1. Quyết định về kế hoạch hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 7 tháng 2 năm 2024, trong bước tiến quan trọng đánh dấu sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đối với cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định số 16/QĐ-TCTCCTTHC. Đây là bước đi chiến lược để định hình Kế hoạch hoạt động cho Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024.

Bằng việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ mong muốn tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, làm tăng sự minh bạch, minh mẫn và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan hành chính, góp phần tăng cường sự phát triển bền vững của đất nước.

 

2. Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Trong năm 2024, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã thiết lập một kế hoạch hoạt động chi tiết và toàn diện, với một loạt các nhiệm vụ quan trọng nhằm tối ưu hóa quá trình cải cách thủ tục hành chính. Cùng với sự cam kết mạnh mẽ từ phía Chính phủ, các nhiệm vụ này đặt ra mục tiêu tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, tăng cường sự minh bạch, minh mẫn và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan hành chính, và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

- Trọng tâm của kế hoạch là việc chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, như được quy định trong Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024, thông qua Quyết định 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với các văn bản pháp luật liên quan khác. Việc này sẽ được tiến hành tại các cấp bộ, ngành và địa phương, nhằm đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính trên toàn quốc.

- Ngoài ra, Tổ cũng sẽ tích cực đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và Tổ trưởng Tổ công tác các sáng kiến và giải pháp mới để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính. Điều này bao gồm cả việc củng cố kỷ luật và nâng cao năng lực phản ứng chính sách, từ đó tạo ra một môi trường hoạt động công bằng và minh bạch hơn cho tất cả các bên liên quan.

- Một khía cạnh quan trọng khác của kế hoạch là việc tổ chức hoặc tham gia vào các cuộc đối thoại và làm việc với các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, cũng như với cộng đồng doanh nghiệp. Qua các cuộc đối thoại này, Tổ sẽ tiếp tục lắng nghe và nhận diện các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp và người dân đang gặp phải, từ cơ chế, chính sách, đến các thủ tục hành chính phức tạp, nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất. Điều này sẽ góp phần làm giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn diện.

- Tổ công tác không chỉ đóng vai trò là một điểm tiếp nhận thông tin mà còn là trung tâm tổng hợp các phản ánh, kiến nghị từ cộng đồng. Từ những góp ý của cá nhân, tổ chức đến những đề xuất của các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, mọi ý kiến đều được chú trọng. Tổ sẽ tổng kết, phân tích và báo cáo cho Tổ trưởng Tổ công tác để xử lý hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý, đảm bảo mọi đề xuất được xem xét một cách kỹ lưỡng và minh bạch.

- Ngoài việc tiếp nhận và tổng hợp thông tin, Tổ cũng đảm nhận trách nhiệm chỉ đạo và đôn đốc việc xử lý các phản ánh, kiến nghị từ cộng đồng. Dù đó là ý kiến của cá nhân, tổ chức hay các cơ quan tư vấn, mọi góp ý đều được coi trọng và xử lý một cách nhanh chóng và công bằng. Tổ sẽ đảm bảo rằng mọi vấn đề được giải quyết một cách hiệu quả và đáp ứng đúng mức độ của cộng đồng.

- Một trong những mục tiêu quan trọng của Tổ là đảm bảo rằng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được xây dựng và hoàn thiện một cách đồng nhất và tiện lợi nhất cho người dùng. Tổ sẽ chỉ đạo và đôn đốc quá trình triển khai, tích hợp và cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến này tại các cơ quan, tổ chức ở cấp bộ, ngành và địa phương, theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và cam kết của Chính phủ trong việc cải thiện dịch vụ công và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

- Định hình Mô hình mẫu về Bộ phận một cửa là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổ công tác. Tiến hành nghiên cứu và chỉ đạo quá trình xây dựng một mô hình hoàn hảo, kết hợp Bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính tại mọi cấp trên địa bàn. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống dịch vụ công linh hoạt, hiệu quả và tiện lợi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cộng đồng và doanh nghiệp.

