1. Loại hình doanh nghiệp của Tập đoàn VIETTEL là gì?

Quy định về đặc điểm kinh doanh của Tập đoàn VIETTEL được mô tả trong Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP, như sau:

- Tên tiếng Việt: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

- Tên giao dịch quốc tế: VIETTEL GROUP.

- Tên viết tắt: VIETTEL.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Địa chỉ trụ sở chính tại thời điểm ban hành Điều lệ: Số 1, đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trong quá trình hoạt động, trụ sở chính có thể được điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy định của Điều lệ.

- Điện thoại: 04.62556789.

- Fax: 04.62996789.

- Website: www.viettel.com.vn.

- Nhãn hiệu và biểu tượng của VIETTEL tại thời điểm Điều lệ được phê duyệt đã được đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Do đó, theo quy định, Tập đoàn VIETTEL là một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

2. Tập đoàn VIETTEL là do cơ quan nào trực tiếp quản lý?

Cơ quan trực tiếp quản lý Tập đoàn VIETTEL, theo quy định của Điều 4 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, được ban hành kèm theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP, có các điều sau đây:

- Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của VIETTEL:

+ VIETTEL được xác định là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, với 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ, và quyết định thành lập được thực hiện bởi Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan trực tiếp quản lý là Bộ Quốc phòng. VIETTEL hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật liên quan, cùng với các quy định của Bộ Quốc phòng và Điều lệ này.

+ VIETTEL có tư cách pháp nhân, được trang bị con dấu, và có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng. Công ty có quyền mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, cũng như tại các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước, theo quy định của pháp luật.

+ VIETTEL giữ quyền sở hữu đối với tên thương mại và nhãn hiệu của mình, tuân theo quy định của pháp luật.

+ VIETTEL sở hữu vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính và nợ nần khác bằng toàn bộ tài sản của mình.

- Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của VIETTEL:

a) Quốc phòng và an ninh:

+ Trực tiếp đảm nhận trách nhiệm xây dựng và quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông, đảm bảo rằng hạ tầng mạng lưới viễn thông của VIETTEL đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và cung cấp dự phòng cho mạng thông tin quân sự trong thời bình, đồng thời linh hoạt chuyển đổi để phục vụ quốc phòng và an ninh khi có tình huống cần thiết. Nhiệm vụ bao gồm đảm bảo thông tin liên lạc khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ thông tin quân sự khác.

+ Tiến hành nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp ráp, và sửa chữa các sản phẩm, trang thiết bị, khí tài, và vật tư quốc phòng theo yêu cầu và nhiệm vụ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

b) Sản xuất kinh doanh:

+ Trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ngành nghề được giao, kết hợp với chức năng đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật.

+ Đầu tư vào các công ty con và liên kết cả trong nước và nước ngoài; thực hiện sự chi phối đối với các công ty con thông qua vốn, nghiệp vụ, công nghệ, thương hiệu, thị trường hoặc các phương tiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

+Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn của VIETTEL tại các công ty con, công ty liên kết, và thực hiện quyền, nghĩa vụ của VIETTEL theo hợp đồng liên kết đối với các công ty tự nguyện liên kết.

Theo các quy định, VIETTEL được xác định là doanh nghiệp quốc phòng và an ninh, với 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ và được quản lý trực tiếp bởi Bộ Quốc phòng.

 

3. Vốn điều lệ của Tập đoàn VIETTEL là bao nhiêu?

Vốn điều lệ của Tập đoàn VIETTEL, theo quy định tại Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, được công bố như sau theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP:

- Vốn điều lệ của VIETTEL tại thời điểm ban hành Điều lệ là 121.520.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi mốt nghìn, năm trăm hai mươi tỷ đồng).

- Trong giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2020, vốn điều lệ của VIETTEL là 300.000.000.000.000 đồng (Ba trăm nghìn tỷ đồng).

- Việc điều chỉnh vốn điều lệ, như quy định tại khoản 2, được Thủ tướng Chính phủ quyết định dựa trên đề nghị của Bộ Quốc phòng và thẩm định của Bộ Tài chính.

- VIETTEL thực hiện điều chỉnh mức vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn thực tế đã đầu tư của chủ sở hữu tại từng thời điểm, tuân thủ quy định của pháp luật.

Do đó, vốn điều lệ của Tập đoàn VIETTEL trong giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2020 là 300.000.000.000.000 đồng (Ba trăm nghìn tỷ đồng), và quyết định điều chỉnh vốn này sẽ do Thủ tướng Chính phủ thực hiện, dựa trên đề nghị của Bộ Quốc phòng và thẩm định của Bộ Tài chính.

 

4. Tập đoàn VIETTEL có quyền hạn gì đối với vốn và tài sản?

Theo quy định của Điều 11 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, ban hành kèm theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP, Tập đoàn VIETTEL có các quyền liên quan đến vốn và tài sản như sau:

- Tận dụng và quản lý vốn, tài sản của VIETTEL để thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư, và thu nhận các lợi ích hợp pháp phù hợp với quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

- Quyết định đối với vốn và tài sản của VIETTEL theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý và sử dụng các tài sản và nguồn lực được Nhà nước giao hoặc cho thuê, tuân thủ theo quy định pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao.

- Sử dụng vốn và tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của VIETTEL để đầu tư ra ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

- Quyền cho thuê, thế chấp, và cầm cố tài sản của VIETTEL theo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; quyền nhượng bán thanh toán tài sản cố định không còn sử dụng được hoặc không có hiệu quả để thu hồi vốn.

- Quyết định điều chuyển tài sản của các công ty con mà VIETTEL nắm giữ 100% vốn theo nguyên tắc thanh toán, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nhà nước không thể chuyển vốn đầu tư của mình tại VIETTEL và vốn, tài sản của VIETTEL theo hình thức không thanh toán, trừ khi có quyết định của Nhà nước về việc tổ chức lại VIETTEL hoặc thực hiện mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Theo các quy định nêu trên, Tập đoàn VIETTEL có những quyền hạn đặc biệt với vốn và tài sản của mình như sau:

- Sử dụng và chiếm hữu vốn, tài sản của Tập đoàn VIETTEL để thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư, và thu nhận các lợi ích hợp pháp từ vốn và tài sản đó, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

- Quyết định đối với vốn và tài sản của Tập đoàn VIETTEL theo các quy định của pháp luật.

- Quản lý và sử dụng các tài sản, nguồn lực được Nhà nước giao hoặc cho thuê, thực hiện các nhiệm vụ công ích theo quy định của pháp luật.

- Đầu tư vốn và tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tập đoàn VIETTEL ra ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

- Quyền cho thuê, thế chấp, và cầm cố tài sản của Tập đoàn VIETTEL theo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; có quyền nhượng bán thanh toán tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng, không sử dụng được hoặc sử dụng không có hiệu quả để thu hồi vốn.

- Quyết định điều chuyển tài sản của các công ty con mà Tập đoàn VIETTEL nắm giữ 100% vốn theo nguyên tắc thanh toán, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nhà nước không thực hiện việc chuyển vốn do Nhà nước đầu tư tại Tập đoàn VIETTEL và vốn, tài sản của Tập đoàn VIETTEL theo hình thức không thanh toán, trừ khi có quyết định của Nhà nước về việc tổ chức lại Tập đoàn VIETTEL hoặc thực hiện mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Bài viết liên quan: Ai có quyền quyết định ban hành quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL? 

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!