Khoản cho vay được trợ cấp là chương trình cầm cố được trợ cấp theo đó bên mua tài sản cầm cố cao hơn giá thị trường hợp lý, và bán lại thông qua hiệp hội cầm cố được trợ cấp quốc gia liên bang (Fannie Mae). Chương trình cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho những tổ chức phát triển dự án nhà ở công chúng phi lợi nhuận. Ginnie Mae trả mức chênh lệch - chiết khấu giữa giá trả bởi Fannie Mae và giá mà Ginnie Mac mua tài sản cầm cố, sử dụng xếp hạng tín dụng của nó để bảo đảm mức chiết khấu, mà các cơ quan về nhà ở công chúng không đủ khả năng đảm nhận, và chấp nhận thua lỗ giới hạn trong giao dịch.