1. Mẫu đơn khởi kiện bản mới nhất

Công ty luật Minh Khuê giới thiệu mẫu đơn khởi kiện và hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện theo quy định hiện nay, Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

 

1.1 Mẫu đơn khởi kiện của ngành tòa án

Quý khách hàng có thể  tải ngay: Mẫu đơn khởi kiện theo quy định mới hoặc có thể soạn thảo mẫu đơn khởi kiện chung áp dụng trong ngành tòa án dưới đây, in ra và sử dụng trong từng trường hợp cụ thể:

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ……………………… 

Người khởi kiện: (3) ............................................... 

Địa chỉ: (4) ................................................................ 

Số điện thoại: ……… (nếu có); số fax: ……… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………................................ (nếu có)

Người bị kiện: (5) ...................................................... 

Địa chỉ (6) ..................................................................... 

Số điện thoại: ………… (nếu có); số fax: …………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................... (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7) ... 

Địa chỉ: (8) ........................................................... 

Số điện thoại: ………… (nếu có); số fax: ……… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………… (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) ... 

Địa chỉ: (10) .............................................................. 

Số điện thoại: ………… (nếu có); số fax: ……… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..… (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11) ... 

..................................................................................... 

Người làm chứng (nếu có) (12) ................................... 

Địa chỉ: (13) ................................................................. 

Số điện thoại: …… (nếu có); số fax: …………… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………...……. (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)..... 

1 ....................................................................................... 

2 ...................................................................................... 

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

......................................................................................... 

Người khởi kiện (16)

 

In / Sửa biểu mẫu

 

1.2 Hướng dẫn viết đơn khởi kiện (mẫu số 23-DS)

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự. Tham khảo nội dung liên quan: Tư vấn trình tự và thủ tục khởi kiện tại tòa án ?

 

2. Mẫu đơn khởi kiện chia tài sản thừa kế

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn khởi kiện áp dụng trong các vụ án dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, đất đai, hình sự... để Quý khách hàng tham khảo và vận dụng vào thực tiễn. Thông tin pháp lý chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6162 để được hỗ trợ:

>> Dịch vụ luật sư soạn thảo đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo gọi ngay: 1900.6162

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và soạn thảo đơn khởi kiện đối với các vụ án dân sự, hành chính, lao động, thương mại, tranh chấp đất đai; án kinh doanh thương mại... Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24/24h): 1900.6162

>> Tải ngay: Mẫn đơn khởi kiện chia di sản thừa kế hoặc soạn thảo trực tuyến mẫu đơn này, in ra và sử dụng theo mẫu dưới đây:

Tải về
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***----

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc phân chia di sản thừa kế)

 

Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ........................... 

Họ và tên người khởi kiện: (3) .......................... 

Địa chỉ: (4) ......................................................... 

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ..... 

Địa chỉ: (6) .......................................................... 

Họ và tên người bị kiện: (7) .................................. 

Địa chỉ: (8) ............................................................. 

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) .... 

Địa chỉ: (10) .......................................................... 

 


NỘI DUNG KHỞI KIỆN

 

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) sau đây:

.................................................................... 

..................................................................... 

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) sau đây:

........................................................................ 

........................................................................ 

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12) ....... 

Địa chỉ: (13) ....................................................... 

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1....................................................................... 

2......................................................................... 

3......................................................................... 

4......................................................................... 

5........................................................................... 

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

...............................................................................

................................................................................ 

................................................................................. 

 


Người khởi kiện (16)
NGUYỄN VĂN A

 

In / Sửa biểu mẫu

 

-------------------------------

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN KHỞI KIỆN PHÂN CHIA SI SẢN THỬA KẾ

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sn có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội). (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

 

3. Mẫu đơn khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại

Công ty luật minh khuê hướng dẫn cách ghi đơn khởi kiện đòi bội thường thiệt hại áp dụng đối với các vụ việc như gây tai nạn giao thông hoặc gây các tổn hại về sức khỏe, tài sản... mà theo quy định bắt buộc phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra:

>> Tải ngay: Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc soạn thảo trực tuyến mẫu đơn này theo mẫu dưới đây, in ra và sử dụng trong từng trường hợp cụ thể:

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội (hoặc ghi địa điểm viết đơn), ngày….. tháng …… năm …

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v yêu cầu bồi thường thiệt hại)
 

Kính gửi: Toà án nhân dân ………………………

Người khởi kiện: (ghi họ, tên đệm, tên của người khi ví dụ: Nguyễn Văn A) ……

Địa chỉ: (Ghi nơi cư trú của người khởi kiện ví dụ: Số … đường …. Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

……………………………………………………… 

Số điện thoại: ………… (nếu có); số fax: …… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………...........................  (nếu có)

Người bị kiện: (ghi họ, tên đệm, tên của người khởi kiện ví dụ: Nguyễn Thị B) …

Địa chỉ (Ghi nơi cư trú của người bị khởi kiện ví dụ: Số… đường …. Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân

……………………………………………………… 

Số điện thoại: ………… (nếu có); số fax: ……  (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………..............................  (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (ví dụ: Bà Nguyễn Thị C) ………

Địa chỉ: (Ghi nơi cư trú của người bị khởi kiện ví dụ: Số… đường …. Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân)

…………………………………………………………… 

Số điện thoại: ……… (nếu có); số fax: …………… (nếu có)

.Địa chỉ thư điện tử : ………………………………..... (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) ............ 

Địa chỉ: (Ghi nơi cư trú của người bị khởi kiện ví dụ: Số… đường …. Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) …

Số điện thoại: …… (nếu có); số fax: ……… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..…….... (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (Ghi rõ những yêu cầu cần tòa giải quyết)

................................................................................ 

Người làm chứng (nếu có/ ghi rõ thông tin của những người làm chứng) ... 

Địa chỉ: (Ghi nơi cư trú của người làm chứng) ...... 

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…  (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (Liệt kê những tài liệu giấy tờ kèm theo)

1................................................................................ 

2................................................................................. 

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) ....... 

Người khởi kiện

 

In / Sửa biểu mẫu

 

4. Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính và hướng dẫn viết đơn khởi kiện

Thưa luật sư, hiện tại tôi đang có tranh chấp về hành chính. Tôi đã viết đơn khởi kiện, tuy nhiên Tòa án không chấp nhận vì Đơn khởi kiện của tôi không đúng mẫu? Tôi muốn nhờ Luật sư hướng dẫn viết Đơn khởi kiện ?
Trân thành cám ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

4.1 Giới thiệu về mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Quý khách có thể tải ngay: Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính hoặc soạn thảo trực tuyến mẫu đơn này, in ra và sử dụng trong từng trường hợp cụ thể:

Tải về
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________ 

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
 

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)…………………

 

Họ và tên người khởi kiện (3)...................................... 

Địa chỉ (4) ...................................................................... 

Họ tên, chức vụ người đại diện của người khởi kiện (nếu có)(5) .... 

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (6)... 

Địa chỉ(7) :........................................................................ 

Họ và tên người bị kiện: (8): .......................................... 

Địa chỉ (9) :...................................................................... 

- Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)(10) :.... 

Địa chỉ (11) ....................................................................... 

Nội dung khởi kiện:

- Nêu tóm tắt nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ - công chức, ...;

- Nêu ngày tháng năm biết được hay nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khởi kiện cho là trái pháp luật.

- Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);

- Kèm theo những văn bản quy phạm pháp luật (nếu có);

- Các yêu cầu đề nghị án xem xét, giải quyết(12).

- Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Người khởi kiện (13)

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

In / Sửa biểu mẫu

 

4.2 Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(7), (9) và (11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(12) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(13) Nếu người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì đơn khởi kiện do người đại diện theo pháp luật của những người này ký tên hoặc điểm chỉ.

 

5. Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động - Công ty luật Minh Khuê cung cấp để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6162 để được hỗ trợ:

>> Tải ngay: Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

Tải về
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

______________

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động)

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………………..

Họ và tên người khởi kiện: (3)…………………………………………

Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……

Địa chỉ: (6) …………………………………………………………………

Họ và tên người bị kiện: (7) ……..………………………………………

Địa chỉ: (8) …………………………………………………………………

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)……..

Địa chỉ: (10) ………………………………………………………………

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)

………………………………………………………….................

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)

………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………

..........………………………………………………………………

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..……...…………

Địa chỉ: (13) ………………………………………….……………

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Người khởi kiện (16)

 

In / Sửa biểu mẫu

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

 

6. Mẫu đơn khởi kiện vụ án ly hôn đơn phương

Chào quý công ty luật Minh Khuê! Công ty cho em hỏi: Đơn khởi kiện ly hôn có phải là đơn xin ly hôn không ạ ?
Xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật hôn nhân trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Đơn khởi kiện ly hôn và đơn xin ly hôn là một. Chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn ly hôn để quý khách hàng tham khảo:

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất hoặc soạn thảo trực tuyến mẫu đơn ly hôn đơn phương dưới đây, in ra và sử dụng trong từng trường hợp cụ thể: 

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/V ly hôn đơn phương)

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN ...

Tôi tên : Nguyễn Văn A năm sinh : 1974

CMND (Hộ chiếu) số: 123456789 ngày cấp: .../..../20... và nơi cấp : Công an tỉnh...

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) Xóm..., xã..., huyện..., tỉnh...

Xin được ly hôn với: Bà Nguyễn Thị B năm sinh 1982

CMND (Hộ chiếu) số: 123456789 ngày cấp.../.../20... và nơi cấp : Công an tỉnh...

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) Xóm..., xã..., huyện..., tỉnh...

* Nội dung xin ly hôn: (A1) (Các bên trình bày theo hoàn cảnh và lý do thực tế của mình), Luật Minh Khuê chỉ đưa ra một ví dụ cụ thể về cách ghi để khách hàng tham khảo.

Ngày....tháng....năm...Tôi có kết hôn với bà Nguyễn Thị B và chung sống với nhau hạnh phúc đến đầu năm 20... thì Bà Nguyễn Thị B có quan hệ ngoài luồng (ngoại tình) với một người đàn ông khác cùng thôn. Mặc dù tôi đã nhiều lần khuyên giải để đảm bảo hạnh phúc gia đình nhưng Vợ tôi là bà Nguyễn Thị B không thay đổi đẫn đến gia đình thường xuyên mâu thuẫn Ảnh hưởng đến việc tâm sinh lý cũng như việc học hành của các con tôi. Ngày...tháng...năm... Tôi và vợ tôi đã chính thức sống ly thân đến nay đã tròn.....năm. Đời sống chung của chúng tôi không thể hòa hợp nay làm đơn này để đề nghị tòa án nhân dân Quận/huyện...giải quyết thủ tục ly hôn.

* Về con chung: (A2) (Ghi thông tin con chung và thỏa thuận quyền nuôi con và trợ cấp cho con nếu có), Luật Minh Khuê đưa ra một ví dụ cụ thể về cách ghi để khách hàng tham khảo.

Chúng tôi có hai con chung:

1. Cháu: Nguyễn Văn Đ Sinh năm:....

Số CMTND: 123456789 Ngày cấp:.../.../20... Nơi cấp: Công an tỉnh:...

Nghề nghiệp: Công nhân cơ ký tại Xí nghiệp cơ khí số 3 tỉnh...

2. Cháu Nguyễn Thị E Sinh năm .......

Hiện là học sinh lớp 8B, Trường THCS xã....., huyện......tỉnh....

Chúng tôi thỏa thuận sau khi ly hôn Cháu Nguyễn Thị E sẽ ở sinh sống cùng với Mẹ, hàng tháng Tôi sẽ trợ cấp cho cháu một khoản tiền là:.....VNĐ (bằng chữ.............đồng) đến khi cháu tròn 18 tuổi.

* Về tài sản chung: (A3) (Các bên có quyền tự thỏa thuận phân chia tài sản hoặc yêu cầu tòa án phân chia theo quy định của pháp luật nếu như không thể đạt được thỏa thuận). Luật Minh Khuê đưa ra một ví dụ về trường hợp các bên đạt được thỏa thuận phân chia tài sản.

Trong trường hợp đạt được thỏa thuận mục này chỉ cần ghi: Tài sản chung, riêng do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia. Nếu không có tài sản thì chỉ cần ghi : "Không có tài sản và không yêu cầu tòa án phân chia"

Trong trường hợp có tài sản không thỏa thuận được: Các bên liệt kê Tài sản chung của hai vợi chồng và ghi rõ yêu cầu tòa án phân chia theo đúng quy định của pháp luật.

.................. Ngày ........... tháng........... năm........

Người làm đơn

(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

 

In / Sửa biểu mẫu

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng cảm ơn!