Luật Minh Khuê tư vấn cho Quý khách hàng cách soạn báo cáo duy trì điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện (Mẫu 4a) theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Mẫu 4a

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC PHÁT ĐIỆN

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (nếu có)
(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…

…, ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO
Về việc duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện và hoạt động điện lực năm ...

Kính gửi:

- Cục Điều tiết điện lực;

- Sở Công Thương tỉnh/thành phố ...

Tên đơn vị được cấp phép: ..............................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại: ……………Điện thoại: ……………Fax: ……………; Emai: .......

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch (nếu có) tại: …….Điện thoại: ……….Fax: ……..; Emai: …….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ……………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

>> Xem thêm:  Quy định về hành lang an toàn lưới điện (220kv, 500 kv)

Giấy phép hoạt động điện lực số: ……… do ……… cấp ngày …………cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- ………………………., thời hạn đến ngày …….. tháng …….. năm ...

- ………………………., thời hạn đến ngày …….. tháng …….. năm ...

Tên nhà máy được cấp phép hoạt động:

Công suất lắp đặt của nhà máy:

Cấp điện áp đấu nối với hệ thống điện quốc gia:

I. BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

1. Trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ phát điện (khi có thay đổi)

1.1 Tình trạng hoạt động của các thiết bị chính trong nhà máy: Tua bin, máy phát, máy biến áp chính…

1.2 Báo cáo chi tiết các thiết bị nếu có thay đổi ảnh hưởng đến công suất phát định mức, thay đổi các thông số chính của nhà máy (nếu có)

2. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành, đội ngũ trưởng ca

2.1 Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực phát điện

Ghi chú

1

2.2 Đội ngũ trưởng ca

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Số, ngày cấp của Giấy chứng nhận vận hành

Số, ngày cấp của quyết định công nhận chức danh trưởng ca

Ghi chú

1

2

3. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện theo quy định của pháp luật.

3.1 Hệ thống thông tin liên lạc:

TT

Thiết bị

Không có

Không sử dụng được

Đang sử dụng bình thường

Ghi chú

1

Kênh trực thông (hotline)

2

Điện thoại

3

Máy fax (hoặc thiết bị có chức năng tương tự)

4

Hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM)

3.2 Hệ thống SCADA (áp dụng cho nhà máy điện có công suất từ 10 MW trở lên hoặc đấu nối lưới điện 110 kV trở lên hoặc có thỏa thuận lắp đặt SCADA trong thỏa thuận đấu nối)

- Tình trạng kết nối đến các cấp điều độ có quyền điều khiển:

- Số lượng tín hiệu đang kết nối/tổng số tín hiệu SCADA:

- Số lần mất kết nối hoàn toàn trong năm:

- Tổng thời gian mất kết nối trong năm (giờ):

3.3 Hệ thống đo đếm điện năng:

TT

Thiết bị

Không có

Không sử dụng được

Đang sử dụng tốt

Cấp chính xác (của Công tơ, CT, VT)

Ghi chú

1

Hệ thống đo đếm điện năng chính

2

Hệ thống đo đếm dự phòng 1

3

Hệ thống đo đếm dự phòng 2

4

Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa

Ghi tên các đơn vị thu thập dữ liệu đo xa

4. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện (Đối với các đơn vị tham gia thị trường điện).

TT

Hệ thống

Tình trạng trang bị

(thay thế mới, nâng cấp - nếu có)

Tình trạng vận hành

Số lần sự cố

Tổng thời gian sự cố

1

Hệ thống kết nối với mạng thông tin nội bộ thị trường điện

2

Hệ thống chào giá

3

Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện

5. Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật:

Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, tình trạng hoạt động

TT

Tên thiết bị

Tình trạng hoạt động

Tình trạng kiểm định

6. Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận

6.1. Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị được quy định trong Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

6.2. Quyết định phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.

7. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện

7.1. Công tác duy trì điều kiện hoạt động của các thiết bị trong hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo thiết kế và phương án phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác huấn luyện, diễn tập trong năm theo Phương án phòng cháy và chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

8. Quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:

Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị được quy định tại Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình liên hồ (nếu có) đã được phê duyệt.

Trường hợp có sửa đổi, điều chỉnh, đề nghị gửi kèm bản sao Quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa.

9. Thực hiện quản lý an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật

9.1. Báo cáo việc thực hiện trách nhiệm của chủ đập về quản lý an toàn đập và gửi kèm các tài liệu: Quyết định phê duyệt phương án bảo vđập; Phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

9.2. Báo cáo công tác kiểm định an toàn đập (trường hợp đến kỳ kiểm định): Đơn vị tư vấn thực hiện, kết quả kiểm định.

10. Thực hiện các quy định về trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với nhà máy thủy điện).

11. Thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Sản lượng điện và doanh thu của năm...

2. Thời gian ngừng phát điện (do sự cố, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa) trong năm

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)