Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH Một thành viên

Tư vấn thủ tục bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH Một thành viên, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Nội dung phân tích:

Khoản 1 Điều 99 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. Công ty có một hoặc một số Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty hoặc hợp đồng lao động.

Do vậy, số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Giám đốc sẽ căn cứ vào Điều lệ công ty.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc của công ty TNHH 1 thành viên

CÔNG TY TNHH...                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:...../QĐ-..........                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

 

Hà Nội, ngày .... tháng ...năm...

 

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

(phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách....)
 

CÔNG TY TNHH...


                                   
-          Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
-          Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH .....................................;
-          Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH ........................ về việc bổ nhiệm ...............

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:
-     Ông/Bà ...
-     Sinh ngày ...
-     Dân tộc ...
-     CMND số...
-     HKTT...
-     Chỗ ở hiện tại...

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ...

Điều 2: Ông/Bà ..................................... chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ..........theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.


Điều 3: Ông/Bà ............................ và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.
                            

THAY MẶT CÔNG TY TNHH

 
 

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Cao Bằng

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê   

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Phú Yên