1. Tổ chức Đảng được hiểu như thế nào?

Tổ chức Đảng được hiểu là tổ chức do đại hội bầu hoặc do cấp uỷ có thẩm quyền bầu hay chỉ định thành lập, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và quyết định theo đa số, đồng thời thực hiên các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật (khoản 1 Điều 3 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022)

Hệ thống tổ chức của Đảng được quy định cụ thể (Điều 10 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011):

- Hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước.

- Tổ chức cơ sở đảng được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam theo quy định tại Chương VI. Việc lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

- Cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định lập hoặc giải thể đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

 

2. Mẫu phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng mới nhất 

TẢI VỀ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

T, ngày 16 tháng 4 năm 2023

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁN GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG

- Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại: (1) A

- Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng: B

TT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (2) CẤP ĐỌ THỰC HIỆN (3)
Xuất sắc Tốt Trung bình Kém
I Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị        
1 Công tác chính trị tư tưởng        
2 Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ        
3 Lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị  - xã hội        
4 Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng        
II Về thực hiện nhiệm vụ được giao        
1 Việc cụ thể hoá, xây dựn và tổ chức thực hiệ các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao        
2 Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị         
III Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra        

Nhận xét chung: cần khắc phục những điều chưa tốt và phát huy những điểm tích cực

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: Tốt

(Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

[1] Các chủ thể ở cấp trên chỉ tham gia đánh giá các nội dung tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

[2] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[3] Từng tiêu chí chi tiết được đánh giá theo 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém). Ví dụ: Đối với tiêu chí "Chỉ tiêu thu ngân sách", địa phương quy định: cấp độ "Xuất sắc" phải đạt từ 115% trở lên, "Tốt" phải đạt từ 105% trở lên… nếu thực hiện đạt 110% thì đánh dấu vào cấp độ "Tốt".

[4] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[5] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

 

3. Mẫu phiếu phân tích xếp loại tổ chức Đảng Doanh nghiệp có vốn nhà nước

TẢI VỀ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

T, ngày 16 tháng 4 năm 2023

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC

STT Nọi dung Cấp độ thực hiện
Xuất sắc Tốt Trung bình Kém
I Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị        
1 Công tác chính trị tư tưởng        
1.1 Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên        
- Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức; nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn chi, đảng bộ        
- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ        
- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ        
1.2 Việc quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước        
- Kết quả việc cụ thể hoá chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn ở đơn vị        
- Việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của doanh nghiệp        
1.3 Đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh        
- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên ở đảng bộ, chi bộ; Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết        
- Việc triến khai đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, người lao động        
- Định kỳ hang năm đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh        
- Ngăn ngừa, đẩu tranh có hiệu quả với những hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước        
- Việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp        
1.4 Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên        
1.5 Thực hiện việc nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động về những vấn đề mới nẩy sinh, phức tạp, nhạy cảm và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên        
2 Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ        
2.1 Công tác tổ chức cán bộ        
- Xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ các tố chức chính trị-xã hội có phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, được đảng viên, người lao động và người quản lý doanh nghiệp tôn trọng, tín nhiệm        
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đảng viê, người lao động        
- Bồi dưỡng đảng viên là người quản lý doanh nghiệp tham gia cấp uỷ, ban chấp hành các tổ chức chính trị  - xã hội trong doanh nghiệp        
- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng chi tiết, đảng bộ trong sạch, vững mạnh        
- Công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ quản lý doah nghiệp        
- Công tác đánh giá đảng viên hàng năm        
2.2 Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ        
2.3 Thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ gắn với xây dựng đoàn kết nội bộ        
2.4 Việc đổi mới phương thức lãnh đạp của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ        
- Việc xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng        
- Kết quả đánh giá hàng nam, chi bộ (các chi bộ trực thuộc) được đánh giá sinh hoạt đạt chất lượng        
- Việc tiếp tục đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc        
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong hệ thống chính trị        
2.5 Việc xây dựng đội ngũ cấp uỷ vien, bí thư chi bộ        
- Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ trực thuộc        
2.6 Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới         
- Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới        
- Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên        
2.7 Giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú        
2.8 Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đảng viên và người lao động về học tập và làm theo Bác.        
2.9 Kết quả củng cố tổ chức đảng yếu ké, giúp đỡ giáo dục đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ        
2.10 Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩni mực đạo đức của đảng vên trong doanh nghiệp        
3 Lãnh đạo doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội        
3.1 Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng tố chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể        
3.2 Phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện cho người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp, thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh        
3.3 Lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, nhiệm vụ của doanh nghiệp.        
3.4 Củng cố mối quan hệ giữa các đoàn thể chính trị - xã hội với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc        
3.5 Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân, chế độ tiếp dân, giải quyết thắc mắc, kiến nghị của cán bộ cơ quan và công nhân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, công nhân đình công, biểu tình.        
3.6 Phát huy hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc        
3.7 Xây dựng nếp sống văn hoá trong doanh nghiệp        
3.8 Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người lao động (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động...)        
3.9 Đảm bảo việc làm, thực hiện tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng, nghỉ mát dưỡng sức... cho cán bộ và công nhân        
3.10 Thực hiện tốt công tác tự vệ, giữ gìn an ninh trật tự trong doanh nghiệp        
4 Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng        
4.1 Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiêm tra, giám sát của cấp uỷ, chi bộ, uỷ ban kiểm tra cấp uỷ        
4.2 Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát của chi, đảng bộ        
4.3 Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực        
4.4 Phát hiện, xử lý kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm        
II Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm        
A Cụ thể hoá, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chưng trình công tác        
- Việc cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng, quy, 6 tháng        
- Việc chỉ đạo phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ        
B Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị        
- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, sản phẩm hoặc giá trị sản lượng, doanh thu        
- Bảo toàn và tăng trưởng vốn        
- Thực hiện việc sản xuất kinh doanh đúng pháp luật và quy định của Nhà nước        
- Đầu tư, đối mới công nghệ thiết bị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng năng suất lao động, thu nhập cho người lao động.        
- Hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước        
- Tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực        
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường        
- Thực hiệ tốt công tác phòng, chống chảy, nổ        
- Bảo đảm an toàn cho người lao động và tài sản Nhà nước        
- Xây dựng, thực hiện tốt mối quan hệ giữa cơ quan, doanh nghiệp với địa phương trong việc phát triển kinh tế- xã hội.        
- Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do địa phương phát động phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.        
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra theo chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất khác trong năm        
C Kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể        
- Tập thể doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ        
- Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên        
- 100% tổ đảng, tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá hoàn thiện nhiệm vụ trở lên        
III Kết quả khắc phụ những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong năm trước        
- Việc xây dựng, chương tình, kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém        
- Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đạt 100%        

