1. Nhiệm vụ của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Dựa vào quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quyết định 932/QĐ-TTg năm 2023, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc sự quản lý của Thủ tướng Chính phủ đã được giao các nhiệm vụ chi tiết và quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình cải cách này. 

- Hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo và thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp liên quan đến cải cách thủ tục hành chính tại các cấp bộ, ngành, và địa phương. Tổ sẽ tập trung theo dõi, đánh giá, và đề xuất những biện pháp cụ thể để đảm bảo tính hiệu quả và đồng bộ trong triển khai.

- Hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ trong việc đưa ra chỉ đạo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của các bộ, ngành, và địa phương. Tổ sẽ tham gia tích cực trong quá trình đánh giá và đề xuất các biện pháp cụ thể để thúc đẩy sự chặt chẽ và hiệu quả trong quản lý hành chính.

- Ngoài ra, Tổ cũng có trách nhiệm theo dõi và đánh giá thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch, và đề án cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành, đồng thời đề xuất những điều chỉnh và bổ sung khi cần thiết. Qua đó, Tổ sẽ đóng góp tích cực vào quá trình cải thiện và hiện đại hóa hệ thống thủ tục hành chính của đất nước.

- Trước hết, đề xuất việc tạo ra một hệ thống giám sát và đánh giá liên tục về hiệu suất cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, và địa phương. Hệ thống này sẽ giúp theo dõi sự thực hiện của các giải pháp cải cách và từ đó đề xuất những điều chỉnh để đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt.

- Ngoài ra, đề xuất việc tăng cường đối thoại và tương tác giữa Tổ công tác và các cấp bộ, ngành, địa phương để thu thập ý kiến đa dạng từ cộng đồng và doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp định hình những giải pháp cải cách thủ tục hành chính một cách chặt chẽ hơn, dựa trên nhu cầu thực tế và phản ánh chân thực từ cộng đồng.

- Đề xuất triển khai các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho cán bộ và nhân viên liên quan đến thủ tục hành chính, nhằm nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa trong quá trình thực hiện công việc. Đồng thời, việc này cũng sẽ hỗ trợ trong việc tăng cường kỷ luật và kỷ cương hành chính.

- Hơn nữa, thực hiện mọi nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao một cách có trách nhiệm và hiệu quả nhất. Tổ công tác sẽ linh hoạt và sáng tạo trong việc đối mặt với các thách thức và nhiệm vụ mới, nhằm đảm bảo rằng mọi đóng góp và nỗ lực đều đóng vai trò tích cực trong quá trình cải cách và hiện đại hóa thủ tục hành chính của đất nước.

- Thiết lập một hệ thống linh hoạt và chủ động để nắm bắt kịp thời và hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị từ cả cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Đặt ra mục tiêu chính là xác định và giải quyết những vấn đề, vướng mắc mà doanh nghiệp và người dân đang phải đối mặt với cơ chế, chính sách, và thủ tục hành chính.

- Không chỉ chủ động theo dõi các báo cáo và kiến nghị mà còn tạo điều kiện để thường xuyên hoặc đột xuất làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Qua những cuộc làm việc này, không chỉ lắng nghe mà còn nhận diện và xác định rõ các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp và cộng đồng đang gặp phải.

- Đồng thời, tiếp cận đến cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân và tổ chức liên quan để tìm hiểu thêm về tình hình thực tế và nhận thức rõ hơn về những thách thức cụ thể. Không chỉ là người lắng nghe mà còn là người chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ những rắc rối và tối ưu hóa các quy trình hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cải thiện chất lượng đời sống của người dân. Điều này bao gồm cả việc đánh giá và đề xuất sửa đổi những quy định dự kiến ban hành trong các dự án và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

 

2. Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ nào?

Theo Điều 4 của Quyết định 51/QĐ-TCTCCTTHC năm 2023, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là người lãnh đạo mà còn là động lực chính để thúc đẩy sự hiệu quả và tính đồng bộ trong cải cách thủ tục hành chính. 

- Chủ động chỉ đạo và điều hành toàn diện về mọi hoạt động của Tổ công tác. Phân công nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong Tổ, đồng thời ban hành chương trình và kế hoạch công tác để đảm bảo mỗi thành viên hoạt động hợp nhất và mục tiêu chung được đạt đến.

- Chủ trì chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính. Đưa ra các hướng dẫn cụ thể và đồng lòng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cũng như nâng cao năng lực phản ứng chính sách tại các bộ, ngành, và địa phương. Quá trình này sẽ được thực hiện thông qua việc đề xuất và đôn đốc thực hiện các giải pháp cụ thể để đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.

- ​Chủ động chỉ đạo xử lý các báo cáo và kiến nghị từ cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Mục tiêu là nhận biết rõ ràng những rào cản đang làm trở ngại cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống hàng ngày của người dân. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức liên quan. Mục đích là lắng nghe và nhận diện mọi khó khăn, vướng mắc để từ đó chỉ đạo tháo gỡ một cách kịp thời và hiệu quả.

