Khuyết tật của tài sản là sai sót, chỗ chưa được tốt của tài sản làm cho tài sản không sử dụng được hoặc giảm sút giá trị sử dụng.

Một tài sản có thể có hai loại khuyết tật: khuyết tật rõ rệt là khuyết tật có thể thấy được khi quan sát, xem xét tài sản; khuyết tật ẩn giấu là khuyết tật bên trong và chỉ phát hiện được khi sử dụng hoặc phải có thiết bị chuyên dùng. Khoảng thời gian quy định cho một công việc. Hội đồng nhân dân các cấp họp thường lệ một năm hai lần. Trong trường hợp cần thiết, ở cấp tỉnh, cấp huyện, theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng

Tuy nhiên, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống như sinh hoạt đời thường, kinh doanh, mua bán, giao nhân dân, của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp yêu cầu thì Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định triệu tập kì họp bất thường. Ở cấp xã, theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân hoặc khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyết định triệu tập kì họp bất thường. Kì họp Hội đồng nhân dân được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia.