1. Khủng bố là gì ? Khái niệm khủng bố được hiểu như thế nào ?

Khủng bố là (Hành vi) cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tự do thân thể hoặc uy hiếp tỉnh thần người khác nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân.

Khủng bố là hành vì nguy hiểm cho xã hội. xâm phạm an ninh quốc gia qua sự xâm hại quyền nhân thân của người khác. Trong Luật hình sự Việt Nam, khủng bố được quy định là tội phạm trước khi có Bộ luật hình sự đầu tiên (Bộ luật hình sự năm 1983). Khi đó, tội phạm này được quy định là một tội phản cách mạng trong Pháp lệnh trừng trị các tội phản cách mạng năm 1967. Trong Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự năm 1999, khủng bố đều được quy định là tội phạm thuộc Chương “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia”. Theo Bộ luật hình sứ năm 1999, tội phạm này đòi hỏi các dấu hiệu s4W: chủ thể có hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tự do thân thể hoặc có hành vì đe dọa Xâm phạm tính mạng hoặc có hành vi uy hiếp tỉnh thể"công dân khác; mục đích của chủ thể khi thực hiên hành vi nói trên là nhằm chốn g lại chí nhân dân.

Xét về tính chất khách quan, khủng bố trực tiếp xâm phạm quyền nhân thân của con người (tính mạng, sức khoẻ, tự do thân thể cũng như tự do ý chí của người khác). Đối tượng bị xâm phạm ở đây có thể là bất kì công dân nào nhưng trước hết là nhân viên nhà nước, nhân viên tổ chức xã hội và người nước ngoài. Hành vì khủng bố tuy trực tiếp xâm phạm con người nhưng đặt trong sự thống nhất với mục đích của chủ thể, hành vi này đồng thời xâm phạm đến an ninh quốc gia.

Hình phạt được quy định cho tội phạm này có mức cao nhất là tử hình.

2. Tội khủng bố theo quy định luật hình sự 1999

Tội khủng bố được quy định tại điều 84 luật hình sự năm 1999:

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Điều 84 luật hình sự năm 1999 quy định:

Tội khủng bố

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc công dân, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp xâm phạm tự do thân thể, sức khoẻ, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

3. Phạm tội trong trường hợp đe doạ xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

4. Khủng bố người nước ngoài nhằm gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theo Điều này.

PHÂN TÍCH TỘI KHỦNG BỐ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÌNH SỰ

Đấu tranh phòng, chống tội phạm khủng bố là nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia và cả cộng đồng quốc tế. Thực tế cho thấy các hành vi khủng bố không những chỉ gây ra những thiệt hại lớn về người, tài sản mà còn tạo tâm lý hoang mang, bất ổn trong dân chúng, ảnh hưởng tới sự ổn định chính trị và an ninh của nhiều quốc gia, khu vực.

Tính đến nay, cộng đồng quốc tế đã ban hành 13 Công ước và Nghị định thư về chống khủng bố. Việt Nam đã trở thành thành viên của 8/13 Công ước và Nghị định thư nêu trên và hiện nay đang tiếp tục xem xét khả năng gia nhập các văn kiện còn lại. Các văn kiện pháp lý quốc tế liên quan đến chống khủng bố cũng như 9 khuyến nghị đặc biệt của Lực lượng đặc nhiệm về chống rửa tiền (FATF) yêu cầu các quốc gia thành viên phải hình sự hoá hành vi khủng bố, các tổ chức khủng bố và hành vi tài trợ cho khủng bố.