Đề nghị xếp loại chất lượng:

("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ").

(Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

4. Một số lưu ý khi làm phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng

Khi làm phiếu phân tích chât lượng và đánh giá xếp loại tổ chức đảng cần lưu ý một số điều cụ thể: 

- Tên của tổ chức đứng đầu của đảng: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM và tên gọi của phiếu phải viết bằng chữ in hoa và trình bày chính giữa văn bản 

- Chủ thể thực hiện việc đánh giá, xếp loại đảng viên chính là cơ quan, tổ chức đơn vị của đảng trực tiếp quản lý đảng viên

- Chức vụ công tác là những chức vụ mà đảng viên đang đảm nhiệm trong khối đảng, đoàn thể hoặc chính quyền, chuyên môn

- Việc đánh giá cấp độ thực hiện theo từng tiêu chí ta có thể lập thành bảng bao gồm 3 cột lớn đó là: số thứ tự các tiêu chí, tên cụ thể của từng tiêu chí đáng giá và cấp độ thực hiện các tiêu chí đã đề ra. Trong phần cấp độ thực hiện ta lại chia ra thành 4 cột nhỏ tương ứng với 4 cấp độ là Kém, Trung bình, Tốt và Xuất sắc. Đối với từng tiêu chí, khi muốn chọn cấp độ theo mong muốn thì ta sẽ điền dấu “X” vào ô cấp độ đó.

- Trong đề mục nhận xét chung, người tiến hành việc đánh giá cần nêu lên những quan điểm nhìn nhận về đảng viên một cách khách quan, trên nhiều phương diện khác nhau

- Mức chất lượng đề nghị xếp loại có thể là “Không hoàn thành nhiệm vụ”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”

- Cuối cùng người đại diện tổ chức đảng hay trực tiếp quản lý đảng viên sẽ ký tên và ghi họ tên đầy đủ kèm dấu xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đảng viên đang sinh hoạt, công tác.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về chủ đề phiếu phân tích chât lượng và đánh giá xếp loại tổ chức đảng mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề: Tổ chức đảng là gì, tổ chức đảng được xem là vi phạm kỷ luật đảng khi nào? của Luật Minh Khuê.

Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.