1. Tổng Giám đốc VIETTEL vắng mặt ở Việt Nam bao nhiêu ngày thì phải ủy quyền thực hiện một số quyền ?

Theo quy định tại khoản 3 của Điều 47 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, được ban hành kèm theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP, Tổng Giám đốc VIETTEL có một số quyền và nghĩa vụ cụ thể như sau:
- Quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL:* Tổng Giám đốc VIETTEL cần tuân thủ và thực hiện mọi quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ, cũng như Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL và các quy định nội bộ của VIETTEL.
- Điều hành các hoạt động hằng ngày của VIETTEL: Tổng Giám đốc VIETTEL chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động hàng ngày của VIETTEL sao cho phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ. Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng Giám đốc VIETTEL sử dụng bộ máy quản lý và điều hành, bộ phận hỗ trợ, và con dấu của VIETTEL.
- Ủy quyền khi vắng mặt ở Việt Nam: Trong trường hợp Tổng Giám đốc VIETTEL phải vắng mặt ở Việt Nam trong thời gian lớn hơn hoặc bằng 30 ngày, Tổng Giám đốc VIETTEL phải ủy quyền bằng văn bản cho một người khác thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của mình. Các trường hợp cụ thể và các quy định chi tiết về ủy quyền này được quy định trong Quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL.
Như vậy, Tổng Giám đốc VIETTEL chỉ có quyền ủy quyền trong trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày và các trường hợp ủy quyền khác phải tuân theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL. Điều này đảm bảo sự liên tục và hiệu quả trong quản lý và điều hành của công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội VIETTEL.
 

2. Ai có quyền quyết định ban hành quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL?

Theo quy định tại khoản 3 của Điều 52 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, được ban hành kèm theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP, Tổng Giám đốc VIETTEL có một loạt nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng:
- Quyết định về lao động và quản lý nhân sự: Tổng Giám đốc VIETTEL có thẩm quyền quyết định về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, xếp lương, nâng lương, phụ cấp lương, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi, chính sách khác liên quan đến người lao động. Tuy nhiên, các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch VIETTEL không nằm trong phạm vi quyền này.
- Ban hành quy định nội bộ: Tổng Giám đốc VIETTEL có quyền ban hành các quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ để phục vụ công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của VIETTEL.
- Ban hành quy chế quản lý nội bộ: Tổng Giám đốc VIETTEL cũng có thẩm quyền quyết định ban hành quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL sau khi đã được Chủ tịch VIETTEL chấp thuận.
- Ký hợp đồng và thỏa thuận: Tổng Giám đốc VIETTEL có thẩm quyền ký hợp đồng và thỏa thuận nhân danh VIETTEL, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch VIETTEL.
- Quản lý doanh nghiệp thành viên: Tổng Giám đốc VIETTEL đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp kinh doanh và đầu tư chung giữa các doanh nghiệp thành viên của VIETTEL. Tổng Giám đốc VIETTEL đảm bảo việc thực hiện các kế hoạch này nhằm tối ưu hóa hiệu quả và khả năng hợp tác giữa các đơn vị trong Tập đoàn VIETTEL.
Tổng Giám đốc VIETTEL không chỉ chỉ đạo và hỗ trợ quy trình phối hợp kinh doanh chung, mà còn có trách nhiệm kiểm tra và giám sát việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy định trong nội bộ của Tập đoàn VIETTEL. Điều này giúp đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên được thực hiện đúng theo quy định và tiêu chuẩn mà Tập đoàn đề ra, đồng thời giữ cho mọi hoạt động trong Tập đoàn diễn ra một cách hiệu quả và nhất quán.
Tổng Giám đốc VIETTEL, với vai trò lãnh đạo, quản lý và kiểm tra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thành công của Tập đoàn VIETTEL, đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn luôn tuân theo tiêu chuẩn và nguyên tắc được đặt ra.
- Thực hiện và đánh giá kết quả: Tổng Giám đốc VIETTEL thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của VIETTEL. Tổng Giám đốc VIETTEL cũng tổ chức thực hiện các quyết định của Chủ tịch VIETTEL theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
- Công tác đối ngoại quân sự: Tổng Giám đốc VIETTEL có quyền cử cán bộ, công nhân viên, người lao động của VIETTEL và của các đơn vị phụ thuộc VIETTEL ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng, thực hiện các dự án do VIETTEL đầu tư ở nước ngoài; tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với VIETTEL theo quy định về công tác đối ngoại quân sự của Bộ Quốc phòng.
- Giám sát và báo cáo: Tổng Giám đốc VIETTEL theo dõi, giám sát, và báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch VIETTEL và các cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, và kết quả hoạt động kinh doanh của VIETTEL, Tập đoàn VIETTEL, theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
- Ủy quyền: Tổng Giám đốc VIETTEL cũng có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch VIETTEL, quy định của pháp luật, Điều lệ này và quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL.
Như vậy, Tổng Giám đốc VIETTEL có quyền ban hành quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL sau khi đã được Chủ tịch VIETTEL chấp thuận, đảm bảo quy trình quản lý và điều hành của công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội VIETTEL được thực hiện một cách hiệu quả và theo quy định của pháp luật.
 

3. Trường hợp nào Tổng Giám đốc VIETTEL bị miễn nhiệm, cách chức?

Trường hợp Tổng Giám đốc VIETTEL bị miễn nhiệm hoặc cách chức đã được quy định một cách cụ thể tại Khoản 2 của Điều 50 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, ban hành kèm theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP. Cụ thể, Tổng Giám đốc VIETTEL sẽ bị miễn nhiệm hoặc cách chức trong các trường hợp sau:
- Không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện: Trường hợp Tổng Giám đốc VIETTEL không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 41 của Điều lệ.
- Không đủ năng lực, trình độ, uy tín: Tổng Giám đốc VIETTEL sẽ bị miễn nhiệm hoặc cách chức nếu không đủ năng lực, trình độ, uy tín để thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao, trong một trong các trường hợp sau đây:
+ Trong 02 năm liên tiếp của nhiệm kỳ giữ chức vụ, Tổng Giám đốc VIETTEL bị đánh giá và phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
+ Trong 01 nhiệm kỳ hoặc trong 02 nhiệm kỳ liên tiếp, Tổng Giám đốc VIETTEL bị xử lý kỷ luật liên quan đến chức trách và nhiệm vụ được giao đến 02 lần.
+ Tổng Giám đốc VIETTEL gây mất đoàn kết cho tổ chức hoặc đơn vị được giao phụ trách, hoặc làm tổ chức, đơn vị mất đoàn kết theo kết luận của cấp có thẩm quyền.
+ Tổng Giám đốc VIETTEL bị cơ quan kiểm tra hoặc thanh tra có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về vi phạm tư cách đạo đức hoặc vi phạm quy định về những việc đảng viên không được làm đối với người quản lý là đảng viên.
- Đơn xin từ chức: Tổng Giám đốc VIETTEL có quyền nộp đơn xin từ chức và sẽ bị miễn nhiệm hoặc cách chức khi đơn xin từ chức của Tổng Giám đốc VIETTEL được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
- Các trường hợp khác: Tổng Giám đốc VIETTEL cũng có thể bị miễn nhiệm hoặc cách chức theo quy định tại Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định khác của Bộ Quốc phòng, quy định của pháp luật và Điều lệ này.
Trong tất cả các trường hợp này, quy định về miễn nhiệm hoặc cách chức đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quản lý và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội VIETTEL.

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue để được giải đáp thắc mắc