1. Kiểm soát viên là gì?

kiểm soát viên là thành phần không thể thiếu trong ban kiểm soát của các doanh nghiệp. 

Kiểm soát viên được hiểu là một chức danh trong công ty cổ phần, kiểm soát viên là người có trách nhiệm giám sát các hoạt động của công ty, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, giám đốc và các chức vụ khác của công ty.

 

2. Tiêu chuẩn kiểm soát viên?

căn cứ pháp lý: Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020

Kiểm soát viên cần đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn như sau:

- không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 điều 17 các tổ chức cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

- Phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giảm đốc và người quản lý khác;

- Người đó không phải là người quản lý của công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác

-Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty 

 

3. Trách nhiệm của kiểm soát viên. 

- Kiểm soát viên phải tuân thủ pháp luật và điều lệ của công ty, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền cả nghĩa vụ của  mình. Các quyền và nghĩa vụ đó phải được thực hiện một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích của công ty một cách tối đa

- Kiểm soát viên phải trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức khác

- Các nghĩa vụ theo quy định của luật doanh nghiệp  và điều lệ công ty

- Trường hợp kiểm soát viên có các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hai cho công ty hoặc người khác thì kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà kiểm soát viên có được phải hoàn trả cho công ty

- Trường hợp mà phát hiện ra kiểm soát viên có hành vi vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao cho thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát;  yêu cầu người có hành vi vi phạm phải chấm dứt hành vi vi phạm đó và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Mọi vướng mắc, hãy gọi: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp.