Luật sư tư vấn về chủ đề "khủng bố"

khủng bố | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khủng bố.

Công ước ASEAN năm 2007 về chống khủng bố? Vai trò của Công ước ASEAN năm 2007 về chống khủng bố?

Công ước ASEAN năm 2007 về chống khủng bố? Vai trò của Công ước ASEAN năm 2007 về chống khủng bố?
Công ước của ASEAN về chống khủng bố bao gồm các nội dung cơ bản: (i) Mục đích, nguyên tắc và phạm vi hợp tác theo công ước; (ii) Các tội khủng bố thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước; (iii) Quyền tài phán quốc gia và nghĩa vụ dẫn độ; (iv) Các thủ tục liên quan thực hiện Công ước.

Chủ nghĩa khủng bố là gì? Chủ nghĩa khủng bố hoạt động như thế nào?

Chủ nghĩa khủng bố là gì? Chủ nghĩa khủng bố hoạt động như thế nào?
Chủ nghĩa khủng bố không phải là một dạng chiến tranh của những nhóm nổi dậy (dù nó thường bị nhầm lẫn là như vậy), cũng không phải là một phong trào chính trị hay ý thức hệ. Nó là một chiến lược hoặc một phương thức thường được các nhóm có những niềm tin chính trị, tôn giáo, tư tưởng khác nhau,...

Cơ sở pháp lý về hợp tác chống khủng bố?

Cơ sở pháp lý về hợp tác chống khủng bố?
Hợp tác quốc tế về chống khủng bố được hiểu là tổng thể các nguyên tắc, các quy phạm điều chỉnh quan hệ hợp tác, gồm các nguyên tắc ứng xử, quyền và nghĩa vụ hợp tác giữa các quốc gia và các chủ thể khác của pháp luật quốc tế trong hợp tác quốc tế về chống khủng bố do các quốc gia thoả thuận.

An ninh phi truyền thống là gì? Hợp tác quốc phòng ASEAN trong việc đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống

An ninh phi truyền thống là gì? Hợp tác quốc phòng ASEAN trong việc đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống
Trái lại với an ninh truyền thống, khái niệm an ninh phi truyền thống mở rộng phạm vi sang lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, sức khoẻ, quyền con người. Những vấn đề an ninh phi truyền thống có số lượng nhiều hơn và hậu quả nguy hiểm đáng sợ không thua kém thách thức an ninh truyền thống.