​- Triệu tập và chủ trì các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Tổ công tác, tập trung vào việc đề xuất giải pháp và nhiệm vụ cụ thể trong cải cách thủ tục hành chính. Chỉ đạo tổ chức các đoàn làm việc, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách trong quá trình thực hiện.

 

3. Nhiệm vụ của Tổ phó Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Điều 5 Quyết định 51/QĐ-TCTCCTTHC 2023 quy định nhiệm vụ của Tổ phó Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ như sau:

* Tổ phó thường trực Tổ công tác không chỉ là một người giúp đỡ đắc lực mà còn là nguồn động viên quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động suôn sẻ và hiệu quả của Tổ. 

​- Hỗ trợ Tổ trưởng Tổ công tác trong việc chỉ đạo và đôn đốc mọi hoạt động của Tổ công tác và Cơ quan thường trực Tổ công tác. Đảm nhiệm vai trò quan trọng thay thế Tổ trưởng khi vắng mặt, đảm bảo rằng công việc diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả. Triệu tập các cuộc họp Tổ công tác theo yêu cầu của Tổ trưởng và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chịu trách nhiệm định hình không khí làm việc tích cực và sáng tạo trong các buổi họp.

​- Chỉ đạo bảo đảm các điều kiện làm việc của Tổ trưởng và Tổ phó Tổ công tác, tuân thủ chương trình và kế hoạch chung của Tổ công tác. Chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi và hỗ trợ mọi thành viên để họ có thể làm việc hiệu quả nhất. Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác, và đề xuất của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Không chỉ là người thực hiện mà còn là nguồn đề xuất ý kiến xây dựng và sáng tạo để đảm bảo công tác diễn ra theo hướng phát triển và hiệu quả nhất.

* Tổ phó không chỉ là người giúp đỡ mà còn là bảo trợ mạnh mẽ đối với Tổ công tác, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và thúc đẩy sự hài hòa giữa cải cách hành chính và thủ tục hành chính. Trong chiến lược này, Tổ phó đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng như sau:

​- Hợp tác chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Cơ quan thường trực về cải cách hành chính để giúp Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo và đôn đốc mọi hoạt động cải cách hành chính. Cùng với đó là việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ một cách chặt chẽ, nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý hành chính.

​- Lãnh đạo Bộ Công an, Tổ phó thường trực Tổ công tác đảm nhận vai trò quan trọng trong việc triển khai Đề án 06. Giúp Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo và đôn đốc mọi hoạt động thúc đẩy cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho người dân và doanh nghiệp.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp không chỉ là người đứng đầu mà còn là nhà lãnh đạo tận tâm, có trách nhiệm đặc biệt trong việc định hình và tối ưu hóa các quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh. Trong tinh thần này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm chỉ đạo và đôn đốc Bộ Tư pháp, Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nâng cao công tác thẩm định các quy định liên quan.

​+ Bảo đảm rằng chỉ có các thủ tục hành chính và quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thật sự cần thiết, hợp lý và hợp pháp mới được ban hành. Mục tiêu là giảm thiểu tình trạng quá mức và tăng cường hiệu quả trong quá trình thực hiện các quy định này.

​+ Chú trọng đến việc đảm bảo chi phí tuân thủ thấp nhất, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Điều này sẽ giúp tăng cường sự minh bạch và tính công bằng trong quản lý hành chính.

​+ Tham mưu việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để tái sử dụng thông tin đã có. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa sử dụng dữ liệu mà còn đảm bảo tính đồng nhất và minh bạch trong các thông tin liên quan đến pháp luật.

​+ Chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp và hỗ trợ trong việc kết nối và chia sẻ dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật khi có yêu cầu. Điều này sẽ tạo ra một môi trường chung và hiệu quả hơn trong việc quản lý thông tin pháp luật quốc gia.

* Ngoài các trách nhiệm cơ bản, Tổ phó không chỉ đóng vai trò là người trợ giúp đắc lực mà còn là nhà lãnh đạo chiến lược, chịu trách nhiệm chủ động trong việc định hình và đẩy mạnh các hoạt động cải cách thủ tục hành chính. Điều này thể hiện qua những nhiệm vụ cụ thể sau:

​- Tổ phó đảm nhận trách nhiệm chủ động chỉ đạo và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai chương trình, kế hoạch, và nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Mục tiêu là đảm bảo rằng các đơn vị thực hiện theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, và đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, để đạt được các chỉ tiêu định lượng mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

​- Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện chế độ thông tin và báo cáo, nhằm cung cấp dữ liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Tổ công tác. Tổ phó chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin thu thập được là đầy đủ và chất lượng, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định và đánh giá hiệu suất.

​- Nắm vững và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp được phân công bởi Tổ trưởng Tổ công tác. Điều này bao gồm việc đối mặt và giải quyết những thách thức cụ thể, đồng thời xây dựng và thúc đẩy môi trường làm việc tích cực và sáng tạo trong Tổ công tác.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Kế hoạch hoạt động Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.