1. Các mục tiêu trong chương trình cải cách hành chính nhà nước

Chương trình cải cách hành chính nhà nước đã xác định các mục tiêu bao gồm:

- Về cải cách thể chế, cần tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính nhà nước, đảm bảo tính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu là nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo ra một hệ thống đồng bộ, hiện đại, hội nhập. Trọng tâm của chúng ta sẽ là thị trường các yếu tố sản xuất, khoa học và công nghệ. Chúng ta cần đạt được bước đột phá trong việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước. Đồng thời, cần tổ chức thi hành pháp luật một cách nghiêm minh và hiệu quả, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

- Về cải cách thủ tục hành chính, cần thực hiện cải cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả trong việc quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Cần rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cũng như tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính thông qua sự mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Quan trọng là bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh chất lượng, minh bạch và bảo đảm cạnh tranh lành mạnh.

- Cần đổi mới và nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi trên các phương tiện khác nhau. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng kinh doanh, đồng thời hỗ trợ trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh tích cực và hiệu quả.

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cần tiếp tục đánh giá lại chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi cấp, đồng thời xác định rõ việc mỗi cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện. Mục tiêu là phân định rõ mô hình tổ chức chính quyền trong các lĩnh vực nông thôn, đô thị, hải đảo và các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Chúng ta cần tăng cường đổi mới và cải tiến phương thức làm việc để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước. Đồng thời, cần tiến hành sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính nhà nước theo quy định, đồng thời đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước. Việc rà soát và sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập cũng cần được thực hiện, hướng đến một cơ cấu tinh gọn, hợp lý và tăng cường hiệu quả hoạt động.

- Về cải cách chế độ công vụ, cần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Cần thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai và minh bạch trong quá trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, cũng như trong quá trình tuyển dụng công chức và viên chức. Điều này sẽ giúp thu hút những người có phẩm chất, có tài năng để làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.

- Về cải cách tài chính công, cần đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, liên kết chặt chẽ với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Mục tiêu là nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thúc đẩy sự sáng tạo và kiểm soát tham nhũng trong các cơ quan và đơn vị. Cần đẩy mạnh việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

2. Sẽ xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm trong năm

Ngày 18/01/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Quyết định 20/QĐ-VPCP Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2024 trong đó có đề cập đến nội dung sẽ xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

Đối với nhóm nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế trong Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2024, có những điểm chính như sau:

- Xây dựng Nghị định quy định về hồ sơ và quy trình liên thông điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho hai nhóm thủ tục hành chính (TTHC) cụ thể. Các nhóm TTHC này bao gồm Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí và tử tuất.

- Xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm cho năm 2024. Mục tiêu của kế hoạch này là tối ưu hóa quy trình hành chính, đồng thời giảm đơn giản hóa và cải thiện hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính.

- Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tích hợp và cung cấp thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2024. Điều này nhằm mục đích tăng cường sự liên kết và tích hợp thông tin giữa các dịch vụ công trực tuyến, cung cấp một trải nghiệm thuận lợi và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ này.

- Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về:

+ Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

+ Quy định về Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh;

+ Khung chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

- Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Quy định quản lý, khai thác, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin các trang thiết bị công nghệ thông tin đầu cuối tại Văn phòng Chính phủ.

- Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Văn phòng Chính phủ; Quy định quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Văn phòng Chính phủ.

- Thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trừ các dự án luật, pháp lệnh) về cải cách hành chính nhà nước; hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; công nghệ thông tin (bao gồm cả nghiên cứu, ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và tác chiến không gian mạng); cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chuyển đổi số (bao gồm cả Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số) của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ gồm những ai?

Căn cứ theo Điều 1 Quyết định 1682/QĐ-TTg năm 2023 (Có hiệu lực từ 26/12/2023) thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ được quy định  như sau:

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Hội đồng), gồm các thành viên:

Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam;

- Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng.

Các thành viên:

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hội đồng Tư vấn du lịch;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Hàng hải Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hội đồng các hiệp hội doanh nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long;

- Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Doanh nghiệp Bình Dương;

- Đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội.

Xem thêm: Cải cách hành chính là gì? Tại sao phải cải cách thủ tục hành chính?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Sẽ xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!