Kỷ luật tài chính là tổng hợp các quy định bắt buộc thực hiện đối với tổ chức, cá nhân trong hoạt động tài chính, hợp thành chế độ, trật tự của Nhà nước về tổ chức và quản lí tài chính, cụ thể, đó là việc huy động, tập trung, thu nộp, hoàn trả, phân phối, sử dụng, bảo vệ, quản lí các nguồn tài chính, các tài sản và vốn tiền tệ, bao gồm cả ngoại tệ, kim khí, đá quý của đất nước.

Kỉ luật tài chính có tầm quan trọng hàng đầu của quản lí kinh tế, bảo đảm tập trung các nguồn vốn vào mục tiêu cơ bản chủ yếu, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả cao... Tỉnh thần cơ bản của quản lí tài chính là quản lí thống nhất nền tài chính quốc gia, thi hành một chế độ kế toán, kiểm toán thống nhất, nghiêm chỉnh.

Các quy định về kỉ luật tài chính chứa ở các văn bản pháp luật khác nhau do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Tùy thuộc mức độ mà người vi phạm kỉ luật tài chính có thể bị truy cứu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, nếu gây thiệt hại thì người vi phạm kỉ luật tài chính phải bồi thường.