1. Bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở là gì?

Cải cách hành chính là vấn đề diễn ra ở tất cả các quốc gia và được coi là yếu tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, là trọng tâm của công việc cải cách bộ máy nhà nước nhằm xây dựng một nên hành chính dân chủ, thống nhất, có đủ quyền lực, năng lực để thực hiện đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ đắc lực cho nhân dân. Vì vậy, cải cách hành chính được hiểu là những thay đổi có mục đích mang tính hệ thống và lâu dài nhằm hoàn thiện hệ thống bộ máy hành chính nhà nước, đảm bảo cho nhà nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quản lý xã hội của mình.

Cải cách hành chính ở cơ sở là một trong những nội dung quan trọng của Khoa học hành chính, đây là hoạt động cải cách hành chính nhà nước được tiến hành ở địa phương, cụ thể là ở các cấp xã, huyện, tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Đảng và các cơ quan nhà nước ở Trung ương.

Trong hệ thống chính quyền các cấp, chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn có vai trò, vị trí rất quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước vào thực tiễn đời sống xã hội, là nơi trực tiếp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khai thác tiềm năng tại chỗ ở địa phương trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính trên phải có sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự kiểm tra giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, huyện, tỉnh. Ngoài ra, cần có giải pháp cụ thể, thiết thực trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Như vậy, để tìm ra những giải pháp cải cách hành chính thích hợp giúp phát triển bộ máy quản lý nhà nước, nhiều lớp bồi dưỡng chính trị về cải cách hành chính nhà nước được triển khai hiện nay. Cuối khóa bồi dưỡng, học viên thường phải viết bài thu hoạch. Đây chính là Bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở.

 

2. Mục tiêu của bài thu hoạch cải cách hành chính cơ sở

Mục tiêu của chương trình cải cách hành chính ở cơ sở bao gồm:

 • Xây dựng và ngày càng hoàn thiện các cơ quan hành chính nhà nước ở Địa phương với phương châm hoạt động trong sạch, lành mạnh, đạt hiệu quả cao;
 • Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở có đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội và phục vụ nhân dân ở địa phương;
 • Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước cơ sở, đảm bảo trật tự, an ninh xã hội, duy trì trật tự phát triển kinh tế theo định hướng của nhà nước. Từ đó hiện thực hóa mục tiêu của Đảng và Nhà nước, phục vụ lợi ích của nhân dân.

Mục tiêu khi thực hiện bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở, đó là:

 • Tìm hiểu thực tiễn thực trạng tiến hành cải cách hành chính trên địa bàn nghiên cứu, đưa ra những phân tích về ưu điểm và hạn chế của việc cải cách hành chính tại địa phương;
 • Phân tích những nguyên nhân, lý do cải cách hành chính tại địa phương đó chưa hiệu quả, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị cụ thể phù hợp với địa phương đó;
 • Từ việc tìm hiểu và phân tích thực tiễn góp phần nâng cao cải cách hành chính ở cơ sở, nhằm xây dựng cơ quan hành chính Nhà nước và đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân.

Như vậy, hoạt động cải cách nhà chính từ trước đến nay luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu tìm ra những giải pháp cải cách thích hợp góp phần phát triển bộ máy quản lý nhà nước, hiện nay nhiều lớp dồi dưỡng chính trị về chủ đề cải cách hành chính nhà nước được ra đời.

 

3. Hướng dẫn thực hiện bài thu hoạch cải cách hành chính cơ sở

Trong quá trình học tập, học viên sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức chính trị phù hợp để hoàn thành một Bài thu hoạch cải cách hành chính cơ sở vào cuối khóa học. Để thuận tiện cho các bạn học viên trong quá trình học tập và làm bài, bài viết này Luật Minh Khuê đưa ra một số hướng dẫn về cách làm một bài thu hoạch cải cách hành chính cơ sở.

- Trang tiêu đề

Đầu tiên, khi viết bài thu hoạc cải cách hành chính ở cơ sở, học sinh cần hoàn thành trang tiêu đề với một số nội dung như: họ và tên người thực hiện, đơn vị công tác, lớp , tên đề tài của bài thu hoạch ...

