Căn cứ vào quy trình này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tương ứng, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động xây dựng quy trình chi tiết cho từng dạng, loại thiết bị cụ thể nhưng không được trái với quy định của quy trình này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tương ứng.

Cơ sở pháp lý: 

Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015

Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thông tư 09/2017/TT-BCT Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương.

Thông tư 10/2017/TT-BCT ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ công thương.

1. Cáp điện phòng nổ là gì?

Cáp điện phòng nổ là cáp điện được chế tạo để sử dụng trong môi trường có khí cháy, bụi nổ và có màn chắn cho từng lõi dẫn điện.

Cáp điện phòng nổ là đối tượng kiểm định thuộc nhóm H là thiết bị điện phòng nổ được sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy, nổ. (Thông tư 09/2017/TT-BCT)

2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là gì?

Là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng được kiểm định với các quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng được kiểm định.

Kiểm định trước khi đưa vào sử dụng: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cáp điện phòng nổ đảm bảo theo các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành trước khi đưa vào sử dụng.

Kiểm định bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cáp điện phòng nổ đảm bảo theo các yêu cầu kỹ thuật của các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành sau sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cáp điện phòng nổ phải đáp ứng điều kiện đó là: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, tự động hóa, cơ khí, cơ điện hoặc tương đương có kinh nghiệm kiểm định, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa, vận hành, bảo trì thiết bị nhóm H tối thiểu là 02 năm.

3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng kiểm định cáp điện phòng nổ

- QCVN 01:2011/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò.

- TCVN 6613-1:2000, Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Phần 1: Thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn cách điện ở trạng thái thẳng đứng.

- TCVN 6614-3-2:2008, Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 3-2: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC - Thử nghiệm tổn hao khối lượng - Thử nghiệm ổn định nhiệt.

- TCVN 5936:1995, Cáp và dây dẫn điện - Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc (hợp chất dẻo và nhựa chịu nhiệt).

Trong trường hợp các tài liệu viện dẫn nêu trên có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định văn bản mới nhất.

Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế được viện dẫn trong quy trình này. 

4. Thời hạn kiểm định cáp điện phòng nổ

Kiểm định lần đầu: Trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định bất thường: Những trường hợp phải kiểm định bất thường: Cáp sau sự cố thì phải kiểm định theo các yêu cầu kỹ thuật.

5. Tổ chức thực hiện

Việc thực hiện công tác kiểm định cáp điện phòng nổ do các kiểm định viên đã được cấp chứng chỉ kiểm định viên thực hiện.

Đối với cơ sở sử dụng cáp điện phòng nổ:

- Thực hiện kiểm định đúng các yêu cầu kỹ thuật của cáp điện.

- Cung cấp các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật có liên quan đến cáp điện phòng nổ được kiểm định.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kiểm định kỹ thuật an toàn, người phục vụ, công nhân vận hành, điện, vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và các biện pháp an toàn cần thiết.

- Cử người đại diện trực tiếp chứng kiến, phối hợp công việc trong quá trình tổ chức kiểm định tiến hành kiểm định.

Đối với Tổ chức kiểm định

- Kiểm định theo đề nghị của đơn vị sử dụng. Trường hợp không thực hiện được thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do với cơ sở.

- Tiến hành kiểm định phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn có liên quan.

- Tiến hành kiểm định phù hợp theo các bư­ớc quy định của quy trình này để đảm bảo có kết luận chính xác về tình trạng của cáp điện phòng nổ.

- Trong quá trình kiểm định, nếu phát hiện có nguy cơ dẫn đến sự cố thì phải kiến nghị cơ sở có biện pháp khắc phục. Sau khi cơ sở khắc phục xong thì tiếp tục tiến hành kiểm định.

- Khi có nghi ngờ, kiểm định viên có quyền yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra, đánh giá bổ sung phục vụ việc đánh giá kết quả kiểm định.

- Lập biên bản kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo quy định.

6. Thiết bị phục vụ kiểm định

Tổ chức kiểm định phải bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ kiểm định để thực hiện nội dung kiểm định cáp điện phòng nổ theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến cáp điện phòng nổ và theo quy định tại quy trình này.

7. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định cáp điện phòng nổ phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Một là, cáp điện phòng nổ phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.

Hai là, hồ sơ, tài liệu của cáp điện phòng nổ phải đầy đủ.

Ba là, các yếu tố môi trường không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.

Bốn là, các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy phải đáp ứng để kiểm định cáp điện phòng nổ.

8. Các bước kiểm định

Kiểm định trước khi đưa vào sử dụng

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị.

Bước 2: Kiểm tra trực quan.

Bước 3: Kiểm tra bằng dụng cụ, thiết bị:

- Chuẩn bị mẫu thử

Mẫu cáp được thử nghiệm chỉ đại diện cho từng lô cáp cụ thể.

Mỗi chủng loại cáp thử lấy 01 mẫu hoàn chỉnh dài (600±25mm) để tiến hành thử nghiệm, nếu không đạt thì lấy 02 mẫu như trên tiến hành thử lại.

- Tiến hành thử

Mẫu được được buộc chắc chắn theo chiều thẳng đứng trong tủ kim loại có kích thước cao 1200±25mm, rộng 300±25mm, sâu 450±25mm.

