Vậy việc chuyển giao các dự án bất động sản mà tập đoàn đang làm chủ đầu tư sang công ty con làm chủ đầu tư theo hình thức nào phù hợp với pháp luật, có phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không ?

Cảm ơn luật sư!

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Luật sư trả lời:

Trước tiên, tập đoàn của bạn đã thành lập công ty con và chiếm đến 99% vốn điều lệ của công ty này, như vậy mối quan hệ giữa 2 công ty là công ty mẹ - công ty con.

Về quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con quy định tại điều 190 luật doanh nghiệp như sau:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài Uy tín, Chuyên nghiệp

2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

Như vậy, việc tập đoàn của bạn muốn chuyển nhượng dự án sang công ty con thực chất là việc dịch chuyển tài sản từ công ty mẹ sang công ty con.  Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 135. Đại hội đồng cổ đông

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

Theo quy định tại Khoản 1, Điểm e,g,h,q Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 149. Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;...

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật này;

q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Theo quy định trên, công ty bạn là công ty cổ phần  thì bạn cần xem xét thẩm quyền quyết định việc "dịch chuyển" dự án:

Nếu Điều lệ không ty không quy định khác thì tùy thuộc vào giá trị của dự án đó mà thẩm quyền quyết định thuộc về bộ phận quản lý khác nhau:

+ Nếu dự án đó có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì quyết định là của Hội đồng quản trị; Theo đó, Nếu thẩm quyền thuộc về HĐQT thì sau khi có quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc hoặc HĐQT có thể gửi yêu cầu xin dự án lên Công ty mẹ.

+ Nếu dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì quyết định là của Đại hội đồng cổ đông; Nếu thẩm quyền quyết định thuộc về HĐCĐ thì sau khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Ban giám đốc hoặc HĐQT có thể gửi yêu cầu xin dự án lên Công ty mẹ luôn mà không cần thông qua cuộc họp HĐQT nữa.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật Doanh nghiệp về chuyển nhượng dự án, gọi:  1900.6162  để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài