A. Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được phân loại căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội đối với các tội phạm được quy định tại Điều 76 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

B. Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được phân loại căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định phân loại tội phạm đối với cá nhân phạm tội.

C. Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được phân loại căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định phân loại tội phạm đối với cá nhân phạm tội và quy định tương ứng đối với các tội phạm được quy định tại Điều 76 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

D. Không có quy định về phân loại tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện.

Phương án đúng là c Bởi vì:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 9 Bộ luật Hình sự năm 2015 phân loại tội phạm đôi với pháp nhân thương mại.