Ví dụ:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐÀ NẴNG

BÀI THU HOẠCH 

Tên đề tài:

Cải cách hành chính ở huyện Thanh Khê thực trạng và giải pháp

Người thực hiện: Nguyễn Văn A

Đơn vị công tác: Chi nhánh Thủy lợi Thanh Khê

Lớp: Trung cấp Lý luận Chính trị hành chính K72

Thanh Khê, tháng ... năm 20...

- Phần nội dung bài thu hoạch cải cách hành chính cơ sở

Đối với phần nội dung, một bài thu hoạch cải cách hành chính cần đáp ứng đầy đủ cấu trúc ba phần: mở bài, thân bài và kết luận.

+ Về phần mở bài: Học viên cần nêu được khái quát về mục tiêu, nội dung và tính cấp thiết của chương trình cải cách hành chính ở cơ sở.

+ Về phần thân bài: Đây là phần thể hiện rõ nhất những kiến thức, hiểu biết mà học viên đã được đào tạo trong suốt một khóa học. Đây được coi là phần chiếm điểm đánh giá cao nhất trong toàn bài. Ở phần này, học viên có thể phân tích ở hai khía cạnh lý luận và thực tiễn, từ đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp cụ thể, phù hợp đối với từng cơ sở.

 • Đối với cơ sở lý luận của bài thu hoạch: học viên cần phân tích kỹ để thể hiện sự hiểu biết và nắm rõ  một số nội dung như: Khái niệm cải cách hành chính là gì? Mục tiêu của chương trình cải cách hành chính như thế nào? Nội dung của chương trình cải cách bao gồm những gì? ...

Ví dụ, về nội dung chương trình cải cách hành chính, bao gồm:

 1.  Cải cách thể chế hành chính Nhà nước: xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở Hiến pháp 2013; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách; sủa dổi, bổ sung các quy định của pháp luật về xã hôi hóa; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; ...
 2.  Cải cách thủ tục hành chính: cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ aun hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;...
 3.  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: tiến hành tổng ra soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; hoàn thiện cơ chế phân cấp, bảo đảm quản lý thông nhất; ...
 4. Cải cách tài chính công: tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước; đổi mới căn bản cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính nhà nước; ..
 5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
 6. Hiện đại hóa hành chính: hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet; công bố danh sách các dịch vụ hành chính công trên trang mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên internet; xây dựng trụ sở cơ quan hành chính nahf nước ở địa phương hiện đại, tập trung ở nơi có điều kiện...

Như vậy, tùy theo cách hành văn của học viên và mục tiêu cảu bài thu hoạch, học viên vẫn phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, kiến thức về những nội dung đã nêu trên.

 • Đối với thực trạng cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở: ở mục này, học viên có thể lựa chọn một địa phương cụ thể để phân tích. Nội dung phân tích bao gồm: Khái quát về đặc điểm, tình hình hành chính của địa phương đó ( điều kiện về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên; điều kiện về kinh tế - xã hội: dân số lao động, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế ...); phân tích ưu điểm, nhược điểm/ hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế về hành chính ở địa phương đó; ...

Ví dụ, nguyên nhân của những hạn chế về hành chín ở một địa phương cụ thể, bao gồm những lý do sau đây:

 • một mặt, do cải cách hành chính còn là công việc khó khăn và phức tạp. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo và có nhiều văn bản chưa kịp thực hiện triển khai đã được thay thế bằng một văn bản khác; cũng như sự phân cấp phân quyền chưa được rõ ràng;
 • đồng thời, bộ máy hành chính còn cồng kềnh, phức tạp. Tư tưởng về chế đọ cũ đã ăn sâu vào tâm lý, đời sống của một bộ phận nhân dân;
 • mặt khác, còn một số ít trường hợp cán bộ công chức phường chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác cải cách hành chính, chưa tích cực nâng cao trình độ trước yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Như vậy, tùy thuộc vào từng địa phương cụ thể mà học viên tìm hiểu thực tiễn và phân tích, sẽ đưa ra những ưu điểm và nhược điểm cụ thể được rút ra từ thực trạng vấn đề còn tồn đọng ở địa phương đó. Phụ thuộc vào trình độ và sự nhạy bén của học viên sẽ khai thác được những ưu điểm và tìm ra được những hạn chế cần phải khắc phục và đưa ra nguyên nhân của những vấn đề đó. Đây là một trong những phần quan trọng giúp đánh giá chất lượng bài thu học về cải cách hành chính cơ sở của học viên.