Trong khi đó, Bộ luật Hình sự năm 1999 mới chỉ quy định về tội khủng bố “nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của Việt Nam” (Điều 84). Hành vi khủng bố theo quy định tại điều luật này bao gồm 4 nhóm: thứ nhất, xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc công dân; thứ hai, xâm phạm tự do thân thể, sức khoẻ của cán bộ, công chức hoặc công dân; thứ ba, đe doạ xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc công dân; thứ tư, uy hiếp tinh thần của cán bộ, công chức hoặc công dân. So với yêu cầu mà các văn kiện pháp lý quốc tế đưa ra thì quy định này chưa tính đến yêu cầu của việc đấu tranh với các hành vi khủng bố mang tính quốc tế mà chỉ nhằm mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam. Do vậy, Điều 84 Bộ luật Hình sự hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung một cách cơ bản cả về cấu thành tội phạm lẫn về tính chất tội phạm cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu của các văn kiện pháp lý quốc tế về chống khủng bố. Việc bổ sung điều luật này không chỉ có ý nghĩa lớn về mặt chính trị - đối ngoại với vị thế của một quốc gia thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Việt Nam trong phòng ngừa, ngăn chặn khủng bố và tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh một cách có hiệu quả đối với loại tội phạm mang tính quốc tế này.

Xuất phát từ những lý do trên, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự lần này dự kiến chuyển Điều 84 từ Chương XI - “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia” về Chương XIX - “Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng” (thành Điều 230a) và sửa đổi, bổ sung cấu thành tội phạm này theo hướng:

- Hành vi khủng bố được thực hiện nhằm vào một trong ba mục đích sau đây: một là, gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng; hai là, ép buộc chính quyền làm hoặc không làm một việc nhất định theo yêu cầu của những kẻ khủng bố; ba là, ép buộc tổ chức quốc tế làm hoặc không làm một việc nhất định theo yêu cầu của những kẻ khủng bố.

- Cấu thành tội khủng bố gồm có bốn nhóm hành vi: thứ nhất, xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá huỷ các công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, công trình khác được xếp hạng quốc gia; thứ hai, xâm phạm tự do thân thể, sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc chiếm giữ, làm hư hại các công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, công trình khác được xếp hạng quốc gia; thứ ba, đe doạ thực hiện hành vi xâm phạm tính mạng, tự do thân thể, sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc phá huỷ các công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; thứ tư, kích động người khác thực hiện hành vi xâm phạm tính mạng, tự do thân thể, sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc phá huỷ các công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Điều lưu ý ở đây là các hành vi này chỉ bị coi là khủng bố khi chúng được thực hiện nhằm vào một trong ba mục đích nêu trên. Trường hợp nhằm mục đích khác hoặc không rõ mục đích thì tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà người thực hiện các hành vi này sẽ bị xử lý theo các tội phạm tương ứng của Bộ luật hình sự, như: các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của con người; các tội xâm phạm tài sản; các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng.

Cùng với việc sửa đổi, bổ sung Tội khủng bố, dự thảo Luật cũng dự kiến bổ sung thêm một tội mới có liên quan - Tội tài trợ khủng bố (Điều 230b) theo hướng quy định trách nhiệm hình sự của người thực hiện hành vi cung cấp, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho các cá nhân, tổ chức khủng bố hoặc để thực hiện hành vi khủng bố./. >> Tham khảo dịch vụ: Luật sư tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực hình sự;

3. Tội khủng bố theo quy định luật hình sự năm 2015

Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017)

3.1 Dấu hiệu pháp lý tội khủng bố

* Dấu hiệu mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan được quy định trong cấu thành tội phạm của tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gồm 5 nhóm hành vi: Thứ nhất là nhóm hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, quyền tự do thân thể của con người; thứ hai là nhóm hành vỉ xâm phạm tài sản; thứ ba là nhóm hành vi xâm hại hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; thứ tư là nhóm hành vi thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố và thứ năm là các hành vi trợ giúp tổ chức khủng bố.

