Kế hoạch hoá nhân lực (manpower planning) là quá trình liên tục xác định nhu cầu về nguồn nhân lực và thực thi chiến lược sử dụng tối ưu và phát triển nguồn lao động sao cho phối hợp với mục tiêu chiến lược. Quá trình kế hoạch hoá nhân lực có thể được thực hiện ở cả cấp công ty, ngành hoặc quốc gia. Nó tìm cách xác định nhu cầu nhân lực trong tương lai, bao gồm cả các hoạt động quản lý nhân sự khác như tuyển dụng, đào tạo và đề bạt.