Kiểm định tác động (EFFECTS TEST) là phương pháp đánh giá tác động phân biệt đối xử của các chính sách tín dụng trung tính. Nhìn chung, kiểm định tác động hoạt động theo cách này: một người kiện sự phân biệt bất hợp pháp chỉ cần thiết lập một vụ kiện, bằng cách chứng tỏ hành động đang tranh cãi có tác động phân biệt không hợp lý đối với một thành viên của một tầng lớp được bảo vệ, và vì vậy đây là sự phân biệt đối xử trong thực tế. Nền tảng pháp lý của kiểm định tác động là đạo luật cơ hội tín dụng công bằng - cấm sự từ chối tín dụng dựa vào tình trạng hôn nhân, quốc tịch, tuổi tác, hoặc người nộp đơn có nhận trợ cấp xã hội hay không, và Đạo luật Nhà ở Công bằng. Kiểm định tác động được áp dụng thường xuyên trong đánh giá sự công bằng của hệ thống tính điểm tín dụng và thế chấp căn cứ trên thống kê, như những thế chấp thanh toán trả dần, trong đó có xem xét đến thu nhập trong tương lai.