Nhóm hành vi thứ nhất có thể là:

- Hành vi tước đoạt tính mạng người khác;

- Hành vi đe dọa tước đoạt tính mạng người khác;

- Hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác;

Nhóm hành vi thứ năm có thể là:

- Cưỡng ép người khác trở thành thành viên của tổ chức khủng bô;

- Lôi kéo người khác trở thành thành viên của tổ chức khủng bố như rủ rê, dụ dỗ, mồi chài, lừa phỉnh hoặc bằng thủ đoạn tương tự khác;

- Tuyển mộ người cho tổ chức khủng bô;

- Đào tạo phần tử khủng bố;

- Huấn luyện phần tử khủng bố;

- Chế tạo vũ khí cho phần tử khủng bố;

- Cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bô.

Các nhóm hành vi thứ hai đến thứ năm mới được bổ sung trong BLHS năm 2015. Trong đó, các nhóm thứ tư và thứ năm được quy định khi Bộ luật này được ban hành còn các nhóm thứ hai và thứ ba mới được bổ sung năm 2017 theo Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của BLHS năm 2015. Đối tượng mà các hành vi trên hướng tới là tổ chức khủng bố (trong đó có các phần tử khủng bố) và tổ chức tài trợ khủng bố.

* Dấu hiệu mặt chủ quan của tội phạm

- Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

- Mục đích phạm tội được quy định là

+ Mục đích chống chính quyền nhân dân hoặc

+ Mục đích gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (trong trường hợp nạn nhân của hành vi phạm tội là người nước ngoài, tổ chức nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế).

3.2 Hình phạt đối với tội khủng bố

Khung hình phạt có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm được quy định cho chuẩn bị phạm tội.

4. Một số vấn đề về xây dựng Luật Phòng, chống khủng bố

Khủng bố là một trong những loại hành vi đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của con người và đe doạ nghiêm trọng đến an ninh, trật tự của các quốc gia và cả cộng đồng quốc tế. Trong những năm gần đây, hoạt động khủng bố có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi và tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, khủng bố có tổ chức xuyên quốc gia đang trở thành thách thức lớn đối với hoà bình, an ninh quốc tế.

1. Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống khủng bố

Khủng bố là một trong những loại hành vi đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của con người và đe doạ nghiêm trọng đến an ninh, trật tự của các quốc gia và cả cộng đồng quốc tế. Trong những năm gần đây, hoạt động khủng bố có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi và tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, khủng bố có tổ chức xuyên quốc gia đang trở thành thách thức lớn đối với hoà bình, an ninh quốc tế. Vì vậy, hợp tác đấu tranh phòng, chống khủng bố là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Do tính chất nguy hiểm và phạm vi hoạt động xuyên quốc gia của tội phạm khủng bố nên một trong những biện pháp hữu hiệu mà cộng đồng quốc tế rất quan tâm là xác lập cơ sở pháp lý quốc tế cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm khủng bố. Đến nay, đã có hơn mười điều ước quốc tế đa phương về chống khủng bố quốc tế1.

Bên cạnh đó còn một số văn kiện pháp lý quốc tế của Liên hợp quốc như Tuyên bố bổ sung về các biện pháp thanh toán khủng bố quốc tế năm 1994; ba nghị quyết và ba tuyên bố về khủng bố quốc tế (sau sự kiện ngày 11/9/2001 tại New York, Hoa Kỳ)... và một số điều ước khu vực, như Công ước châu Âu về trừng trị khủng bố năm 1977, Công ước chống khủng bố của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) năm 2002, Công ước ASEAN về chống khủng bố năm 2007.

