Không viết bảng kiểm điểm cuối năm Đảng viên có bị kỷ luật không? Bài viết dưới đây Luật Minh Khuê sẽ gửi tới khách hàng vấn đề này:

 

1. Khái niệm Đảng viên

Theo điều 1 Điều lệ Đảng thì Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luât của nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất của Đảng. 

Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện; thực hiện cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể xét để kết nạp vào Đảng. Đây cũng là tiêu chuẩn để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

2. Không viết bản kiểm điểm cuối năm Đảng viên có bị kỷ luật không?

Đối với đối tượng bị kiểm điểm đối với cá nhân, bao gồm: Đảng viên trong toàn Đảng (trừ Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp uỷ viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ thì vẫn phải kiểm điểm. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bên cạnh đó tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019, yêu cầu khi thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm như sau:

- Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đao cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra những chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiên nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

- Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiên nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loai chất lượng hằng năm. Cấp uỷ cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đao, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì đảng viên trong toàn Đảng phải thực hiện kiểm điểm (trừ một số trường hợp nêu ở trên), kể cả trong năm không bị xử lý bị xử lý kỷ luật. Bản kiểm điểm này nhằm mục đích giúp đảng viên nhìn lại đã làm gì trong một năm qua, từ đó khắc phục những mặt hạn chế. Vậy nên không viết bản kiểm điểm nhiều lần đảng viên sẽ bị kỷ luật.

>> Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm (kèm hướng dẫn chi tiết nhất)

 

3. Nhiệm vụ của đảng viên

Theo điều 2 điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam thì có 04 nhiệm vụ của người đảng viên:

- Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều đông của đảng.

- Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không làm được.

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lơi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở.

- Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiên đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dưng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng cà đóng đảng phí theo đúng quy định.

Quyền của đảng viên: Được thông tin và thảo luận các vấn đề về cương lĩnh chính tri, điều lệ đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, biểu quyết công việc;Ứng cử, đề cử cơ quan lãnh đạo các cấp của đảng theo quy định của Ban chấp hành trung ương; Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp, báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời; Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhân xét, quyết định công tác hoặc thi hành ký luật đối với mình.

Bài viết trên Luật Minh Khuê đã gửi tới khách hàng về vấn đề không viết bản kiểm điểm Đảng viên có bị kỷ luật không? Trong bài viết có mục nào không hiểu quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua số tổng đài tư vấn pháp luật19006162 để được tư vấn cụ thể. Xin trân trọng cảm ơn!