công trình dựa trên yêu cầu của khách hàng hoặc chủ đầu tư.

- Nội dung: Thiết kế xây dựng thường bao gồm các thông tin chi tiết về các phần của công trình như tường, sàn, mái, cửa, cột, dầm, v.v. Nó cũng đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành và đáp ứng các yêu cầu về an toàn, chất lượng.

- Mục tiêu: Mục tiêu của thiết kế xây dựng là tạo ra một bản thiết kế đầy đủ và chính xác để hướng dẫn quá trình thi công và đảm bảo công trình được hoàn thiện theo mong muốn và yêu cầu của khách hàng.

Biện pháp thi công:

- Định nghĩa: Là kế hoạch tổ chức và tiến hành thi công công trình, bao gồm các biện pháp kỹ thuật và an toàn cụ thể.

- Nội dung: Biện pháp thi công bao gồm các bước cụ thể về việc triển khai thi công, lựa chọn vật liệu, công nghệ thi công, an toàn lao động, và quản lý chất lượng.

- Mục tiêu: Mục tiêu của biện pháp thi công là đảm bảo rằng quá trình thi công được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn, và đáp ứng các yêu cầu của thiết kế xây dựng. Biện pháp này cũng có thể điều chỉnh và tinh chỉnh dựa trên điều kiện thực tế của công trình trong quá trình thi công.

Tóm lại, thiết kế xây dựng tập trung vào việc tạo ra bản vẽ chi tiết của công trình, trong khi biện pháp thi công tập trung vào việc tổ chức và tiến hành thi công công trình dựa trên bản thiết kế đã được xác nhận. Hai khái niệm này là hai phần quan trọng và không thể thiếu trong quá trình xây dựng công trình.

 

2. Trường hợp thay đổi biện pháp thi công cần thẩm định thiết kế

Theo Điều 39 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, quy định về thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở như sau:

Cơ quan thẩm định:

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền quy định  thực hiện việc thẩm định thết kế xây dựng điều chỉnh đối với các trường hợp sau:

+ Điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình.

+ Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế cơ sở.

Quy trình thẩm tra:

- Việc thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 4 của Điều 35 của Nghị định này.

- Tự tổ chức thẩm định: Đối với các trường hợp thiết kế xây dựng điều chỉnh, bổ sung không thuộc quy định trên, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở phê duyệt.

- Thực hiện điều chỉnh dự toán: Việc điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình điều chỉnh bao gồm các thành phần quy định và báo cáo tình hình thực tế thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư (trường hợp công trình đã thi công xây dựng).

Theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng, việc thay đổi biện pháp thi công cần phải được thẩm định thiết kế trong các trường hợp sau:

- Thay đổi biện pháp thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình:

+ Ví dụ: Thay đổi phương pháp thi công móng, thay đổi hệ thống dầm, sàn, cột,...

+ Trong trường hợp này, việc thay đổi biện pháp thi công có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và sức chịu lực của công trình, đặc biệt là các phần quan trọng như móng, dầm, sàn. Do đó, cần thẩm định lại thiết kế để đảm bảo an toàn và độ bền của công trình.

- Thay đổi biện pháp thi công ảnh hưởng đến tiến độ thi công:

+ Ví dụ: Thay đổi phương pháp vận chuyển vật liệu, thay đổi phương pháp thi công phần hoàn thiện,...

+ Trong trường hợp này, việc thay đổi biện pháp thi công có thể làm thay đổi kế hoạch và tiến độ thi công của công trình. Để đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý dự án và tiến độ thi công, cần thẩm định lại thiết kế để điều chỉnh kế hoạch thi công một cách hợp lý.

- Thay đổi biện pháp thi công ảnh hưởng đến chi phí thi công:

+ Ví dụ: Thay đổi vật liệu thi công, thay đổi thiết bị thi công,...

+ Trong trường hợp này, việc thay đổi biện pháp thi công có thể làm tăng hoặc giảm chi phí thi công của công trình. Để đảm bảo tính khả thi về mặt tài chính và nguồn lực, cần thẩm định lại thiết kế để đánh giá và điều chỉnh chi phí thi công một cách hợp lý và hiệu quả.

Tóm lại, việc thẩm định lại thiết kế trong trường hợp thay đổi biện pháp thi công là cần thiết để đảm bảo an toàn, tiến độ, và chi phí của công trình xây dựng. Điều này giúp đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong quản lý và thi công dự án xây dựng.

 

3. Quy trình thẩm định thay đổi biện pháp thi công

Quy trình thẩm định thay đổi biện pháp thi công bao gồm các bước sau:

- Lập hồ sơ đề nghị thẩm định:

Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thẩm định thay đổi biện pháp thi công. Hồ sơ này bao gồm các thành phần sau:

+ Văn bản đề nghị thẩm định.

+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của thay đổi biện pháp thi công.

+ Thiết kế biện pháp thi công điều chỉnh.

+ Các tài liệu liên quan khác.

- Nộp hồ sơ đến cơ quan thẩm định:

Hồ sơ đề nghị thẩm định được nộp đến cơ quan thẩm định thiết kế theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ:

+ Cơ quan thẩm định thiết kế nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định theo quy định.

+ Quá trình thẩm định bao gồm việc xem xét các tài liệu trong hồ sơ, đánh giá ảnh hưởng của thay đổi biện pháp thi công đến công trình và đưa ra nhận xét, đề xuất cần thiết.

- Căn cứ vào kết quả thẩm định:

+ Chủ đầu tư căn cứ vào kết quả thẩm định để điều chỉnh thiết kế và biện pháp thi công.

+ Điều chỉnh này phải đảm bảo tính khả thi kỹ thuật và an toàn của công trình, cũng như tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành.

- Thực hiện biện pháp điều chỉnh:

Sau khi điều chỉnh thiết kế và biện pháp thi công theo kết quả thẩm định, chủ đầu tư tiến hành triển khai thực hiện các biện pháp mới.

Quy trình này đảm bảo rằng mọi thay đổi trong biện pháp thi công được thực hiện một cách cẩn thận và đúng đắn, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong quản lý và thi công công trình xây dựng.

Theo khoản 1 Điều 36 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP, quy định về thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng như sau:

Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công:

 Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 của Nghị định này. Cụ thể:

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với các loại dự án sau đây:

+ Dự án do Thủ tướng Chính phủ giao.

+ Dự án quan trọng quốc gia.

+ Dự án nhóm A.

+ Dự án nhóm B do người đứng đầu cơ quan trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.

+ Dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên.

+ Dự án nhóm C thuộc chuyên ngành quản lý, do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; trừ công trình quy định tại điểm c khoản này.

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với các công trình thuộc dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ công trình quy định tại điểm a.

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định đối với các công trình thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở trong hoạt động xây dựng?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.