Là một thành viên của Liên hợp quốc, có truyền thống tôn trọng và yêu chuộng hoà bình, với mong muốn góp phần vào việc ổn định an ninh quốc tế, thời gian qua Việt Nam đã tham gia hầu hết các điều ước quốc tế đa phương của Liên hợp quốc về chống khủng bố2, bao gồm: Công ước năm 1963 về các tội phạm và một số hành vi khác thực hiện trên tàu bay; Công ước năm 1970 về trừng trị việc chiếm giữ bất hợp pháp tàu bay; Công ước năm 1971 về trừng trị những hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng; Công ước năm 1973 về ngăn ngừa và trừng trị các tội phạm chống lại những người được hưởng bảo hộ quốc tế, bao gồm viên chức ngoại giao; Nghị định thư năm 1988 về trừng trị các hành vi bạo lực bất hợp pháp tại các cảng hàng không phục vụ hàng không dân dụng quốc tế; Công ước năm 1988 về trừng trị các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hành trình hàng hải; Công ước năm 1988 về trừng trị các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn của những công trình cố định trên thềm lục địa; Công ước quốc tế năm 1999 về trừng trị việc tài trợ cho khủng bố; Công ước quốc tế về chống khủng bố hạt nhân (Công ước này chưa có hiệu lực).

Việt Nam đang tích cực nghiên cứu khả năng gia nhập bốn điều ước quốc tế còn lại và đã ký kết Công ước của ASEAN về chống khủng bố. Đồng thời, Chính phủ Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam đã ký nhiều hiệp định, thoả thuận song phương về hợp tác phòng, chống khủng bố; trong đó phải kể đến hơn 10 hiệp định tương trợ tư pháp, dẫn độ...

Nhận thức được tính chất đặc biệt nguy hiểm của tội phạm khủng bố nên Nhà nước Việt Nam luôn có thái độ rất kiên quyết trong phát hiện, ngăn chặn và trừng trị loại tội phạm này. Trong những năm sau ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, tuy chưa có thuật ngữ pháp lý về “khủng bố” nhưng việc trừng trị các hành vi bắt cóc, giết người nhằm chống lại chính quyền nhân dân… đã được quy định trong các sắc lệnh của Chủ tịch nước như Sắc lệnh số 133-SL ngày 20/01/1953 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà trừng trị các loại Việt gian và phản động. Mục II của Sắc lệnh này quy định các tội phạm và hình phạt, trong đó hành vi “khủng bố” (Điều 4) và “khủng bố nhân dân” (Điều 5) được xác định với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Trong Pháp lệnh ngày 30/10/1967 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trừng trị các tội phản cách mạng, các hành vi khách quan của tội khủng bố được quy định tại Điều 10 với tội danh “giết người, đánh người, gây thương tích, bắt giữ người, doạ giết người, vì mục đích phản cách mạng”.

Từ khi ban hành Bộ luật Hình sự (BLHS) đầu tiên (năm 1985) đến BLHS năm 1999 và được sửa đổi, bổ sung năm 2009, tội danh khủng bố được quy định tương đối ổn định tại Điều 78 BLHS năm 1985 và Điều 84 BLHS năm 1999. Theo các quy phạm pháp luật này, Tội khủng bố có một số đặc điểm cơ bản sau:

- Là một trong những tội được quy định trong Chương các tội xâm phạm an ninh quốc gia và theo đó, dấu hiệu bắt buộc trong mặt chủ quan của tội phạm là phải có mục đích nhằm chống chính quyền nhân dân;

- Hành vi khách quan của tội phạm này được biểu hiện: xâm phạm hoặc đe doạ xâm phạm tính mạng, xâm phạm tự do thân thể, sức khoẻ hoặc những hành vi khác uy hiếp tinh thần của con người; đối tượng tác động của tội phạm chỉ có thể là con người cụ thể mà không phải là tài sản hoặc các vật khác.

Những hành vi tuy xâm phạm đến con người nhưng không nhằm mục đích chống chính quyền hoặc hành vi khác xâm phạm đến tài sản... sẽ bị điều tra, xử lý theo các tội danh khác tương ứng.