 • Đối với phần kiến nghị và giải pháp của bài thu hoạch cải cách hành chính cơ sở: học viên có thể căn cứ vào những hạn chế đã phân tích ở mục thực trạng để đưa ra những kiến nghị và giải pháp phù hợp cho địa phương cụ thể. Những kiến nghị này có thể gửi cho lãnh đạo địa phương và các cơ quan chuyên môn khác.

Ví dụ, một số kiến nghị phổ biến, thông thường có thể đưa ra đối với các địa phương cụ thể, đó là:

 • Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách giao tiếp cán bộ, công chức, tuyên truyền giáo dục và đưa nội dung Luật Cán bộ, Luật Công chức, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chứ, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương vào bài giảng;
 • Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, chương trình cải cách hành chính của địa phương, đơn vị;
 • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công vụ, mạnh dạn sử lý những cán bộ, công chức có biểu hiện, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tôn trọng, gây khó khắn cho công dân trong quá trình thủ tục hành chính;
 • Nâng cao cơ chế giám sát cán bộ công chức về việc sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc trong giờ hành chính, khi tiếp xúc với nhân dân;
 • Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức, tạo thu nhập chính đáng để cán bộ, công chức an tâm công tác.

Như vậy, Khi đưa ra các giải pháp, kiến nghị cần lưu ý đưa ra những phương hướng mới, thực tiễn, cụ thể và mang tính lâu dài. Bởi vì việc cải cách hành chính là một lĩnh vực khó, thường xuyên và lâu dài, do đó phải có sự chỉ đọa đồng bộ cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn, từ cấp ủy đến chính quyền phải có quyết tâm mới đạt được kết quả mong muốn, đặc biệt là nhận thức và chỉ đạo của người đứng đầu. Vì thực sự đây được xem như là một cuộc đấu tranh quyết liệt vì một nên hành chính dân chủ, trong sạch và vững mạnh. Đây là phần thể hiện sự tư duy và trình độ của học viên, những kiến nghị của học viên trong bài thu hoạch này có thể trình lên cho lãnh đạo địa phương và các cơ quan có chuyên môn tham khảo. Vì vậy, học viên cần chú tâm và đưa ra những kiến nghị mới, phù hợp với thực tiễn và hiệu quả lâu dài.

+ Về phần kết bài (kết luận): Chốt lại nội dung và mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở.

Ví dụ kết luận một bài thu hoạch cải cách hành chính cơ sở: Cải cách hành chính vừa là mục tiêu, đồng thời là động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển đời sống kinh tế - xã hội của riêng đất nước ta mà còn tạo môi trường liên kết với các quốc gia trên thế giới, các hoạt động kinh tế, văn hóa toàn cầu. Cải cách hành chính không chỉ đơn giản là việc giải quyết các vẫn đề cồng kềnh trong booj máy hành chính. tinh giảm các thủ tục mà còn tạo môi trường thuận lợi, tạo đà cho sự phát triển nhiều mặt, nhiều lĩnh vực khác nhau của đất nước, góp phần phát triển mạnh mẽ nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nước và quốc tế. Việc cải cách hành chính không tách rời sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. 

Trên đây là bài viết tham khảo của Công ty Luật Minh Khuê về mẫu bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở. Hi vọng bài viết này sẽ giúp quý khách hàng hiểu rõ ràng hơn về cách viết một bài thu hoạch cụ thể với những kiến thức cơ bản về cải cách hành chính ở cơ sở. Xin chân thành cảm ơn!