1. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường là gì?

Theo Điều 108 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được hiểu là một tài liệu quan trọng để định rõ các nguy cơ có thể xảy ra trong môi trường. Nó bao gồm việc dự đoán các kịch bản sự cố môi trường cụ thể và các phương án ứng phó tương ứng, nhằm đảm bảo sự sẵn sàng và khả năng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường thực tế.

 

2. Những đối tượng nào phải ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường?

Theo quy định tại Điều 109 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, về việc ban hành và phê duyệt kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, ta có các điểm sau:

 1. Chủ dự án đầu tư và các cơ sở có trách nhiệm ban hành và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa và ứng phó đã được quyết định trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường. Nếu kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được kết hợp, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại Điều 124, khoản 6 của Luật Bảo vệ Môi trường, thì phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 2 của Điều 108 trong Nghị định này.
 2. Ủy ban quốc gia về Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn sẽ ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia; Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh sẽ ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp tỉnh; Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện sẽ ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp huyện. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện sẽ được xây dựng và ban hành theo chu kỳ 05 năm.

Nếu kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện được tích hợp và kết hợp với kế hoạch phòng thủ dân sự cùng cấp, thì kế hoạch phòng thủ dân sự phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 của Điều 108 trong Nghị định này.

Tóm lại, các đối tượng sau sẽ phải ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường:

 • Chủ dự án đầu tư và các cơ sở.
 • Ủy ban quốc gia về Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.
 • Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.
 • Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

 

3. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường sẽ bao gồm những nội dung nào?

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều 108 trong Nghị định 08/2022/NĐ-CP, nội dung kế hoạch ứng phó sự cố môi trường sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấp độ ban hành, và cụ thể như sau:

 1. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp cơ sở:

Bao gồm các nội dung sau:

 • Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở, bao gồm các kịch bản có thể xảy ra cho từng loại nguy cơ sự cố môi trường.
 • Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, bao gồm cơ sở hạ tầng, thiết bị, vật tư và dụng cụ cần thiết để đối phó với sự cố môi trường, cũng như việc triển khai lực lượng tại chỗ để đảm bảo sẵn sàng ứng phó với từng kịch bản sự cố môi trường.
 • Xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện và diễn tập về ứng phó sự cố môi trường cho lực lượng ứng phó tại cơ sở.
 • Phương thức thông báo và cảnh báo khi có sự cố môi trường xảy ra, và cách huy động nhân lực và trang thiết bị để ứng phó sự cố môi trường.
 • Biện pháp tổ chức ứng phó sự cố môi trường cho các nội dung được quy định tại khoản 3 của Điều 125 trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020.
 1. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia:

Bao gồm các nội dung sau:

 • Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trên địa bàn, bao gồm các kịch bản có thể xảy ra cho từng loại nguy cơ sự cố môi trường, và phương án ứng phó tương ứng cho từng kịch bản.
 • Phương án bố trí trang thiết bị, vật tư và phương tiện đảm bảo cho hoạt động ứng phó sự cố môi trường theo các mức độ sự cố.
 • Phân công lực lượng chuyên trách và lực lượng kiêm nhiệm để ứng phó sự cố môi trường, cũng như xác định nội dung và tổ chức tập huấn, huấn luyện và diễn tập về ứng phó sự cố môi trường trong chương trình kế hoạch phòng thủ dân sự hàng năm cùng cấp.
 • Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, phương thức thông báo và cảnh báo về sự cố môi trường, cùng với cơ chế huy động nhân lực và trang thiết bị để ứng phó theo mức độ sự cố môi trường.
 • Biện pháp tổ chức ứng phó sự cố môi trường cho các nội dung được quy định tại khoản 3 của Điều 125 trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020.

 

4. Tầm quan trọng của kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường. Dưới đây là những tầm quan trọng của kế hoạch ứng phó sự cố môi trường:

 • Đảm bảo an toàn và sự sống của con người: Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường giúp xác định và đánh giá các nguy cơ môi trường tiềm ẩn, từ đó triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó để đảm bảo an toàn cho con người. Kế hoạch này định rõ các phương án xử lý sự cố, bố trí lực lượng và tài nguyên cần thiết để giảm thiểu hậu quả của các sự cố môi trường.
 • Bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên: Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường giúp đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên và các nguồn tài nguyên quan trọng như đất, nước, không khí, sinh thái, động thực vật, và động vật. Điều này giúp ngăn chặn các tác động xấu, hạn chế sự ô nhiễm và bảo vệ sự cân đối và bền vững của môi trường.
 • Tối ưu hóa quản lý rủi ro: Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường giúp đánh giá và quản lý rủi ro môi trường một cách hiệu quả. Nó giúp xác định các kịch bản sự cố, phân tích các tác động tiềm năng và đưa ra các biện pháp ứng phó hiệu quả để giảm thiểu tác động và hậu quả của sự cố môi trường. Điều này đảm bảo sự an toàn, bảo vệ tài sản và giảm thiểu thiệt hại kinh tế.
 • Tăng cường sự chuẩn bị và ứng phó: Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường định rõ các quy trình, trách nhiệm và vai trò của các đơn vị liên quan trong việc ứng phó với sự cố môi trường. Nó bao gồm cả việc tập huấn, huấn luyện và diễn tập để nâng cao năng lực và sẵn sàng cho việc đối phó với các tình huống khẩn cấp. Kế hoạch này giúp tăng cường khả năng phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trong việc ứng phó với sự cố môi trường.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến bảo vệ môi trường. Nó đảm bảo rằng các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp và các chủ đầu tư tuân thủ các quy định về quản lý môi trường, đồng thời đảm bảo khả năng phản ứng và hỗ trợ từ phía chính quyền và các cơ quan liên quan trong việc ứng phó với sự cố môi trường.
 • Xây dựng lòng tin và đảm bảo trách nhiệm xã hội: Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin của cộng đồng và các bên liên quan. Khi tổ chức, doanh nghiệp hoặc chính phủ có một kế hoạch ứng phó môi trường chặt chẽ và hiệu quả, nó cho thấy sự chăm sóc và trách nhiệm xã hội của họ đối với môi trường và cộng đồng. Điều này có thể tạo ra sự tin tưởng và ủng hộ từ phía công chúng, cũng như tăng cường hình ảnh và danh tiếng của tổ chức hoặc doanh nghiệp.
 • Phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại kinh tế: Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường giúp phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại kinh tế do các sự cố môi trường gây ra. Bằng cách xác định và đánh giá nguy cơ môi trường, triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó, kế hoạch này giúp giảm thiểu thiệt hại tài chính, sản xuất và kinh doanh do sự cố môi trường gây ra. Nó cũng giúp tăng tính bền vững của các hoạt động kinh doanh và đảm bảo sự phát triển bền vững trong lĩnh vực môi trường.
 • Đáp ứng yêu cầu pháp lý và quốc tế: Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu pháp lý và quốc tế về bảo vệ môi trường. Việc có một kế hoạch ứng phó môi trường đúng quy định giúp đảm bảo tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn môi trường được thiết lập bởi pháp luật và các tổ chức quốc tế. Điều này có thể đưa ra lợi thế cạnh tranh cho các tổ chức và doanh nghiệp trong việc tham gia vào các hoạt động kinh doanh quốc tế và xây dựng hình ảnh đáng tin cậy trên thị trường quốc tế.

​ Tóm lại, kế hoạch ứng phó sự cố môi trường là một công cụ quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho con người. Nó định hướng, tổ chức và tăng cường khả năng phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quản lý rủi ro môi trường một cách hiệu quả.

 Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!