Luật sư tư vấn:

1. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý ?

Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng:

 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là tập thể đoàn kết, có phẩm chất, năng lực, uy tín, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị; có đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể; tích cực cải cách thủ tục hành chính, g dụng khoa học, công nghệ trong công tác; xây dựng đơn vị phát triển toàn diện, giữ trí hàng đầu trong địa phương, ngành, lĩnh vực.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tập thể lãnh đạo, quản lý được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo từng đối tượng tập thể lãnh đạo, quản lý trực thuộc cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Mức xếp loại chất lượng của tập thể lãnh đạo, quản lý không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

 

b) Hoàn thành tắt nhiệm vụ

-     Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

-     Không có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật.

 

c)  Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

-    Tập thể lãnh đạo, quản lý không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

 

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Là tập thể không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

-    Cấp có thấm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sóng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

-    Địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng).

-     Tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật.

-    Có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở (lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

 


2. Trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý ?

Trách nhiệm, thẩm quyền:

 

a)  Đánh giá, xếp loại ban thượng vụ cấp ủy cấp huyện

-    Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ ch rc thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng các ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

-     Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

 

b)   Đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở

-    Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quy định xếp loại chất lượng các cấp ủy cơ sở trực thuộc.

-     Đảng ủy, chi bộ cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng. 

Luật Minh Khuê (tổng hợp)