Lãnh thổ hải quan là vùng lãnh thổ có thuế quan và các quy định khác về thương mại độc lập để điều tiết các hoạt động buôn bán giữa khu vực đó với các quốc gia và các vùng lãnh thổ khác. Lãnh thổ hải quan không nhất thiết phải là quốc gia độc lập.