Việc quy định tội danh khủng bố như trên xuất phát từ thực tiễn đấu tranh chống tội phạm và đặc điểm xây dựng pháp luật hình sự ở Việt Nam thời gian qua, trong điều kiện quan hệ hợp tác của Việt Nam với các nước về phòng, chống khủng bố còn hạn chế. Quy định này là phù hợp với điều kiện lịch sử của Việt Nam qua một thời kỳ dài liên tục đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Thực tiễn áp dụng quy phạm pháp luật quy định về trách nhiệm hình sự đối với Tội khủng bố quy định tại Điều 84 BLHS sự năm 1999 cho thấy, điều khoản này đã áp dụng rất có hiệu quả để phòng, chống tội phạm khủng bố. Tuy vậy, quy định về tội phạm khủng bố trong BLHS năm 1999 có một số nội dung khác biệt so với quan niệm của cộng đồng quốc tế về khủng bố và tội phạm khủng bố nên đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố. Mặt khác, BLHS có một tội danh về khủng bố là chưa toàn diện, thiếu cơ sở pháp lý đấu tranh với loại tội phạm này.

Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống khủng bố trong tình hình hiện nay, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2009 đã sửa Điều 84 quy định về Tội khủng bố thành Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, bổ sung Điều 230a quy định Tội khủng bố và Điều 230b quy định Tội tài trợ khủng bố. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về trách nhiệm hình sự đối với các hành vi khủng bố của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của Việt Nam về tội phạm khủng bố. Theo hướng này, trong BLHS của Việt Nam có ba điều quy định ba tội danh về khủng bố, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đấu tranh phòng, chống khủng bố và thuận lợi trong hợp tác quốc tế phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm này. Tuy vậy, thực tiễn phòng, chống khủng bố cũng đặt ra nhiều vấn đề pháp lý cần quan tâm nghiên cứu, giải quyết, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay ở Việt Nam. Việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động phòng, chống khủng bố là nhu cầu khách quan; trong đó, việc xây dựng Luật Phòng, chống khủng bố là rất cần thiết.

Để thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Uỷ ban thường vụ Quốc hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 900/UBTVQH ngày 21/3/2007 thực hiện Chiến lược nêu trên trong giai đoạn 2007-2012; trong đó, có yêu cầu xây dựng và ban hành Luật Phòng, chống khủng bố để góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đáp ứng tình hình thực tế trong nước và quốc tế. Quốc hội Việt Nam khoá XII đã có Nghị quyết số 11/2007/NQ-QH12 ngày 21/11/2007 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011) và năm 2008; Nghị quyết số 31/2009/NQ-QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011), trong đó, dự án Luật Phòng, chống khủng bố được đưa vào Chương trình chuẩn bị.

2. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật Phòng, chống khủng bố

Với ý nghĩa là một đạo luật chuyên ngành về phòng, chống khủng bố, sau khi được xây dựng và ban hành, Luật Phòng, chống khủng bố sẽ là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao để Việt Nam thực hiện tốt hơn hoạt động phòng, chống khủng bố phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống loại tội phạm này. Có nhiều yêu cầu đặt ra cho việc xây dựng Luật Phòng, chống khủng bố; trong đó xác định được mục tiêu, quan điểm, yêu cầu và nguyên tắc xây dựng Luật này là một nhiệm vụ rất quan trọng.

- Trước hết cần xác định được mục tiêu xây dựng Luật Phòng, chống khủng bố là nhằm tạo ra cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện và đồng bộ để đấu tranh phòng, chống khủng bố có hiệu quả hơn và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống khủng bố.

- Việc xây dựng Luật Phòng, chống khủng bố phải được quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:

+ Kế thừa các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống khủng bố trong những năm qua và phù hợp thực tế Việt Nam. Theo tiêu chí này, cần phải hệ thống hóa toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống khủng bố để trên cơ sở đó loại bỏ những quy định không còn phù hợp, chọn lọc những quy định đã, đang phát huy tác dụng để pháp điển hóa; đồng thời dự báo các nhóm quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của hoạt động phòng, chống khủng bố để luật hóa.

+ Luật Phòng, chống khủng bố phải được xây dựng trên cơ sở tổng kết toàn diện về lý luận, pháp luật và kinh nghiệm tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống khủng bố ở nước ta trong những năm qua, nhất là kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống các tình huống khủng bố; đấu tranh phòng, chống khủng bố bằng pháp luật hình sự.

+ Phải bảo đảm yêu cầu nội luật hoá các quy định trong các văn kiện pháp lý quốc tế về phòng, chống khủng bố mà Việt Nam đã là thành viên, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp tục tham gia các điều ước quốc tế còn lại về chống khủng bố trong thời gian tới; đồng thời, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật và thực tiễn đấu tranh phòng, chống khủng bố của các quốc gia trên thế giới. Đây là những yêu cầu rất đáng chú ý trong quá trình xây dựng dự án Luật để đảm bảo sự tương thích của pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế về phòng, chống khủng bố. Việc tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống khủng bố cũng phải được tính toán, cân nhắc có chọn lọc, theo hướng lựa chọn những kinh nghiệm phù hợp với thực tiễn chính trị, kinh tế, pháp luật Việt Nam, tránh rập khuôn, máy móc...

+ Phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây là một yêu cầu bắt buộc đối với quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Việc xây dựng Luật Phòng, chống khủng bố do đó phải tuân thủ đầy đủ các quy định về hình thức, về nội dung, bảo đảm tính hợp hiến, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt là làm tốt việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án Luật Phòng, chống khủng bố.

3. Một số nội dung chính của Luật Phòng, chống khủng bố

Nội dung chính cơ bản của Luật Phòng, chống khủng bố có thể bao gồm:

3.1. Các quy định chung

Nhóm các quy định chung bao gồm các quy định về mục đích ban hành Luật, về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các định nghĩa cần được xác định như: khủng bố, đối tượng khủng bố, cơ quan phòng, chống khủng bố...; quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố. Nhóm các quy định chung này là những quy định mang tính chất chung nhất, nguyên tắc, xuyên suốt toàn bộ luật, làm cơ sở cho các quy định tiếp theo trong đạo luật.

3.2. Nhóm các quy định cụ thể

Nhóm này sẽ bao gồm hai nội dung lớn:

Một là, các quy định về phòng ngừa các hoạt động khủng bố, các quy định này sẽ xác định hình thức, nội dung và biện pháp phòng ngừa các hoạt động khủng bố ở các mức độ, cấp độ khác nhau (Luật sẽ có nhiều quy định về phòng ngừa, đây là tư tưởng chỉ đạo khi xây dựng Luật);

Hai là, các quy định liên quan đến hoạt động chống khủng bố, các quy định này sẽ xác định các hình thức, nội dung và biện pháp chống khủng bố của các cơ quan có thẩm quyền (xác định quyền, nghĩa vụ của các chủ thể tham gia phòng, chống khủng bố và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong phòng, chống khủng bố ở Việt Nam).

Trong hai nhóm trên phải có các quy định xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động phòng, chống khủng bố. Trong nội dung này của dự án Luật sẽ chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng, chống khủng bố. Quy định những việc phải làm và không được làm của các chủ thể nêu trên trong hoạt động phòng, chống khủng bố, các biện pháp hạn chế hậu quả của hành vi khủng bố; tăng cường hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm khủng bố. Ngoài ra, nó cũng phải đề cập đến hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố (sẽ gồm các quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, cơ chế hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố).

3.3. Nhóm các quy định về tổ chức thực hiện

Tổ chức thực hiện sẽ gồm các quy định về việc triển khai, tổ chức Luật Phòng, chống khủng bố trên phạm vi quốc gia.

(1) Xem: Bình luận khoa học Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 1999, GS,TS. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr. 66-70.

(2) GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên), tlđd, tr. 78-80.

Tác giả: Thiếu tướng, GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an.

Nguồn: http://www.nclp.org.vn/

(MINH KHUE LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)