- Nguồn ngọn lửa

Sử dụng đèn khí ga có tốc độ dòng ga và không khí ổn định, tổng chiều dài ngọn lửa khoảng 130mm, chiều dài ngọn lửa phía trong màu xanh dài khoảng 50mm.

- Cách đặt ngọn lửa

Nguồn đốt được định vị sao cho đầu ngọn lửa hình côn màu xanh phía trong tiếp xúc với bề mặt của mẫu thử nghiệm tại vị trí cách mép dưới của giá đỡ nằm ngang ở phía trên là (475±5)mm và tạo thành góc 450 so với trục dọc mẫu thử.

Đối với cáp có dạng dẹt, ngọn lửa phải tiếp xúc vào giữa mặt dẹt của cáp.

- Thời gian đặt ngọn lửa

Ngọn lửa phải được đặt liên tục trong khoảng thời gian tương ứng với đường kính cho trong bảng sau:

Đường kính ngoài (*)của mẫu thử nghiệm (mm)

Thời gian đặt ngọn lửa

(giây)

D ≤ 25

25<D≤50

50<D≤75

D>75

60

120

240

480

* Khi cáp không tròn (ví dụ kết cấu dạng dẹt) đem thử nghiệm thì phải đo chu vi rồi tính ra đường kính tương đương như giả thiết là cáp tròn.

Đối với cáp dẹt có tỷ số kích thước theo chiều lớn và chiều nhỏ lớn hơn    17:1, thời gian đặt ngọn lửa chưa có quy định.

- Kiểm tra điện trở cách điện của cáp

Bước 4: Đánh giá kết quả.

Kiểm định bất thường

Sau khi xử lý xong các sự cố về cáp điện, trước khi đóng điện sử dụng lại phải kiểm tra các thông số kỹ thuật của cáp gồm: Điện trở cách điện cáp và các thông số khác nếu thấy cần thiết.

9. Lập biên bản kiểm định và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định

Bước 1: Kiểm định viên lập biên bản kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục của Quy trình này.

Trường hợp cần thiết, kiểm định viên rút ngắn thời hạn khám nghiệm kỹ thuật định kỳ thì phải nêu rõ các lý do trong biên bản tại phần kiến nghị.

Bước 2: Tổ chức kiểm định cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo quy định sau khi cáp điện phòng nổ bảo đảm an toàn để vận hành.

10. Mẫu biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cáp điện phòng nổ

 

(Cơ quan quản lý cấp trên)

(Tên tổ chức KĐ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày …  tháng …  năm …

 

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

CÁP ĐIỆN SỬ DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ KHÍ CHÁY VÀ BỤI NỔ

(CÁP ĐIỆN PHÒNG NỔ)

Số:

…………………………….

Chúng tôi gồm:

1. ................................................................ Số hiệu kiểm định viên :...........................................................

2. ................................................................ Số hiệu kiểm định viên:............................................................

Thuộc: ........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện của tổ chức kiểm định:.........

Đã tiến hành kiểm định thiết bị:..................................................

Đơn vị sử dụng:..........................................................................

Địa chỉ (trụ sở chính):.................................................................

Địa chỉ (vị trí) lắp đặt:.................................................................

Quy trình kiểm định áp dụng:.....................................................

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:

1. ................................................................ Chức vụ:................

2. ................................................................ Chức vụ:................

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA CÁP ĐIỆN PHÒNG NỔ

- Loại, mã hiệu:...........................................................................

- Tiết diện:...................................................................................

- Điện áp (V):..............................................................................

- Ngày kiểm định gần nhất:.........................................................

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

+ Lần đầu:  £         + Định kỳ:   £            + Bất thường:  £

Lý do kiểm định bất thường: ......................................................

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ sơ:

- Nhận xét:……………………………………………………………………………

- Đánh giá kết quả:          Đạt:    £                 Không đạt:   £

2. Kiểm tra trực quan:

TT

Hạng mục

Yêu cầu

Kiểm tra

Kết quả

1

Tình trạng bên ngoài

Nguyên vẹn, đầy đủ các bộ phận

 

 

2

 

 

 

 

 

 - Nhận xét:……………………………………………………………………………

3. Kiểm tra thông số kỹ thuật

TT

Nội dung

Yêu cầu

Kiểm tra

Kết quả

1

Thời gian đốt (s)

 

 

 

2

Nhiệt độ ngọn lửa (0C)

 

 

 

3

Vị trí điểm đốt (mm)

 

 

 

4

Điểm cháy lên (mm)

 

 

 

5

Điểm cháy xuống dưới (mm)

 

 

 

6

Điện trở cách điện giữa các pha

 

 

 

7

Điện trở cách điện giữa các pha với đất

 

 

 

- Nhận xét:..................................................................................

4. Kết luận chung và kiến nghị

- Thiết bị được kiểm định có kết quả:  Đạt:    £                 Không đạt:   £

- Đã được dán tem kiểm định số:...............................................

- Kiến nghị điều kiện sử dụng an toàn:.......................................

- Kiến nghị khác:.........................................................................

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Trên đây là"Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ". Bạn đọc còn vướng mắc pháp lý nào khác vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng nhất!