- Để đảm bảo sự thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả của các nhiệm vụ, tổ chức đoàn công tác và sử dụng mọi phương tiện phù hợp để làm việc trực tiếp với các bộ, ngành và địa phương. Cung cấp sự chỉ đạo và động viên cần thiết để đảm bảo các biện pháp được thực hiện đúng kế hoạch và đạt được kết quả mong muốn.

- Để đảm bảo tính liên tục và đánh giá kết quả, tổ chức các phiên họp định kỳ mỗi 6 tháng, cũng như tổng kết các hoạt động của năm. Điều này giúp đưa ra các điều chỉnh và cải tiến phù hợp, đồng thời đảm bảo rằng tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ giữa Tổ công tác và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ hội quan trọng để thảo luận, đánh giá và đề xuất các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình cải cách thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững và toàn diện của nền kinh tế và xã hội.

- Để tiếp tục nỗ lực tối ưu hóa dịch vụ công trực tuyến, tổ chức một phiên họp chuyên đề đặc biệt của Tổ công tác. Trong phiên họp này, nghe báo cáo về giải pháp chuyển đổi sang việc sử dụng một loại tài khoản duy nhất, đó là tài khoản VNeID, trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024, theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP. Mong được học hỏi và đánh giá cách thức này có thể mang lại sự thuận tiện và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

- Tổ chức một phiên họp chuyên đề khác để đánh giá Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ và kết quả thí điểm cải cách hoạt động cấp phép liên quan đến hoạt động kinh doanh. Việc này là một bước quan trọng để đảm bảo rằng các biện pháp cải cách được triển khai một cách hiệu quả và mang lại lợi ích thực sự cho cộng đồng kinh doanh.

- Tổ chức một phiên họp chuyên đề nữa để sơ kết một năm triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị này nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổng kết những thành tựu đã đạt được và đề xuất các biện pháp cải thiện để đảm bảo rằng tiếp tục tiến triển và phục vụ cộng đồng một cách tốt nhất.

- Tổ chức một phiên họp chuyên đề đặc biệt của Tổ công tác để lắng nghe báo cáo về tình hình và kết quả của quá trình cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống của nhà nước, cũng như phân cấp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Tập trung vào việc đánh giá các tiến triển đã đạt được, những thách thức còn tồn tại và đề xuất các biện pháp cải thiện để nâng cao hiệu quả của hệ thống hành chính.

- Một nhiệm vụ quan trọng của là báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất tới Thủ tướng Chính phủ và Tổ trưởng Tổ công tác về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được giao. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý và triển khai các hoạt động.

- Tập trung vào việc xây dựng Kế hoạch hoạt động cho năm 2025 của Tổ công tác, với mục tiêu đặt ra những mục tiêu cụ thể và hợp lý nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch hơn.

- Cuối cùng, tiếp tục theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác. Đảm bảo rằng mọi hoạt động được thực hiện đúng kế hoạch và kịp thời báo cáo về bất kỳ vấn đề nào phát sinh, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục và thúc đẩy sự phát triển.

 

3. Tầm quan trọng của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển và hiện đại hóa hệ thống hành chính của một quốc gia. 

- Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính đóng vai trò chủ chốt trong việc đánh giá, xem xét và cải thiện các quy trình và thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống nhà nước. Qua đó, nó giúp tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống hành chính, giảm bớt thủ tục rườm rà, phức tạp và làm cho việc làm của cơ quan hành chính trở nên linh hoạt, hiệu quả hơn.

- Cải cách thủ tục hành chính giúp tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Bằng cách loại bỏ các rào cản thủ tục, doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng cường tính cạnh tranh và thu hút đầu tư.

- Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hành chính. Việc công bố và công khai các quy trình và thủ tục hành chính không chỉ giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình làm việc của chính phủ mà còn tạo điều kiện cho sự kiểm tra và giám sát từ phía cộng đồng.

- Cải cách thủ tục hành chính không chỉ giúp doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân thông qua việc giảm bớt rắc rối khi làm các thủ tục về hộ khẩu, giấy tờ cá nhân, sở hữu tài sản, v.v. Điều này giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng cường sự hài lòng của người dân đối với chính phủ.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.