1. Khởi kiện vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 không có quy định riêng về khởi kiện vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 2 Điều 361 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì việc khởi kiện vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn được thực hiện như đối với vụ án dân sự giải quyết theo thủ tục tố tụng thông thường. Theo đó, việc khởi kiện vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn sẽ thực hiện theo quy định từ Điều 186 đến Điều 194 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Cụ thể:

- Việc khởi kiện vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn đáp ứng các điều kiện khởi kiện, bao gồm:

+ Người khởi kiện vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn phải có tư cách khởi kiện. Theo đó, người khởi kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hoặc tranh chấp hoặc khởi kiện để bảo vệ lợi ích của người khác, bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng và có năng lực hành vi dân sự.

+ Người khởi kiện vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn phải khởi kiện đúng tòa án có thẩm quyền. Theo đó, vụ án được khởi kiện phải thuộc thẩm quyền theo loại việc của tòa án quy định tại các điều 26, 28, 30, 32 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; đúng thẩm quyền theo cấp của tòa án quy định từ các điều 35 đến 38 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; đúng thẩm quyền theo lãnh thổ của tòa án quy định tại các điều 39, 40 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

+ Người khởi kiện chỉ được khởi kiện đối với vụ án dân sự chưa được giải quyết bằng một bản án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Hình thức khởi kiện vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn: người khởi kiện phải khởi kiện vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn bằng đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện phải rõ ràng, đầy đù các nội dung cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Người khởi kiện phải gửi kèm theo đơn khởi kiện các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lí do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

- Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến tòa án cộ thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

+ Nộp trực tiếp tại tòa án;

+ Gửi đến tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

+ Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của tòa án (nếu có).

2. Thụ lí vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 không quy định riêng về thủ tục thụ lí vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn nhưng căn cử vào khoản 2 Điều 316 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì việc thụ lý vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn được thực hiện như đối với thụ lý vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng thông thường. Theo đó, việc thụ lí vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn sẽ thực hiện theo quy định từ Điều 191 đến Điều 196 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, chánh án tòa án phân công thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày được phân công, thẩm phán phải có trách nhiệm xem xét đơn khởi kiện đó có hợp pháp hay không? Nếu đơn khởi kiện không thoả mãn các điều kiện khởi kiện và hình thức khởi kiện thì thẩm phán có một trong các quyết định sau:

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện.

Nếu xét thấy đơn khởi kiện chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định tại khoản 4 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì thẩm phán thông báo cho người khởi kiện biết. Việc thông báo thực hiện bằng văn bản và nêu rõ những nội dung còn thiếu trong đơn khởi kiện và yêu cầu người khởi kiện sửa đổi, bổ sung trong thời hạn không quá 1 tháng, trường hợp đặc biệt, thẩm phán có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Nếu người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện thì thẩm phán trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ.

- Chuyển đơn khởi kiện cho tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án khác;

- Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Người khởi kiện cũng có quyền khiêu nại, viện kiểm sát có quyền kiến nghị với tòa án về việc trà lại đơn khởi kiện. Việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện được thực hiện theo quy định tại Điều 194 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

- Tiến hành thủ tục thụ lí vụ án theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn. Theo đó, tòa án sẽ xác định tiền tạm ứng án phí và thông báo cho người khởi kiện phải nộp số tiền đó tại cơ quan thi hành án cùng cấp, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí. Khi người khởi kiện nộp cho tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí, tòa án sẽ ra quyết định thụ lí vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn. Nếu người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì thẩm phán phải thụ lí vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Ngoài ra, sau khi tòa án thụ lí vụ án theo thủ tục tố tụng rút gọn thì tòa án tiến hành thủ tục thông báo về việc thụ lí vụ án dân sự theo quy định tại Điều 196 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 để đương sự biết vụ án của mình đã được tòa án thụ lí giải quyết theo thủ tục tố tụng rút gọn để chuẩn bị tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động thụ lí vụ án theo thủ tục tố tụng rút gọn.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về thủ tục khởi kiện, thụ lý vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê