Lỗi suy đoán là kết quả của việc đánh giá của các chủ thể có thẩm quyền trong hoạt động giải quyết các vụ án hình sự về lỗi của người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.