1. Khi nào chấm dứt hoạt động được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, có những trường hợp cụ thể mà cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng như sau: Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, cơ sở kinh doanh có quyền được hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp trước đó theo phương pháp khấu trừ thuế. Điều này áp dụng khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động và có số thuế giá trị gia tăng đã nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ đầy đủ.

Khi một doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, có thể xảy ra tình huống mà số thuế giá trị gia tăng đã nộp vượt quá số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ. Điều này có thể xảy ra khi doanh nghiệp gặp khó khăn, không còn hoạt động kinh doanh hoặc chịu sự phá sản. Trong trường hợp này, cơ sở kinh doanh sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa, nhằm đảm bảo tính công bằng và tránh tình trạng lũy tiến thuế đối với doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động.

Ngoài ra, cơ sở kinh doanh cũng có quyền được hoàn thuế giá trị gia tăng khi số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. Điều này có thể xảy ra khi doanh nghiệp mua vào các hàng hóa, dịch vụ có tính chất chịu thuế giá trị gia tăng nhưng chưa kịp khấu trừ trong quá trình hoạt động. Trong trường hợp này, cơ sở kinh doanh được hoàn trả số thuế giá trị gia tăng đã nộp trước đó, nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và tránh việc tích lũy thuế không công bằng.

Tổng quan, quy định trên Luật Thuế giá trị gia tăng cho phép cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng trong trường hợp chấm dứt hoạt động khi số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ đầy đủ. Điều này nhằm bảo đảm tính công bằng và hợp lý trong việc thuế giá trị gia tăng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình chấm dứt hoạt động kinh doanh.

 

2. Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì căn cứ nào dùng để hoàn thuế GTGT tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết?

Theo Điều 31 của Thông tư 80/2021/TT-BTC, quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chúng ta có những điểm sau đây.

- Đối với trường hợp thuộc diện cơ quan thuế phải kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 110 của Luật Quản lý thuế năm 2019 và Chương VIII Thông tư này, người nộp thuế không cần gửi Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế sẽ dựa trên kết quả kiểm tra được ghi trong Kết luận hoặc Quyết định xử lý cùng với các tài liệu kiểm tra khác nhằm xác định số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. Sau đó, cơ quan thuế sẽ tiến hành giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Mục này.

- Trong trường hợp không thuộc diện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế như đã nêu tại khoản 1 Điều này, người nộp thuế sẽ lập và gửi Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu thuộc ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/HT được ban hành kèm theo phụ lục I của Thông tư này đến cơ quan thuế.

Theo quy định, khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ không yêu cầu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế sẽ dựa trên kết quả kiểm tra được ghi trong Kết luận hoặc Quyết định xử lý cùng với các tài liệu kiểm tra khác để xác định số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết đủ điều kiện hoàn thuế. Sau đó, cơ quan thuế sẽ tiến hành giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Mục này.

Đối với mẫu đơn đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, chúng ta áp dụng Mẫu số 01/HT được ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư 80/2021/TT-BTC.

 

3. Cơ quan thuế trong việc xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định trách nhiệm ra sao?

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định tại Điều 27 Thông tư 80/2021/TT-BTC có một số điểm cụ thể như sau:

- Trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế:

+ Cơ quan thuế phải tiến hành hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.

+ Cơ quan thuế cũng phải thực hiện hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sinh học.

+ Cơ quan thuế có trách nhiệm hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế:

+ Cục Thuế chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế nêu tại khoản 1 (trừ trường hợp quy định tại điểm b, c của khoản này) đối với người nộp thuế do Cục Thuế quản lý trực tiếp và người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Đối với các Cục Thuế thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cục trưởng Cục Thuế có thể phân công cho Chi cục Thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý trực tiếp và thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế. Công việc này bao gồm việc phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước hoặc thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, xác định số thuế được hoàn, xác định số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp phải bù trừ với số thuế được hoàn, lập dự thảo Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế (nếu có). Sau đó, Chi cục Thuế chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cục Thuế để tiếp tục thực hiện quy định về hoàn thuế theo Thông tư này.

+ Cục Thuế tại nơi người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với dự án đầu tư của người nộp thuế.

+ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết khichuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

Theo quy định của pháp luật về thuế tại Việt Nam, cơ quan thuế có trách nhiệm quản lý và thực hiện việc thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác. Trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, cơ quan thuế cần tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào là những giấy tờ và chứng từ chứng minh việc mua hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản cố định có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định, doanh nghiệp có quyền khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đã nộp cho cơ quan thuế từ việc thanh toán thuế đầu vào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết doanh nghiệp chấm dứt hoạt động trước khi có cơ hội sử dụng hoặc khấu trừ số thuế này.

Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết và tiến hành giải quyết. Quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế này bao gồm việc xác minh tính hợp lệ của các chứng từ, kiểm tra sự tương ứng giữa số thuế đã nộp và số thuế được khấu trừ, và xác định số tiền hoàn thuế phải trả lại cho doanh nghiệp.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế có thể yêu cầu doanh nghiệp bổ sung các giấy tờ, chứng từ hoặc thông tin liên quan đến việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đồng thời, cơ quan thuế cũng có quyền kiểm tra, thanh tra và xác minh thông tin liên quan đến hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của các thông tin và số liệu được cung cấp.

Sau khi hoàn thành việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ thông báo cho doanh nghiệp biết về kết quả xử lý. Trường hợp số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết là hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được nhận lại số tiền hoàn thuế tương ứng. Ngược lại, nếu cơ quan thuế xác định rằng số thuế giá trị gia tăng đầu vào không hợp lệ hoặc không đủ cơ sở để khấu trừ, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế và cần tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ thuế khác theo quy định.

 

Xem thêm >> Các trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo luật đầu tư?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!